Skip to main content

Culture and Creativity

Centra pro digitální inovace pomáhají společnostem, aby využily příležitostí, které jim ke zdokonalení jejich procesů a produktů nabízejí digitální prostředky, a aby tak zvýšily svou konkurenceschopnost. Finanční prostředky EU budou mít k dispozici ta centra, která již jsou (nebo budou) podporována členskými státy (nebo regiony), kde se nacházejí, protože se tímto způsobem zvýší dopad veřejného financování.

S+T+ARTS je platforma, jejímž cílem je těsněji propojit technologie a uměleckou praxi s cílem řešit sociální, environmentální a hospodářské výzvy, kterým Evropa čelí. Podporuje tvorbu kreativnějších, inkluzivnějších a udržitelnějších technologií prostřednictvím spolupráce mezi umělci, vědci, inženýry a výzkumnými pracovníky. Její hlavní myšlenkou je, že umění, věda a technologie mohou mít prospěch z toho, že si mohou vzájemně předávat svůj pohled na věc a že se pro výzkum a podnikání otevřou nové možnosti.

Prostřednictvím svých několika pilířů S+T+ARTS nabízí:

iPortunus byl vytvořen s cílem rozšířit možnosti mobility a posílit mezinárodní spolupráci, která umělcům a kulturním pracovníkům umožňuje tvořit a vystupovat a společně produkovat vyrábět díla ve více zemích, poskytnout jim přístup na různé trhy, pomoci jim získat nové publikum nebo příznivce, posílit mezinárodní spolupráci a získat nové kariérní perspektivy.

Cílem iniciativy Nový evropský Bauhaus je vytvořit kreativní interdisciplinární hnutí, které propojí Zelenou dohodu pro Evropu s každodenním životem občanů EU. Na koncepci této iniciativy se přímo podíleli občané, odborníci, podniky a instituce. Jejím cílem je:

Fond AMIF se konkrétně zaměřuje na opatření v oblasti včasné integrace s možností nadstandardní míry spolufinancování pro místní a regionální orgány a občanskou společnost. Nový program se zaměřuje především na rané fáze integrace a jeho celkovými cíli jsou:

Podpora v oblasti sociálních investic a dovedností usnadňuje: rozvoj dovedností a klíčových kompetencí; sladění, zavádění a využití vyšší úrovně dovedností, a to prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy, včetně odborné přípravy na pracovišti a souvisejících činností. Podpora pro tuto oblast se týká také projektů zahrnujících sociální inovace, zdravotní služby, stárnutí a dlouhodobou péči, přístup k prevenci, možnosti inovativní léčby a elektronického zdravotnictví, začlenění a přístupnost a kulturní a kreativní činnosti se sociálním cílem.

Nástroj InvestEU pro malé a střední podniky usnadňuje přístup k financování a jeho dostupnost především pro malé a střední podniky a malé společnosti se střední tržní kapitalizací, včetně inovativních podniků a podniků působících v kulturním a kreativním odvětví, jakož i pro malé společnosti se střední tržní kapitalizací. Kromě toho nabízí možnost kapitálové podpory malým a středním podnikům, které nebyly na konci roku 2019 z hlediska státní podpory v obtížích, ale v důsledku krize způsobené pandemií covidu-19 čelí od té doby významným rizikům.

Projekty podporují činnosti v oblasti mobility určené

  • osobám, které se vzdělávají: žákům, studentům, stážistům, učňům, mladým lidem, dospělým, kteří se vzdělávají
  • zaměstnancům: profesorům, učitelům, školitelům, pracovníkům s mládeží a osobám pracujícím v organizacích působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Projekty se zaměřují především na podporu osob, které se vzdělávají, při získávání znalostí, dovedností a postojů, včetně jazykových kompetencí.

Dílčí program programu LIFE s názvem Přechod na čistou energii podporuje přechod na ekonomiku, která energeticky účinná, je založena na obnovitelných zdrojích energie a je klimaticky neutrální a odolná vůči změně klimatu.

Poskytuje finanční prostředky na koordinační a podpůrné akce s vysokou přidanou hodnotou EU, jejichž cílem je odstranit překážky na trhu, které brání socioekonomickému přechodu k udržitelné energii.

Solidárním projektem se rozumí nezisková solidární činnost vykonávaná po dobu dvou až dvanácti měsíců, kterou iniciují, připravují a realizují samotní mladí lidé.

Do projektu se zapojuje skupina nejméně pěti mladých lidí, kteří se zaměří na jasně vymezené téma, které budou zkoumat prostřednictvím každodenních aktivit. Těchto aktivit se při tom účastní všichni členové skupiny.

Solidární projekty řeší klíčové výzvy v rámci komunit, v případě potřeby i společně určené výzvy v příhraničních regionech, a zároveň by měly přinášet jasnou evropskou přidanou hodnotu.

