Skip to main content

Culture and Creativity

Европейска година на културното наследство 2018

2018 г. бе Европейската година на културното наследство. Целта ѝ бе да се насърчат повече хора да откриват културното наследство на Европа и да взаимодействат с него, както и да се засили чувството на принадлежност към общо европейско пространство. Девизът на годината бе

„Нашето наследство: където миналото среща бъдещето“.

Специално проучване на Евробарометър относно културното наследство, проведено в навечерието на Европейската година, показа, че голяма част от европейските граждани смятат, че културното наследство е важно за тях лично (84 %), както и за тяхната общност (84 %), регион (87 %), страна (91 %) и за ЕС като цяло (80%).

Повечето респонденти (84 %) заявяват, че се гордеят с културното наследство на своя регион или държава, а голям процент (70 %) се гордеят и с исторически паметник, обект, произведение на изкуството или традиция от друга европейска страна.

70% от интервюираните смятат също, че животът в близост до места, свързани с европейското културно наследство, дава на хората чувство за принадлежност към Европа. Освен това повечето респонденти считат, че публичните органи на местно, регионално, национално и европейско равнище следва да отделят повече ресурси за културното наследство.

Основни данни за Европейската година на културното наследство 2018

  • 12,8 милиона участници
  • 23 000 организирани прояви
  • 37 държави

Европейската комисия изпълни 10 дългосрочни европейски инициативи като основен политически принос към годината в сътрудничество със Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други партньори. Тези инициативи включваха

  • дейности с училища
  • научни изследвания за новаторски решения за повторно използване на сгради, които са част от наследството
  • дейности за борба с незаконния трафик на културни ценности

Освен това редица проекти с финансиране от ЕС подкрепиха културното наследство. Европейската комисия отправи специална покана за проекти за сътрудничество във връзка с годината по линия на програма „Творческа Европа“. Множество допълнителни възможности бяха предоставени по линия на програмите Еразъм+, Европа за гражданите, Хоризонт 2020 и други програми на ЕС.

Европейска година на културното наследство 2018 — общ успех

На европейско равнище всички институции на ЕС работиха за успешното провеждане на годината. Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз, както и Комитетът на регионите и Европейският икономически и социален комитет организираха прояви за честване на годината и дейности, посветени на културното наследство.

Национални координатори отговаряха за провеждането на Европейската година на национално равнище, като представляваха участващите държави: 28 държави от ЕС и 9 асоциирани държави (Албания, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Исландия, Черна гора, Норвегия, Швейцария, Грузия и Сърбия).

Европейската комисия проведе годината с помощта на група от 38 организации на гражданското общество, които участваха в комитета на заинтересованите страни. Подборът на членовете на този комитет беше открит и прозрачен процес с участието на ЮНЕСКО и Съвета на Европа след открита покана за участие.

Резултати от Европейската година на културното наследство 2018

Европейската комисия, държавите от ЕС и заинтересованите страни в областта на културното наследство продължават да прилагат по-дългосрочна визия за управление, опазване и укрепване на европейското културно наследство. Това се основава на резултатите от Европейската година на културното наследство и Европейската рамка за действия в областта на културното наследство. За тази цел Комисията разчита по-специално на работата на експертната група.

Научете повече за годината