Skip to main content

Culture and Creativity

Културно наследство

Научете какво прави Комисията в подкрепа на държавите членки и заинтересованите страни за опазване на културното наследство на Европа.

Културното наследство на Европа е богата и разнообразна мозайка от културно и творческо изразяване, наследство от предходните поколения европейци за идните поколения.

То включва природни, застроени и археологически обекти, музеи, паметници, произведения на изкуството, исторически градове, литературни, музикални и аудио-визуални творби, както и знанията, практиките и традициите на европейските граждани.

Културното наследство обогатява живота на гражданите, представлява движеща сила за секторите на културата и творчеството и играе роля за създаването и укрепването на социалния капитал на Европа. То е също така важен ресурс за икономически растеж, заетост и социално сближаване с потенциал за обновяване на градските и селските райони и за насърчаване на устойчивия туризъм.

Роля и действия на ЕС

За политиките в тази област отговарят преди всичко държавите членки и техните регионални и местни органи, но ЕС се ангажира да опазва и укрепва културното наследство на Европа чрез редица политики и програми.

Културното наследство на Европа се подкрепя от редица политики, програми и възможности за финансиране на ЕС и предимно от програмата „Творческа Европа“. Политиките на ЕС в други области, като например в областта на научните изследвания, иновациите, образованието, околната среда, изменението на климата, регионалното развитие и цифровизацията, все повече вземат предвид културното наследство. В резултат от това финансиране за наследството е достъпно по Хоризонт 2020, Еразъм+, Европа за гражданите и европейските структурни и инвестиционни фондове.

Държавите от ЕС си сътрудничат по политиките за културно наследство в рамките на Съвета на министрите на образованието, младежта, културата и спорта, както и чрез отворения метод на координация. От 2019 г. насам експертната група на Комисията по въпросите на културното наследство съветва как да се прилагат политиките на ЕС в областта на културното наследство. В групата участват представители на държавите членки, асоциираните държави, европейските мрежи за културно наследство, организациите на гражданското общество и международни организации, както и на институциите на ЕС.

Европейска рамка за действия в областта на културното наследство

Европейската рамка за действия в областта на културното наследство (2018 г.) е важна структура за общи действия на европейско равнище. Тя се основава на усилията за използване и увеличаване на успеха на Европейската година на културното наследство 2018, за да се гарантира трайното му въздействие. С рамката се установява набор от четири принципа и пет основни области на действие за културното наследство на Европа:

4 основни принципа
  • Холистичен подход
  • Интегриране в политиките
  • Формулиране на основана на факти политика
  • Сътрудничество между множество заинтересовани страни
5 области на непрекъснати действия
  • приобщаваща Европа: участие и достъп за всички;
  • устойчива Европа: интелигентни решения за сплотено и устойчиво бъдеще;
  • издръжлива Европа: опазване на застрашеното наследство;
  • иновативна Европа: мобилизиране на знанията и изследванията;
  • по-силно глобално партньорство: укрепване на международното сътрудничество.