Skip to main content

Culture and Creativity

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Vuosi 2018 oli kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi. Sen tarkoituksena oli kannustaa kansalaisia tutustumaan Euroopan kulttuuriperintöön ja vahvistaa tunnetta kuulumisesta yhteiseen eurooppalaiseen alueeseen. Teemavuoden tunnus oli

”Kulttuuriperintömme – kun mennyt kohtaa tulevan”.

Teemavuoden alussa toteutetun kulttuuriperintöä koskevan erityiseurobarometrin mukaan merkittävä osa EU:n kansalaisista katsoo, että kulttuuriperintö on tärkeä asia heille itselleen (84 %), heidän yhteisölleen (84 %), alueelleen (87 %), maalleen (91 %) ja koko EU:lle (80 %).

Useimmat vastaajista (84 %) toteavat, että he ovat ylpeitä alueensa tai maansa kulttuuriperinnöstä. Suurin osa (70 %) kertoo olevansa ylpeitä myös muiden Euroopan maiden historiallisista muistomerkeistä, kohteista, taideteoksista tai perinteistä.

Haastatelluista 70 prosenttia katsoo, että asuminen Euroopan kulttuuriperintöön liittyvien paikkojen läheisyydessä saa heidät tuntemaan olevansa osa Eurooppaa. Lisäksi useimmat vastaajat ovat sitä mieltä, että paikallisten, alueellisten, kansallisten ja EU:n viranomaisten olisi kohdennettava nykyistä enemmän varoja kulttuuriperinnön edistämiseen.

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 avainlukuja

  • 12,8 miljoonaa osallistujaa
  • 23 000 järjestettyä tapahtumaa
  • 37 maata

Teemavuoden tärkeimpänä toimintapoliittisena panoksena Euroopan komissio toteutti yhteistyössä Euroopan neuvoston, Unescon ja muiden kumppaneiden kanssa kymmenen pitkän aikavälin eurooppalaista aloitetta. Näitä aloitteita olivat muun muassa

  • koulujen kanssa toteutetut toimet
  • kulttuuriperintöön kuuluvien rakennusten uudelleenkäyttöä koskevien innovatiivisten ratkaisujen tutkimus
  • kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjumiseksi toteutetut toimet.

Lisäksi EU rahoitti useita kulttuuriperintöä tukevia hankkeita. Euroopan komissio julkaisi ehdotuspyynnön, jonka avulla pyrittiin löytämään teemavuoteen liittyviä yhteistyöhankkeita Luova Eurooppa -ohjelman puitteissa. Lisäksi Erasmus+, Kansalaisten Eurooppa, Horisontti 2020 ja muut EU:n ohjelmat tarjosivat monia muita mahdollisuuksia.

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 – yhteistyöllä menestykseen

Kaikki EU:n toimielimet sitoutuivat tekemään parhaansa teemavuoden onnistumiseksi. Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, alueiden komitea sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjestivät tapahtumia teemavuoden kunniaksi ja toteuttivat erilaisia kulttuuriperintöön liittyviä toimia.

Osallistujamaiden koordinaattorit vastasivat teemavuoden täytäntöönpanosta kansallisella tasolla. Toimintaan osallistui 28 EU-maata ja 9 assosioitunutta maata (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Pohjois-Makedonia, Islanti, Montenegro, Norja, Sveitsi, Georgia ja Serbia).

Euroopan komissio johti teemavuotta yhdessä sidosryhmien komiteaan kuuluneiden 38 kansalaisjärjestön kanssa. Sidosryhmien komitean valintamenettely oli avoin ja läpinäkyvä. Avoimeen osallistumispyyntöön vastasivat myös Unesco ja Euroopan neuvosto.

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 jatkotoimet

Euroopan komissio, EU-maat ja kulttuuriperintöalan sidosryhmät toteuttavat edelleen pitkän aikavälin visiota Euroopan kulttuuriperinnön hallinnoinnista, turvaamisesta ja edistämisestä. Toiminta perustuu kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden ja kulttuuriperintöä koskevan eurooppalaisen toimintakehyksen tuloksiin. Komissio tukeutuu tässä erityisesti asiantuntijaryhmän työhön.

Lue lisää teemavuodesta