Skip to main content

Culture and Creativity

Избрани теми

Културата играе ключова роля в европейските общества, икономики и международни отношения (вж. стратегическата рамка на Европейския съюз за културата).

Подкрепа за културното наследство

Културното наследство обогатява живота на гражданите и играе ключова роля за създаването и увеличаването на социалния капитал на Европа. Европейското културно наследство се ползва от редица програми, възможности за финансиране и политики на ЕС.

Социално-икономическа стойност на културата

Зачитането и насърчаването на многообразието на европейската култура е от голямо значение за Европейския съюз, както е посочено в неговите Договори. Поради това културата в ЕС се признава и заради по-широката ѝ социално-икономическа стойност, която следва да се подкрепя и която в замяна допринася за сближаването, приобщаването и благосъстоянието на нашите общества и общности.

Засилване на равенството между половете и многообразието

Както се признава в Работния план за културата за периода 2019—2022 г., равенството между половете е стълб на културното многообразие и културата играе ключова роля за преодоляване на стереотипите и насърчаване на обществените промени.

Измерване на положителното въздействие на културата

Като се има предвид значението на културата за Европейския съюз, за Европа е важно да разполага с точни данни за социално-икономическия принос и ролята на културата, за да подпомогне разработването на политики и да подкрепя инвестициите в културния сектор.