Skip to main content

Culture and Creativity

Харта за премахване на смъртното наказание, Лисабон, Португалия

Хартата за премахване на смъртното наказание е одобрена през 1867 г. и е запазена в националния архив Торе ду Томбу в Лисабон, Португалия.

Това е един от първите примери за постоянно премахване на смъртното наказание, което е кодифицирано в национална правна система.

Португалия се счита за пионер в това отношение. С този документ се насърчават ценности, които са част от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Научете повече за избора на този обект от доклада на журито.