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají mladí začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných partnerských zemích.

Jde o možnosti financování projektů v oblasti kulturního a kreativního odvětví. Lze podpořit širokou škálu činností a iniciativ a široké spektrum žadatelů. Podpora se poskytuje na projekty nadnárodní kulturní spolupráce, zintenzivňující tvorbu a oběh evropských uměleckých děl a pohyb umělců na nadnárodní úrovni. Pozornost se rovněž zaměřuje na financování projektů, které podporují evropská kulturní a kreativní odvětví, tak aby se rozvíjely talenty, které přinesou inovace, prosperitu a růst a podnítí vznik nových pracovních míst.

Solidárním projektem se rozumí nezisková solidární činnost vykonávaná po dobu dvou až dvanácti měsíců, kterou iniciují, připravují a realizují samotní mladí lidé. Do projektu se zapojuje skupina nejméně pěti mladých lidí, kteří se zaměří na jasně vymezené téma, které budou zkoumat prostřednictvím každodenních aktivit. Těchto aktivit se při tom účastní všichni členové skupiny. Solidární projekty řeší klíčové výzvy v rámci komunit, v případě potřeby i společně určené výzvy v příhraničních regionech, a zároveň by měly přinášet jasnou evropskou přidanou hodnotu.

Program AKT-EU „Směrem 2 životaschopnému kulturnímu průmyslu“ má za cíl posílit potenciál kulturního a tvůrčího odvětví a jeho příspěvek k sociálnímu a hospodářskému rozvoji afrických, karibských a tichomořských zemí (AKT). Program se zaměřuje na podporu podnikání a kulturní inovace, tvorbu nových pracovních míst a vyšších příjmů umělců a kulturních pracovníků.

Znalostní a inovační společenství EIT jsou partnerství, která sdružují podniky, výzkumná střediska a univerzity a jejichž cílem je zintenzivnit jejich spolupráci a vytvořit prostředí příznivé pro rozvoj tvůrčích myšlenkových procesů a inovací. Tato společenství přispívají k rozvoji inovativních produktů a služeb, ke vzniku nových společností a k odborné přípravě nové generace podnikatelů. Kulturní a kreativní společenství EIT přijde s inovativními řešeními v zájmu posílení jednotlivých odvětví a průmyslových branží a jejich vyšší odolnosti.

Program Digitální Evropa (DIGITAL) je nový program financování EU zaměřený na poskytování digitálních technologií podnikům, občanům a orgánům veřejné správy. Poskytuje strategické finanční prostředky na řešení mnoha výzev, kterým dnes čelíme, pokud jde o digitální technologie a infrastruktury. Cílem programu je urychlit oživení ekonomiky a utvářet digitální transformaci evropské společnosti a hospodářství, což přinese prospěch všem, ale zejména malým a středním podnikům.

Investiční činnosti zahrnují výzkum, inovace, demonstrace a digitální činnosti, včetně investic souvisejících s uváděním nových produktů a technologií na trh. Zahrnují také organizační a procesní inovace, včetně nových a inovativních podnikatelských modelů. Mezi tyto oblasti mohou patřit mezi jinými energetika, energeticky náročná průmyslová odvětví, životní prostředí, modrá ekonomika, námořní záležitosti, doprava, zdravotnictví, vědy o živé přírodě, biotechnologie, zemědělsko-potravinářská oblast, obrana, vesmír a kulturní a kreativní odvětví.

Činnosti v rámci podprogramu „Rozšiřování účasti a posilování Evropského výzkumného prostoru“ jsou zaměřeny na podporu šíření a využívání výsledků výzkumu posílením interakce mezi vzděláváním a výzkumem. Zainteresované strany z kulturního a kreativního odvětví se mohou zapojit jako partneři do výzkumných projektů zaměřených na posílení regionální excelence v oblasti inovací se zapojením ekosystémů různých aktérů, kteří mohou šířit znalosti a rozšířit svou účast na výzkumném a inovačním procesu.

Projekty klastru 3 „Civilní bezpečnost pro společnost“ podpoří provádění politických priorit EU týkajících se bezpečnosti, včetně kybernetické bezpečnosti, a snižování rizika katastrof a odolnosti vůči nim. Zainteresované strany z kulturního a kreativního odvětví se mohou zapojit jako partneři do: • výzkumných projektů přispívajících k boji proti nedovolenému obchodování s kulturními statky • posouzení rizik katastrof a zranitelných míst v lokalitách kulturního dědictví • velkých kulturních akcí

Cílem klastru 1 „Zdraví“ je vytvořit silnější, inkluzivnější a demokratičtější evropskou společnost. Zaměřuje se na rozvoj klíčových vznikajících digitálních technologií, odvětví a hodnotových řetězců.

