Skip to main content

Culture and Creativity

Vybrané témy

Kultúra zohráva kľúčovú úlohu v európskych spoločnostiach, ekonomikách i vo vzťahoch EÚ s medzinárodnými partnermi (pozri strategický rámec Európskej únie pre kultúru).

Podpora kultúrneho dedičstva

Kultúrne dedičstvo obohacuje individuálny život občanov a zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní a zvyšovaní európskeho sociálneho kapitálu. Európske kultúrne dedičstvo využíva širokú škálu politík, programov a financovania EÚ.

Socio-ekonomická hodnota kultúry

Rešpektovanie a podpora rozmanitosti európskej kultúry má pre Európsku úniu veľký význam, ako sa uvádza v jej zmluvách. Z tohto dôvodu je kultúra v EÚ uznávaná aj pre svoju širšiu socio-ekonomickú hodnotu, ktorú je potrebné podporovať a ktorá zase prispieva k súdržnosti, začleneniu a dobrej kvalite života našich spoločností a komunít.

Podpora rodovej rovnosti a rozmanitosti

Ako sa uznáva v pracovnom pláne pre kultúru na roky 2019 – 2022, rodová rovnosť je pilierom kultúrnej rozmanitosti a kultúra zohráva kľúčovú úlohu v boji proti stereotypom a pri presadzovaní spoločenských zmien.

Meranie pozitívneho vplyvu kultúry

Vzhľadom na význam kultúry pre Európsku úniu je nevyhnutné, aby Európa disponovala presnými údajmi o sociálno-ekonomickom prínose a úlohe kultúry, a to s cieľom pomôcť pri tvorbe politík, ako aj podporiť investície do odvetvia kultúry.