Skip to main content

Culture and Creativity

Podprogram LIFE „Przejście na czystą energię” wspiera przejście na energooszczędną, opartą na odnawialnych źródłach energii, neutralną dla klimatu i odporną na zmianę klimatu gospodarkę.

Finansuje on działania o wartości dodanej na poziomie UE, z zakresu koordynacji i wsparcia, których celem jest zniesienie barier rynkowych utrudniających społeczno-gospodarcze przejście na zrównoważoną energię.

W projektach uczestniczą z reguły małe i średnie przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne, organizacje nienastawione na zysk oraz konsumenci.

W ramach programu LIFE współfinansowane są projekty w następujących obszarach:
• przystosowanie obszarów miejskich i zagospodarowanie przestrzenne
• odporność infrastruktury • zrównoważone gospodarowanie wodą na obszarach zagrożonych suszą
• zarządzanie powodziami i strefą przybrzeżną
• odporność sektorów rolnictwa, leśnictwa i turystyki
• wsparcie na rzecz regionów najbardziej oddalonych UE: gotowość na wypadek ekstremalnych zdarzeń pogodowych, w szczególności na obszarach przybrzeżnych.

Podprogram LIFE „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia” ma na celu ułatwienie przejścia na zrównoważoną, nietoksyczną, energooszczędną i odporną na zmianę klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz ochronę, przywrócenie i poprawę jakości środowiska.

Podprogram obejmuje interwencje bezpośrednie lub może wspierać włączenie tych celów do innych polityk.

Subscribe to Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA)