Skip to main content

Culture and Creativity

Valda teman

Kulturen spelar en viktig roll för samhället och ekonomin i EU och EU:s relationer med sina internationella partner (se EU:s strategiska ram för kultur).

Stöd till kulturarvet

Kulturarvet berikar livet för alla invånare och spelar en avgörande roll för att skapa och stärka det sociala kapitalet i EU. Det europeiska kulturarvet främjas genom en rad EU-strategier, program och finansieringsmöjligheter.

Kulturens samhällsekonomiska värde

Respekt för och främjande av den europeiska kulturens mångfald är av stor betydelse för EU, vilket framgår av EU-fördragen. Kulturen i EU kännetecknas därför även av sitt bredare samhällsekonomiska värde, som måste främjas och som i sin tur bidrar till sammanhållning, inkludering och välfärd i våra samhällen.

Främjande av mångfald och jämställdhet

Som framgår av arbetsplanen för kultur 2019–2022 är jämställdhet en hörnpelare i den kulturella mångfalden, och kulturen spelar en central roll när det gäller att utmana stereotyper och främja samhällsförändring.

Mäta kulturens positiva effekter

Med tanke på kulturens betydelse för EU är det viktigt att det finns korrekta data om kulturens roll och samhällsekonomiska bidrag som underlag för det politiska beslutsfattandet och investeringar i kultursektorn.