Skip to main content

Culture and Creativity

Den här åtgärden går ut på att skapa webbforum för unga i EU med tankeväckande innehåll om aktuella frågor där de kan jämföra perspektiv från hela EU och diskutera och upptäcka vad de har gemensamt med unga i andra länder och vilka EU-initiativ som är relevanta för deras situation. Syftet är att ta upp frågor som rör hela EU och skapa en öppen, äkta, djupgående och konstruktiv debatt om samtiden och framtiden med hjälp av innovativa format på digitala plattformar.

Det här programområdet ska främja sektorsövergripande verksamhet som ska hjälpa mediesektorn att anpassa sig till strukturella och tekniska förändringar. Det ska också stärka ett fritt, diversifierat och pluralistiskt medielandskap, kvalitetsjournalistik och mediekunnighet, även i den digitala miljön.

I denna ansökningsomgång behandlas medieutmaningar och möjligheter över gränserna. 
Utsatta grupper som migranter och flyktingar är fortfarande underrepresenterade och marginaliserade i de traditionella sociala medierna i Europa. Det är särskilt viktigt nu med tanke på situationen i Ukraina. Målet är att identifiera hur man kan främja inkluderande sociala medier i EU och att hjälpa utsatta grupper att skapa ett eget narrativ om flyktingarnas och migranternas roll i EU.

 

Den här åtgärden ska främja konkurrenskraften hos europeiska oberoende produktionsbolag i länder med låg audiovisuell kapacitet (LCC-grupp A och B) och öka deras ekonomiska tyngd på marknaden.


Stödet går till produktionsbolag som kan utveckla ett projektpaket med två eller tre audiovisuella verk (fiktion, animation eller kreativ dokumentär).

Stödet går till europeiska festivaler som visar en stor andel audiovisuella verk från andra länder i Europa och som vill nå ut till en större och bredare publik och genomföra innovativ utåtriktad verksamhet och initiativ för den unga publiken.


Ansökningarna bör innehålla strategier för att säkerställa en hållbar och miljövänlig bransch, en jämn könsfördelning, inkludering, mångfald och representation. Ansökningarna ska beskriva verksamhet som ska genomföras under två år.

Det här stödet ska gå till att utveckla verk och prototyper för interaktivt berättande med originalinnehåll och/eller spelupplägg av hög kvalitet. Verken och prototyperna ska tas fram för kommersiellt bruk och kunna användas på bland annat datorer, spelkonsoler, surfplattor, smarta telefoner och med annan teknik.

Den här åtgärden ska främja konkurrenskraften hos europeiska oberoende produktionsbolag och öka deras ekonomiska tyngd på marknaden. Syftet är att hjälpa producenterna att utveckla projekt med potential att spridas i och utanför Europa och att underlätta europeiska och internationella samproduktioner.

Stödet går till utvecklingen av mellan tre och fem verk (animation, kreativ dokumentär eller fiktion) för kommersiell distribution till bio, tv, digitala plattformar eller flerplattformsmiljöer. 

Projektpaketet kan även omfatta en kortfilm av en lovande filmskapare.

Den här åtgärden ska stärka de europeiska aktörernas konkurrenskraft, skalbarhet och hållbarhet, marknadsföra och förbättra tillgången till europeiska produktioner och öka antalet tittare i digitala kanaler.

Syftet är att stödja projekt som fokuserar på den audiovisuella sektorns särskilda utmaningar, till exempel synlighet, visningsfönster, finansiering och territorialitet för att bana väg för ett starkt och synligt utbud av europeiska verk på nätet, över gränserna och till en bred publik.

Det här stödet ska hjälpa de audiovisuella producenterna att utveckla och producera starka projekt med stor potential att spridas i och utanför Europa. Det ska också underlätta europeiska och internationella samproduktioner.

Subscribe to Utveckling av produkter, tjänster och infrastruktur