Skip to main content

Culture and Creativity

Keletas svarbių temų

Kultūrai tenka svarbus vaidmuo Europos visuomenėje, ekonomikoje ir ES santykiuose su tarptautiniais partneriais (žr. Europos Sąjungos kultūros strateginę programą).

Kultūros paveldo rėmimas

Kultūros paveldas praturtina piliečių gyvenimą ir yra svarbus kuriant ir stiprinant Europos socialinį kapitalą. Europos kultūros paveldui taikoma įvairi ES politika bei programos ir skiriamas įvairus finansavimas.

Socialinė ir ekonominė kultūros vertė

Kaip nurodyta ES sutartyse, pagarba Europos kultūros įvairovei ir jos skatinimas yra labai svarbūs Europos Sąjungai. Todėl Europos Sąjungoje kultūra taip pat pripažįstama dėl jos platesnės socialinės ir ekonominės vertės, kurią reikia remti ir kuri savo ruožtu prisideda prie mūsų visuomenės ir bendruomenių sanglaudos, įtraukties ir gerovės.

Lyčių lygybės ir įvairovės skatinimas

Kaip pripažįstama 2019–2022 m. darbo plane kultūros srityje, lyčių lygybė yra vienas iš kultūros įvairovės ramsčių, o kultūra labai svarbi kovojant su stereotipais ir skatinant visuomenės pokyčius.

Teigiamo kultūros poveikio vertinimas

Atsižvelgiant į kultūros svarbą Europos Sąjungai, Europai būtini tikslūs duomenys apie socialinį ir ekonominį kultūros indėlį ir jos vaidmenį, kad būtų galima veiksmingiau formuoti politiką ir remti investicijas į kultūros sektorių.