Skip to main content

Culture and Creativity

Evropský rok kulturního dědictví 2018

Rok 2018 byl Evropským rokem kulturního dědictví. Jeho cílem bylo povzbudit více lidí, aby objevovali evropské kulturní dědictví a angažovali se v jeho věci, a posílit pocit sounáležitosti se společným evropským prostorem. Motto roku dědictví znělo:

„Naše dědictví: setkávání minulosti s budoucností.“

Zvláštní průzkum Eurobarometr o kulturním dědictví zahájený v předvečer Evropského roku ukázal, že velká většina evropských občanů považuje kulturní dědictví za důležité pro sebe osobně (84 %), pro svoji komunitu (84 %), region (87 %), zemi (91 %) a celou EU (80 %).

Většina respondentů (84 %) uvádí, že jsou hrdí na kulturní dědictví svého regionu nebo země, a velké procento (70 %) také na historickou památku, lokalitu, umělecké dílo nebo tradici z jiné evropské země.

70 % dotázaných má za to, že život v blízkosti míst spojených s evropským kulturním dědictvím dává lidem pocit příslušnosti k Evropě. Většina respondentů se navíc domnívá, že veřejné orgány na místní, regionální, celostátní a evropské úrovni by měly na kulturní dědictví vyčlenit více zdrojů.

Klíčové údaje o Evropském roku kulturního dědictví 2018

  • 12,8 milionu účastníků
  • 23 000 uspořádaných událostí
  • 37 zemí

Evropská komise ve spolupráci s Radou Evropy, UNESCO a dalšími partnery zahájila deset dlouhodobých evropských iniciativ, které představují hlavní politický vklad pro tento rok. Mezi tyto iniciativy patřily

  • činnosti ve spolupráci se školami
  • výzkum inovativních řešení pro opětovné využití památkových budov
  • činnosti v oblasti boje proti nedovolenému obchodu s kulturními statky

Kulturní dědictví kromě toho podporovala řada projektů financovaných EU. Evropská komise vyhlásila zvláštní výzvu k předkládání projektů spolupráce týkajících se daného roku v rámci programu Kreativní Evropa. Další příležitosti podpory kulturního dědictví kromě toho nabídl Erasmus+, Evropa pro občany, Horizont 2020 a další programy EU.

Evropský rok kulturního dědictví 2018: společný úspěch

Na evropské úrovni byly všechny orgány EU odhodlány udělat maximum pro to, aby byl rok dědictví úspěšný. Evropská komise, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor uspořádaly akce k roku dědictví a zahájily aktivity zaměřené na tuto tematiku.

Za provádění evropského roku na vnitrostátní úrovni byli odpovědní národní koordinátoři v těchto zúčastněných zemích: 28 členských států a devět přidružených zemí (Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Island, Černá Hora, Norsko, Švýcarsko, Gruzie a Srbsko).

Evropská komise tento rok řídila za pomoci skupiny 38 organizací občanské společnosti, které byly součástí výboru zúčastněných stran. Výběrové řízení výboru zúčastněných stran bylo otevřeným a transparentním procesem, kterého se na základě otevřené výzvy k účasti zúčastnily také UNESCO a Rada Evropy.

Odkaz Evropského roku kulturního dědictví 2018

Evropská komise, členské státy a zúčastněné strany v oblasti kulturního dědictví nadále uskutečňují dlouhodobější vizi správy, ochrany a podpory evropského kulturního dědictví. Tato vize vychází z výsledků Evropského roku kulturního dědictví a evropského akčního rámce pro kulturní dědictví. V tomto ohledu se Komise spoléhá zejména na práci odborné skupiny.

Další informace o Evropském roce kulturního dědictví 2018