Skip to main content

Culture and Creativity

Europaåret för kulturarv 2018

År 2018 genomfördes Europaåret för kulturarv. Målet var att få fler människor att upptäcka och engagera sig i det europeiska kulturarvet och att stärka känslan av att vi alla tillhör en europeisk gemenskap. Europaårets motto var

”Vårt kulturarv: där historien möter framtiden”.

En särskild Eurobarometerundersökning om kulturarvet, som inleddes dagen innan Europaåret tog sin början, visade att en stor majoritet av invånarna i EU anser att kulturarvet är viktigt för dem personligen (84 %), för deras lokalsamhälle (84 %), för deras region (87 %), för deras land (91 %) och för EU som helhet (80 %).

De flesta tillfrågade (84 %) sade sig vara stolta över kulturarvet i sin region eller sitt land. Många (70 %) var även stolta över ett historiskt monument, en plats, ett konstverk eller en tradition från ett annat europeiskt land.

Att bo nära platser med anknytning till det europeiska kulturarvet ger en känsla av att tillhöra Europa enligt 70 % av de tillfrågade. Dessutom ansåg de flesta att myndigheterna på lokal, regional, nationell och europeisk nivå bör anslå större resurser till kulturarvet.

Europaåret för kulturarv 2018 i siffror

  • 12,8 miljoner deltagare
  • 23 000 evenemang
  • 37 länder

Ett av EU-kommissionens viktigaste politiska bidrag till året var de tio långsiktiga europeiska initiativ som kommissionen genomförde i samarbete med Europarådet, Unesco och andra partner. Bland initiativen ingick

  • aktiviteter med skolor
  • forskning om innovativa lösningar för återanvändning av kulturarvsbyggnader
  • åtgärder för att bekämpa den olagliga handeln med kulturföremål

Dessutom genomfördes ett stort antal kulturarvsprojekt med hjälp av EU-finansiering. Kommissionen anordnade en särskild ansökningsomgång för samarbetsprojekt för året, inom ramen för programmet Kreativa Europa. Dessutom erbjöds många andra möjligheter inom Erasmus+, Ett Europa för medborgarna, Horisont 2020 och andra EU-program.

Europaåret för kulturarv 2018: en gemensam framgång

På europeisk nivå lovade samtliga EU-institutioner att slå ett slag för Europaåret. EU-kommissionen, Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén genomförde kulturarvsaktiviteter och anordnade evenemang för att fira Europaåret.

I alla deltagande länder fanns en nationell samordnare som ansvarade för genomförandet av Europaåret på nationell nivå. Hela 28 EU-länder och nio associerade länder (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Nordmakedonien, Island, Montenegro, Norge, Schweiz, Georgien och Serbien) deltog.

Kommissionen genomförde året med hjälp av en grupp av 38 civilsamhällesorganisationer som ingick i den s.k. intressentkommittén. Denna inrättades genom ett öppet och transparent förfarande där kommissionen – i samarbete med Unesco och Europarådet – efter en öppen inbjudan att delta valde ut medlemmarna till kommittén.

Efter Europaåret för kulturarv 2018

Kommissionen, EU-länderna och olika intressenter på kulturarvsområdet fortsätter arbetet med att förvalta, skydda och utveckla det europeiska kulturarvet på lång sikt. Arbetet bygger på resultaten från Europaåret för kulturarv och den europeiska ramen för åtgärder för kulturarv. Expertgruppen för kulturarv är en särskilt viktig aktör när det gäller att stödja kommissionen i dess arbete på området.

Vill du veta mer?