Skip to main content

Culture and Creativity

Експертна група по въпросите на културното наследство

Неформалната експертна група на Европейската комисия по въпросите на културното наследство бе създадена през 2019 г., за да поддържа уникалното многостранно сътрудничество и политическия диалог, постигнати по време на Европейската година на културното наследство 2018.

Целта на експертната група е да насърчава публичните политики, които гарантират дългосрочната стойност и устойчивост на европейското културно наследство въз основа на интегриран подход. Експертите предоставят съвети и експертен опит на Комисията и служат като платформа за консултации и обмен на информация за политиките в областта на културното наследство с цел подкрепа на изпълнението на Европейската рамка за действия в областта на културното наследство.

Членове на експертната група

  • Държави — членки на ЕС
  • Страни от Западните Балкани
  • Норвегия
  • Представители на 26 организации на заинтересовани страни в областта на европейското културно наследство
  • 5 експерти в лично качество
  • Международни организации като ЮНЕСКО, Съвета на Европа, ОИСР и Международния център за изследване на опазването и възстановяването на културни ценности (ICCROM)
  • Европейски парламент (като наблюдател)
  • Комитет на регионите (като наблюдател)

Научете повече за експертната група в Регистъра на експертните групи към Комисията.