Výzvy k předkládání návrhů v rámci cíle „Zachování zdraví v rychle se měnící společnosti“ mohou zahrnovat zúčastněné strany z odvětví kultury jakožto partnery přispívající k podpoře zdravějšího životního stylu a chování a mohou podpořit účinná řešení v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí.

Klastr 2 „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“ má za cíl splnit cíle a priority EU související s:
• posílením demokratické správy věcí veřejných a občanské angažovanosti
• ochranou a podporou kulturního dědictví a
• reakcí na sociální, ekonomickou, technologickou a kulturní transformaci a její utváření.

Návrhy se mohou týkat realizace inovativního výzkumu v těchto oblastech:
• demokracie a správa věcí veřejných
• evropské kulturní dědictví a kulturní a kreativní odvětví
• socioekonomická transformace.

V rámci této složky se buduje kapacita nezávislých organizací občanské společnosti k prosazování hodnot a práv. Jde o organizace, jejichž činnost přispívá ke strategickému prosazování práv vyplývajících z legislativy EU a Listiny základních práv EU.

Aktivity v rámci této složky podporují propagační a kontrolní činnost a prosazují a chrání hodnoty Unie na místní, regionální, celostátní a nadnárodní úrovni a zvyšují povědomí o těchto hodnotách.

Členové sítě FARNET se zabývají prováděním komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Tato komunita sdružuje místní akční skupiny v oblasti rybolovu, řídicí orgány, občany a odborníky z celé EU, kteří pracují na udržitelném rozvoji rybolovu a pobřežních oblastí. Již v minulosti tato iniciativa často podporovala projekty týkající se umění a řemesel, jakož i kulturního dědictví.

Mechanismus pro spravedlivou transformaci přispívá ke splnění specifického cíle, kterým je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady a dopady v oblasti zaměstnanosti zapříčiněné transformací, která je zaměřena na dosažení cíle Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a na přechod na klimaticky neutrální ekonomiku Unie do roku 2050 na základě Pařížské dohody. Fond FST je klíčovým nástrojem, který bude pomáhat regionům nejvíce postiženým přechodem na klimatickou neutralitu.

Fond EFRR je součástí politiky soudržnosti EU. Jeho cílem je posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost v Evropské unii nápravou nerovnováhy mezi jejími regiony, podporou hospodářského oživení, tvorby pracovních míst, konkurenceschopnosti, inovací a udržitelnosti. Naplňuje politické priority Unie, zejména ekologickou a digitální transformaci.

V rámci EFRR funguje program Interreg: přeshraniční spolupráci podporuje Interreg A a NPP, nadnárodní spolupráci Interreg B, meziregionální spolupráci Interreg C a spolupráci s nejvzdálenějšími regiony Interreg D..

Programy EZFRV usnadňují investice do infrastruktury na venkově. Mnoho venkovských oblastí v Unii trpí strukturálními problémy, jako je nedostatek atraktivních pracovních příležitostí, chybějící dovednosti pracovníků, nedostačující investice do konektivity, infrastruktury a základních služeb a odliv mladých lidí. Podpora kulturních projektů není v programu jasně zmíněna, nicméně vzhledem k tomu, že EZFRV usnadňuje investice do venkovské infrastruktury, není vyloučena ani infrastruktura kulturní.

Celkovým cílem je zmírnit socioekonomický dopad covidové pandemie na mladé lidi, zejména budováním kapacit a zvláštními opatřeními na podporu oživení v odvětví mládeže, jakož i podporou solidarity a inkluzivnosti.

Projekty mají za cíl vytvořit sítě, které budou podporovat regionální partnerství, umožní mladým lidem v celé Evropě zakládat společné projekty, organizovat výměny a podporovat odbornou přípravu (např. pro vedoucí mládeže), a to prostřednictvím fyzických i online aktivit.

Tyto aliance mají posílit inovační kapacitu Evropy prostřednictvím podpory inovací na základě spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou (počátečními i dalšími) a větším zohledněním dalšího socioekonomického kontextu, např. výzkumu.

Příručka k programu je k dispozici zde

Tato akce podporuje vytváření a rozvoj evropských platforem pro centra excelence odborného vzdělávání, jež přispívají k regionálnímu rozvoji, inovacím a strategiím pro inteligentní specializaci, jakož i k mezinárodním platformám spolupráce.

Do těchto platforem se mohou zapojit země s rozvinutými systémy excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, jakož i země, které vyvíjejí podobné přístupy.

Cílem platforem je prozkoumat plný potenciál institucí odborného vzdělávání a přípravy, tak aby hrály aktivní úlohu v podpoře růstu a inovací.

