Skip to main content

Culture and Creativity

Evropsko leto kulturne dediščine 2018

Leto 2018 je bilo evropsko leto kulturne dediščine. Njegov namen je bil čim več ljudi spodbuditi k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru. Slogan leta je bil:

„Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost.“

Posebna raziskava Eurobarometer o kulturni dediščini, ki se je začela dan pred začetkom evropskega leta, je pokazala, da velika večina evropskih državljanov meni, da je kulturna dediščina pomembna zanje osebno (84 %), pa tudi za njihovo skupnost (84 %), regijo (87 %), državo (91 %) in EU kot celoto (80 %).

Večina vprašanih (84 %) je navedla, da so ponosni na kulturno dediščino svoje regije ali države, velik delež (70 %) pa tudi na zgodovinski spomenik, kraj, umetnino ali tradicijo iz druge evropske države.

70 % anketirancev je menilo, da življenje v bližini krajev, povezanih z evropsko kulturno dediščino, ljudem daje občutek pripadnosti Evropi. Poleg tega večina vprašanih meni, da bi morali javni organi na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni kulturni dediščini nameniti več sredstev.

Ključni podatki o evropskem letu kulturne dediščine 2018

  • 12,8 milijona udeležencev
  • 23 000 dogodkov
  • 37 držav

Evropska komisija je kot glavni prispevek temu letu izvedla 10 dolgoročnih evropskih pobud v sodelovanju s Svetom Evrope, Unescom in drugimi partnerji. Med temi pobudami so bile:

  • dejavnosti s šolami
  • raziskave o inovativnih rešitvah za ponovno uporabo stavbne dediščine
  • dejavnosti za preprečevanje nedovoljene trgovine s kulturnimi dobrinami

Poleg tega je EU financirala številne projekte, ki podpirajo kulturno dediščino. Evropska komisija je v zvezi z omenjenim letom objavila poseben razpis za projekte sodelovanja v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Številne druge možnosti so bile na voljo tudi v okviru programov Erasmus+, Evropa za državljane, Obzorje 2020 in drugih programov EU.

Evropsko leto kulturne dediščine 2018: skupni uspeh

Na evropski ravni so si za uspešno izvedbo leta prizadevale vse institucije EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet Evropske unije, kakor tudi Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor so organizirali dogodke in dejavnosti za proslavitev kulturne dediščine.

Nacionalni koordinatorji, ki so zastopali sodelujoče države, so bili pristojni za izvajanje evropskega leta na nacionalni ravni. Sodelovalo je 28 držav članic in 9 pridruženih držav (Albanija, Bosna in Hercegovina, Republika Severna Makedonija, Islandija, Črna gora, Norveška, Švica, Gruzija in Srbija).

Evropska komisija je leto vodila ob pomoči skupine 38 organizacij civilne družbe, ki so bile del odbora deležnikov. Izbirni postopek odbora deležnikov je bil odprt in pregleden proces, v katerem sta na podlagi javnega razpisa za sodelovanje sodelovala tudi Unesco in Svet Evrope.

Zapuščina evropskega leta kulturne dediščine 2018

Evropska komisija, države članice in deležniki na področju kulturne dediščine še naprej uresničujejo dolgoročnejšo vizijo za upravljanje, varovanje in krepitev evropske kulturne dediščine. Podlaga za to so rezultati evropskega leta kulturne dediščine in evropskega okvira ukrepanja na področju kulturne dediščine. Komisija se pri tem opira zlasti na delo strokovne skupine.

Več o tem letu