Skip to main content

Culture and Creativity

Izbrana področja

Kultura ima ključno vlogo v evropskih družbah, gospodarstvih in odnosih EU z mednarodnimi partnerji (glej strateški okvir Evropske unije za kulturo).

Podpora kulturni dediščini

Kulturna dediščina bogati življenje posameznikov in bistveno vpliva na ustvarjanje in krepitev evropskega socialnega kapitala. Evropsko kulturno dediščino podpirajo številne politike EU, programi in financiranje.

Socialno-ekonomska vrednost kulture

Spoštovanje in spodbujanje različnosti evropske kulture je za Evropsko unijo izrednega pomena, kakor je zapisano v njenih Pogodbah. Kultura v EU je zato priznana tudi zaradi svoje širše socialno-ekonomske vrednosti, ki jo je treba podpirati in ki po drugi strani prispeva h koheziji, vključenosti in dobrobiti naših družb in skupnosti.

Spodbujanje enakosti spolov in raznolikosti

Delovni načrt za področje kulture 2019–2022 navaja, da je enakost spolov steber kulturne raznolikosti, kultura pa ima osrednjo vlogo pri odpravljanju stereotipov in spodbujanju družbenih sprememb.

Merjenje pozitivnega učinka kulture

Zaradi pomena kulture za Evropsko unijo je za Evropo bistveno, da ima točne podatke o socialno-ekonomskem prispevku in vlogi kulture, da lahko prispeva k političnim odločitvam ter podpira naložbe v kulturni sektor.