Skip to main content

Culture and Creativity

Téamaí roghnaithe

Tá ról tábhachtach ag an gcultúr i sochaithe agus i ngeilleagair na hEorpa, agus i gcaidreamh an Aontais Eorpaigh le comhpháirtithe idirnáisiúnta (féach ar chreat straitéiseach an Aontais Eorpaigh le haghaidh an chultúir).

Tacaíocht don oidhreacht chultúrtha

Saibhríonn an oidhreacht chultúrtha saol an tsaoránaigh aonair agus tá príomhról aici i gcaipiteal sóisialta na hEorpa a chruthú agus feabhas a chur air. Baineann oidhreacht chultúrtha na hEorpa leas as raon beartas, clár agus maoiniú de chuid an Aontais.

Luach socheacnamaíoch an chultúir

Cuireann an tAontas Eorpach tábhacht mhór ar an meas ar éagsúlacht chultúir na hEorpa agus ar chur chun cinn na héagsúlachta sin, mar atá sonraithe ina Chonarthaí. Dá bhrí sin, aithnítear an cultúr san Aontais freisin as a luach socheacnamaíoch i gcoitinne, luach ar gá tacú leis, agus rud a chuireann le comhtháthú, cuimsiú agus folláine ár sochaithe agus ár bpobal dá réir.

Comhionannas inscne agus éagsúlacht a neartú

Mar a aithnítear sa Phlean Oibre don Chultúr 2019-2022, tá comhionannas inscne ina cholún lárnach den éagsúlacht chultúrtha agus tá príomhról ag an gcultúr i ndúshlán steiréitíopaí a thabhairt agus athruithe ar an tsochaí a chur chun cinn.

Tionchar dearfach an chultúir a thomhas

I bhfianaise a thábhachtaí atá an cultúr don Aontas Eorpach, tá sé fíor‑riachtanach don Eoraip sonraí cruinne a réiteach ar an tionchar socheacnamaíoch atá ag an gcultúr agus ar ról an chultúir chun cúnamh a thabhairt don cheapadh beartas agus chun tacú le hinfheistíocht in earnáil an chultúir.