Skip to main content

Culture and Creativity

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

Rok 2018 bol Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Jeho cieľom bolo podnietiť čo najviac ľudí, aby objavovali kultúrne dedičstvo Európy a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru. Rok 2018 sa niesol v znamení hesla

„Naše dedičstvo: spájanie minulosti s budúcnosťou“.

osobitného prieskumu Eurobarometra o kultúrnom dedičstve, ktorý sa uskutočnil v predvečer Európskeho roka kultúrneho dedičstva, vyplynulo, že veľká väčšina európskych občanov považuje kultúrne dedičstvo za dôležité tak pre seba osobne (84 %), ako aj pre svoju komunitu (84 %), región (87 %), krajinu (91 %) a EÚ ako celok (80 %).

Väčšina respondentov (84 %) uviedla, že je hrdá na kultúrne dedičstvo svojho regiónu či krajiny, a veľké percento opýtaných (70 %) vyjadrilo hrdosť aj na historické pamiatky, lokality, umelecké diela alebo tradície iných európskych krajín.

70 % respondentov uviedlo, že život v blízkosti lokalít európskeho kultúrneho dedičstva im dáva pocit príslušnosti k Európe. Väčšina opýtaných si navyše myslí, že subjekty verejného sektora na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni by mali na kultúrne dedičstvo vyčleniť viac zdrojov.

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 v číslach

  • 12,8 milióna účastníkov
  • 23 000 usporiadaných podujatí
  • 37 krajín

Európska komisia v spolupráci s Radou Európy, UNESCO a ďalšími partnermi stanovila ako hlavný politický vstup na tento rok desať dlhodobých európskych iniciatív. Medzi tieto iniciatívy patrili:

  • aktivity na školách
  • výskum v oblasti inovatívnych riešení v záujme opätovného využívania budov kultúrneho dedičstva
  • činnosti na boj proti nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi predmetmi

EÚ okrem toho financovala množstvo projektov na podporu kultúrneho dedičstva. Európska komisia spustila v rámci programu Kreatívna Európa osobitnú výzvu na predkladanie projektov spolupráce týkajúcich sa roku kultúrneho dedičstva. Množstvo ďalších možností navyše ponúkli programy Erasmus+, Európa pre občanov, Horizont 2020 a ďalšie programy EÚ.

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018: spoločný úspech

Na európskej úrovni si všetky inštitúcie EÚ dali záväzok urobiť všetko pre to, aby bol európsky rok úspešný. Európska komisia, Európsky parlament a Rada Európskej únie, ako aj Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor usporiadali podujatia na oslavu Európskeho roka a aktivity zamerané na kultúrne dedičstvo.

Na vnútroštátnej úrovni boli realizáciou Európskeho roka poverení národní koordinátori, ktorí zastupovali zúčastnené krajiny: 28 členských krajín a 9 pridružených krajín (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severomacedónska republika, Island, Čierna Hora, Nórsko, Švajčiarsko, Gruzínsko a Srbsko).

Európska komisia organizovala Európsky rok s pomocou skupiny 38 organizácií občianskej spoločnosti, ktoré boli súčasťou výboru zainteresovaných strán. Výberové konanie do výboru zainteresovaných strán bol otvorený a transparentný proces, do ktorého sa na základe verejnej výzvy na účasť zapojili aj UNESCO a Rada Európy.

Odkaz Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018

Európska komisia, členské štáty a zainteresované strany v oblasti kultúrneho dedičstva pokračujú v realizácii dlhodobejšej vízie spravovania, ochrany a zveľaďovania kultúrneho dedičstva Európy. Vychádzajú pri tom z výsledkov Európskeho roka kultúrneho dedičstva a európskeho akčného rámca pre kultúrne dedičstvo. Komisia sa v tomto smere spolieha najmä na prácu expertnej skupiny.

Zistite viac o roku kultúrneho dedičstva