Skip to main content

Culture and Creativity

Thema’s

Cultuur neemt een centrale plaats in in de Europese samenlevingen en economieën en in de betrekkingen van de EU met internationale partners (zie het strategisch kader voor cultuur van de Europese Unie).

Cultureel erfgoed ondersteunen

Cultureel erfgoed verrijkt het leven van elke burger en speelt een belangrijke rol bij het creëren en versterken van het Europese sociale kapitaal. De EU ondersteunt het Europees cultureel erfgoed met beleidsmaatregelen, programma’s en financiering.

De sociaal-economische waarde van cultuur

Zoals is vastgelegd in de Verdragen, hecht de Europese Unie veel belang aan het respect voor en de bevordering van de diversiteit van de Europese cultuur. Daarom wordt ook de bredere sociaal-economische waarde van cultuur in de EU erkend. Deze moet worden ondersteund, zodat zij kan bijdragen tot de cohesie, de inclusie en het welzijn van onze samenlevingen en gemeenschappen.

Gendergelijkheid en diversiteit bevorderen

Zoals is erkend in het werkplan voor cultuur 2019-2022, vormt gendergelijkheid een van de pijlers van culturele diversiteit en vervult cultuur een belangrijke rol bij het doorbreken van stereotypen en het bevorderen van maatschappelijke veranderingen.

De positieve impact van cultuur meten

Gezien het belang van cultuur voor de Europese Unie zijn nauwkeurige gegevens over de sociaal-economische bijdrage en de rol van cultuur essentieel als basis voor de beleidsvorming en voor investeringen in de culturele sector.