Skip to main content

Culture and Creativity

Natura 2000 og kulturlandskaber

Naturarv er en vigtig del af kulturarven.

Den Europæiske Union (EU) har i de seneste 25 år arbejdet hårdt på at skabe et net af naturbeskyttelsesområder i hele EU kaldet Natura 2000-nettet. Formålet med dette net er at standse og vende tabet af biodiversitet i Europa.

Natura 2000 er det største koordinerede net af beskyttede områder i verden, der omfatter alle medlemslandene og dækker 18 % af EU's landmasse og næsten 6 % af dets havområder. Nettets formål er at sikre den langsigtede overlevelse af Europas mest værdifulde og truede arter og levesteder.

Natura 2000-succeshistorier om forvaltning af natur- og kulturarv

Der er en stigende erkendelse af de stærke forbindelser mellem den naturlige og den arkitektoniske kulturarv og behovet for en integreret forvaltningstilgang for at sikre deres bæredygtighed på lang sigt.

En række casestudier fremhæver succesen med den integrerede forvaltning af natur- og kulturarven i Natura 2000-områder.

Læs mere om Europas kultur- og naturarv i Natura 2000 [pdf].

En rapport fra 2019 om "Natural and cultural heritage in Europe: Working together within the Natura 2000 network" er et resultat af handlingsplanen for naturen, mennesker og økonomien. Det er et af de opfølgende tiltag til det europæiske år for kulturarv, der er nævnt i den europæiske ramme for tiltag vedrørende kulturarv.

I rapporten undersøges de geografiske overlap mellem natur- og kultursteder. Der drøftes fælles trusler og udfordringer og mulighederne under forskellige EU-fonde for at kickstarte fælles natur- og kulturinitiativer. Den indeholder også en række anbefalinger til, hvordan de eksisterende udfordringer kan overvindes. Rapporten viser, hvordan man kan fremme integreret forvaltning og de dermed forbundne socioøkonomiske fordele.

Læs mere om rapporten for 2019 og forbindelserne mellem natur- og kulturarv.

Casestudier

Naturparken Rila Monastery i Bulgarien

Dette område er en naturpark, der er beskyttet på grund af dens enestående kulturelle og naturmæssige værdier. Et lille område i parken er også et naturreservat. Klosteret er UNESCO-verdenskulturarv. Hovedformålene med forvaltningsplanen for Rila-naturparken er at sikre:

  • optimal sammenhæng mellem bevarelsen af parkens naturlige og kulturelle aktiver
  • udnyttelsen af dens ressourcer
  • evnen til at udnytte de muligheder, som parken giver

Konsensus blandt alle interesserede parter har ført til en vellykket gennemførelse af forvaltningsplanen og sikret, at parken forbliver et symbol på den uadskillelige forbindelse mellem natur og ånd.

Burren i Irland

Burren blev nationalpark i 1991 og har siden 2011 været en del af UNESCO Global Geopark-netværket. Burrenregionen er berømt for sin bemærkelsesværdige flora og sit smukke kalkstenslandskab, som er kendetegnet ved gletscherskabte kalkstensplateauer, der rummer et stort antal sjældne plantearter. For at beskytte disse sjældne levesteder og arter er der oprettet tre forskellige bevaringsområder som led i det europæiske Natura 2000-net.

Burren er også et kulturlandskab af stor betydning, fordi dyr kan græsse her om vinteren, hvilket bidrager direkte til regionens rige natur- og kulturarv.

Den irske regering regulerer og forvalter denne natur- og kulturarv ved hjælp af forskellige instrumenter og inddrager lokalsamfundene. Burren Community Charter er et godt eksempel på strategisk forvaltning, hvor man inddrager lokalbefolkningen. Når de lokale borgere er involveret i processen og er med til at bestemme har det en gavnlig effekt på udviklingen og bevarelsen af natur- og kulturressourcerne.