Skip to main content

Culture and Creativity

Valitud teemad

Kultuuril on võtmeroll Euroopa ühiskonnas, majanduses ja ELi suhetes rahvusvaheliste partneritega (vt Euroopa Liidu kultuurivaldkonna strateegiline raamistik).

Kultuuripärandi toetamine

Kultuuripärand rikastab inimeste elu ja mängib olulist rolli Euroopa sotsiaalse kapitali loomisel ja suurendamisel. Euroopa kultuuripärand saab kasu paljudest ELi poliitikameetmetest, programmidest ja rahastamisvahenditest.

Kultuuri sotsiaal-majanduslik väärtus

Euroopa Liidu aluslepingute kohaselt on Euroopa kultuuri mitmekesisuse austamine ja edendamine ELi jaoks väga oluline. Seetõttu tunnustatakse kultuuri ELis ka selle laiema sotsiaal-majandusliku väärtuse tõttu, mida tuleb toetada ning mis omakorda aitab kaasa meie ühiskondade ja kogukondade sidususele, kaasatusele ja heaolule.

Soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse toetamine

Vastavalt kultuurivaldkonna töökavale aastateks 2019–2022 on sooline võrdõiguslikkus kultuurilise mitmekesisuse tugisammas ning kultuuril on võtmeroll stereotüüpide vastu võitlemisel ja ühiskondlike muutuste edendamisel.

Kultuuri positiivse mõju mõõtmine

Arvestades kultuuri tähtsust Euroopa Liidu jaoks, on oluline, et Euroopa käsutuses oleksid täpsed andmed kultuuri sotsiaal-majandusliku panuse ja rolli kohta, et aidata kaasa poliitika kujundamisele ja toetada investeeringuid kultuurisektorisse.