Jedná se o partnerství mezinárodní spolupráce mezi organizacemi působícími v oblasti mládeže v členských státech EU, třetími zeměmi přidruženými k programu a třetími zeměmi, které k programu přidruženy nejsou.

V rámci projektů se podporují mezinárodní výměny, spolupráce a politický dialog v oblasti mládeže a neformálního učení s cílem posílit udržitelný socioekonomický rozvoj a dobré životní podmínky mladých lidí.

Projekty:

• mladým lidem poskytnou příležitost se zapojit do občanské společnosti a naučit se, jak se v ní výrazněji angažovat

Partnerství malého rozsahu mají rozšířit přístup k programu Erasmus+ pro menší subjekty a jedince s cílem oslovit méně dostupné oblasti školního vzdělávání, odborné přípravy, vzdělávání dospělých mládeže.

Granty jsou určeny pro nízkou úroveň financování, na krátkodobé projekty.

Příslušné administrativní požadavky jsou jednoduché. Granty mají velký význam pro nováčky v programu Erasmus+, zejména pro organizace s menší organizační kapacitou.

Partnerství pro spolupráci organizacím umožňují:

  • zvýšit kvalitu a relevantnost jejich činností
  • rozvíjet a posilovat jejich sítě partnerů
  • daleko účinněji společně působit na nadnárodní úrovni
  • posílit internacionalizaci svých aktivit
  • vyměňovat si nebo vypracovávat nové postupy a metody

Projekty mají za cíl vytvářet inovativní postupy a rovněž zavádět společné iniciativy na podporu spolupráce, vzájemného učení a výměny zkušeností na evropské úrovni.

Jako virtuální výměny označujeme online aktivity založené na vzájemné kontaktu.

Tyto výměny šíří mezikulturní dialog a podporují rozvoj měkkých dovedností mezi jednotlivci z třetích zemí nepřidružených k programu, členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu.

Aktivity probíhají v malých skupinách a jsou vždy koordinovány školeným facilitátorem.

Příručka k programu je k dispozici zde

Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou patří mezi rozsáhlé projekty s velkým dopadem. Zapojují mladé lidi nejméně ze dvou různých zemí. Půjde o krátkodobé intervence řešící společné evropské výzvy v oblastech politiky, které budou každoročně určeny na úrovni EU.

Projekty ucházející se o podporu mohou:

Dobrovolnické projekty nabízejí mladým lidem příležitost účast na solidárních činnostech, které řeší potřeby jejich místních komunit.

Dobrovolnická činnost může probíhat v zemi bydliště dobrovolníka nebo v jiné zemi (přeshraniční činnost). Projekty se mohou zaměřit na širokou škálu oblastí, jako je ochrana životního prostředí, zmírňování změny klimatu nebo větší sociální začleňování.

Tematické programy Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) podporují opatření spojená s prováděním cílů udržitelného rozvoje OSN na celosvětové úrovni. Mezi prioritní témata patří: lidská práva a demokracie, občanská společnost, stabilita a mír, jakož i globální výzvy, jako je zdraví, vzdělávání a odborná příprava, ženy a děti, práce, sociální ochrana, kultura, migrace a změna klimatu.

Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) financuje vnější činnost EU a umožňuje EU účinně prosazovat a prosazovat své hodnoty a zájmy na celém světě.

Zeměpisné programy NDICI podporují spolupráci s partnerskými zeměmi v těchto regionech:
• evropské sousedství (19,32 miliardy eur)
• subsaharská Afrika (29,18 miliardy eur)
• Asie a Tichomoří (8,48 miliardy eur)
• Amerika, včetně karibské oblasti (3,39 miliardy eur).

Enterprise Europe Network (EEN) je regionální síť a jednotné kontaktní místo pro malé a střední podniky, které usilují o vyšší konkurenceschopnost. Za tímto účelem poskytuje síť EEN malým a středním podnikům podporu a poskytuje jim poradenství ohledně příležitostí na vnitřním trhu. EEN spolupracuje s regionálními iniciativami, jako jsou platformy pro inteligentní specializaci, centra pro digitální inovace, znalostní a inovační společenství a centra pro klíčové základní technologie.

Laboratoř pro kreativní inovace bude motivovat aktéry z celého kulturního a kreativního odvětví, aby navrhli a otestovali inovativní digitální řešení, která mají potenciál velkou část těchto odvětví dlouhodobě pozitivně ovlivnit.

Laboratoř usnadní tvorbu inovativních řešení (např. nástrojů, modelů a metodik), která se mohou uplatnit v audiovizuálním odvětví a alespoň v jednom dalším kreativním a/nebo kulturním odvětví. Řešení by měla být snadno replikovatelná a mít potenciál proniknout na trh.

Subscribe to Scénická umění