Skip to main content

Culture and Creativity

Evropský rok kulturního dědictví 2018

evropský rok kulturního dědictví 2018

Rok 2018 byl Evropským rokem kulturního dědictví. Jeho cílem bylo povzbudit více lidí, aby objevovali evropské kulturní dědictví a angažovali se v jeho věci, a posílit pocit sounáležitosti se společným evropským prostorem. Motto roku dědictví znělo:

„Naše dědictví: setkávání minulosti s budoucností.“

Zvláštní průzkum Eurobarometr o kulturním dědictví zahájený v předvečer Evropského roku ukázal, že velká většina evropských občanů považuje kulturní dědictví za důležité pro sebe osobně (84 %), pro svoji komunitu (84 %), region (87 %), zemi (91 %) a celou EU (80 %).

Většina respondentů (84 %) uvádí, že jsou hrdí na kulturní dědictví svého regionu nebo země, a velké procento (70 %) také na historickou památku, lokalitu, umělecké dílo nebo tradici z jiné evropské země.

70 % dotázaných má za to, že život v blízkosti míst spojených s evropským kulturním dědictvím dává lidem pocit příslušnosti k Evropě. Většina respondentů se navíc domnívá, že veřejné orgány na místní, regionální, celostátní a evropské úrovni by měly na kulturní dědictví vyčlenit více zdrojů.

Klíčové údaje o Evropském roku kulturního dědictví 2018

  • 12,8 milionu účastníků
  • 23 000 uspořádaných událostí
  • 37 zemí

Evropská komise ve spolupráci s Radou Evropy, UNESCO a dalšími partnery zahájila deset dlouhodobých evropských iniciativ, které představují hlavní politický vklad pro tento rok. Mezi tyto iniciativy patřily

  • činnosti ve spolupráci se školami
  • výzkum inovativních řešení pro opětovné využití památkových budov
  • činnosti v oblasti boje proti nedovolenému obchodu s kulturními statky

Kulturní dědictví kromě toho podporovala řada projektů financovaných EU. Evropská komise vyhlásila zvláštní výzvu k předkládání projektů spolupráce týkajících se daného roku v rámci programu Kreativní Evropa. Další příležitosti podpory kulturního dědictví kromě toho nabídl Erasmus+, Evropa pro občany, Horizont 2020 a další programy EU.

Evropský rok kulturního dědictví 2018: společný úspěch

Na evropské úrovni byly všechny orgány EU odhodlány udělat maximum pro to, aby byl rok dědictví úspěšný. Evropská komise, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor uspořádaly akce k roku dědictví a zahájily aktivity zaměřené na tuto tematiku.

Za provádění evropského roku na vnitrostátní úrovni byli odpovědní národní koordinátoři v těchto zúčastněných zemích: 28 členských států a devět přidružených zemí (Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Island, Černá Hora, Norsko, Švýcarsko, Gruzie a Srbsko).

Evropská komise tento rok řídila za pomoci skupiny 38 organizací občanské společnosti, které byly součástí výboru zúčastněných stran. Výběrové řízení výboru zúčastněných stran bylo otevřeným a transparentním procesem, kterého se na základě otevřené výzvy k účasti zúčastnily také UNESCO a Rada Evropy.

Odkaz Evropského roku kulturního dědictví 2018

Evropská komise, členské státy a zúčastněné strany v oblasti kulturního dědictví nadále uskutečňují dlouhodobější vizi správy, ochrany a podpory evropského kulturního dědictví. Tato vize vychází z výsledků Evropského roku kulturního dědictví a evropského akčního rámce pro kulturní dědictví. V tomto ohledu se Komise spoléhá zejména na práci odborné skupiny.

Další informace o Evropském roce kulturního dědictví 2018