Skip to main content

Culture and Creativity

Centri za digitalne inovacije pomažu poduzećima da iskoriste digitalne mogućnosti za poboljšanje procesa i proizvoda kako bi povećala svoju konkurentnost. Sredstva EU-a bit će dostupna centrima koji već primaju potporu (ili će je početi primati) od svojih država članica (ili regija) kako bi se povećao učinak javnog financiranja. Programom Digitalna Europa povećat će se kapaciteti odabranih centara za djelovanja s jasnom europskom dodanom vrijednošću. Potiče se umrežavanje centara te prijenos i razmjena stručnog znanja.

S+T+ARTS je platforma čiji je cilj bolje povezati tehnologiju i umjetničku praksu kako bi se svladali socijalni, ekološki i gospodarski izazovi s kojima se Europa suočava. Podupire razvoj kreativnijih, uključivijih i održivijih tehnologija u okviru suradnje umjetnika, znanstvenika, inženjera i istraživača. U središtu programa je ideja da za umjetnost, znanost i tehnologiju može biti korisna razmjena perspektiva i otvaranje novih načina za istraživanje i poslovanje.

U okviru različitih stupova S+T+ARTS nudi:

iPortunus je osnovan kako bi se proširile mogućnosti mobilnosti i potaknula međunarodna suradnja čime se umjetnicima i kulturnim djelatnicima omogućuju rad, izvedba i koprodukcija u više zemalja, daje pristup različitim tržištima, pomaže da privuku novu publiku ili pratitelje, jača međunarodna suradnja i otvaraju mogućnosti za njihovu karijeru.

Cilj je inicijative novog europskog Bauhausa razviti kreativni i interdisciplinarni pokret kojim se europski zeleni plan povezuje sa svakodnevnim životom građana EU-a. Inicijativa se temelji na zajedničkom osmišljavanju u koje su izravno uključeni građani, stručnjaci, poduzeća i institucije, a njezin je cilj:

Fond je posebno usmjeren na mjere rane integracije, uz mogućnost veće stope sufinanciranja od standardne za lokalne i regionalne vlasti te civilno društvo. Novi program uglavnom je namijenjen ranim fazama integracije, a opći su ciljevi sljedeći:

Sastavnicom za socijalna ulaganja i vještine olakšavaju se razvoj vještina i ključnih kompetencija te usklađivanje, uvođenje i veća iskorištenost vještina putem obrazovanja i osposobljavanja, uključujući osposobljavanje na radnome mjestu i povezane aktivnosti. Osim toga, podupiru se i projekti koji uključuju socijalne inovacije, zdravstvene usluge, područje starenja i dugotrajne skrbi, pristup preventivnoj medicini, inovativno liječenje i e-zdravstvo, uključenost i dostupnost te kulturne i kreativne aktivnosti sa socijalnim ciljem.

Sastavnica programa InvestEU za MSP-ove olakšava pristup financiranju i sredstvima za MSP-ove i mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, uključujući inovativna poduzeća i ona koja posluju u kulturnim i kreativnim sektorima, kao i za mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Nudi i mogućnost potpore u obliku kapitala MSP-ovima koji prema pravilima o državnim potporama nisu bili u teškoćama na kraju 2019., ali im od tada prijete znatni rizici zbog krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19.

U projektima mobilnosti mogu sudjelovati:

  • polaznici različitih programa: učenici, studenti, stažisti, naučnici, mladi općenito, polaznici obrazovanja odraslih
  • osoblje: profesori, učitelji i nastavnici, predavači i treneri, osobe koje rade s mladima i osoblje organizacija aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Projekti prije svega trebaju pomoći polaznicima u stjecanju znanja i vještina, uključujući jezične kompetencije, i u oblikovanju stavova.

Potprogramom „Prelazak na čistu energiju” u okviru programa LIFE podupire se tranzicija prema energetski učinkovitom, klimatski neutralnom i otpornom gospodarstvu koje se temelji na obnovljivoj energiji.

Osigurana su financijska sredstva za mjere koordinacije i potpore koje imaju visoku dodanu vrijednost EU-a, a usmjerene su na uklanjanje tržišnih prepreka koje ometaju socioekonomsku tranziciju prema upotrebi održive energije.

Projekt solidarnosti je neprofitna aktivnost u području solidarnosti koju mladi samostalno pokreću, oblikuju i provode u razdoblju od dva do 12 mjeseci.

Za projekt je potrebna skupina od najmanje pet mladih osoba. Oni se bave jasno utvrđenom temom kojoj će se posvetiti u okviru svakodnevnih aktivnosti u kojima sudjeluju svi članovi skupine.

Projekti solidarnosti trebali bi se baviti važnim problemima u zajednici, a to mogu biti i problemi zajednički utvrđeni u pograničnim regijama. Usto, trebali bi imati i jasnu europsku dodanu vrijednost.

Erasmus za mlade poduzetnike prekogranični je program razmjene koji ambicioznim mladim poduzetnicima omogućuje da surađuju i uče od iskusnijih poduzetnika koji vode mala poduzeća u drugim zemljama.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je projektima u kulturnom i kreativnom sektoru. Mogu se podupirati najrazličitije aktivnosti i inicijative te više vrsta prijavitelja. Potpora se dodjeljuje projektima koji uključuju transnacionalnu kulturnu suradnju te doprinose intenzivnijem stvaranju i cirkuliranju europskih umjetničkih djela i transnacionalnom angažmanu umjetnika. Posebno će se financirati projekti u kulturnom i kreativnom sektoru usmjereni na njegovanje i poticanje talenata, inovacije, napredak te stvaranje radnih mjesta i rast.

Projekt solidarnosti je neprofitna aktivnost solidarnosti koju pokreću, razvijaju i provode mladi u razdoblju od dva mjeseca do 12 mjeseci. U projektu sudjeluje skupina od najmanje pet mladih, usredotočena na jasno utvrđenu temu koju će istražiti u okviru svakodnevnih aktivnosti u koje su uključeni svi članovi skupine. Projekti solidarnosti bave se važnim problemima zajednice, prema potrebi uključujući one koji su zajednički utvrđeni u pograničnim regijama, te bi trebali imati i jasnu europsku dodanu vrijednost.

Cilj je programa AKP-a i EU-a za kulturu „Ususret održivoj kulturnoj industriji” povećati potencijal kulturnog i kreativnog sektora te njegov doprinos društvenom i gospodarskom razvoju afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja (AKP). Također se želi potaknuti poduzetništvo i inovacije u kulturi, otvoriti nova radna mjesta i povećati prihode umjetnika i kulturnih djelatnika.

EIT-ove zajednice znanja i inovacija (ZZI-ji) partnerstva su koja okupljaju poduzeća, istraživačke centre i sveučilišta, a cilj im je ojačati njihovu suradnju i stvoriti okruženje za procvat kreativnog razmišljanja i razvoj inovacija. Zajednice doprinose razvoju inovativnih proizvoda i usluga, osnivanju novih poduzeća i osposobljavanju nove generacije poduzetnika. EIT-ova Zajednica za kulturu i kreativnost osmislit će inovativna rješenja koja će tim sektorima i industrijama pomoći da postanu jači i otporniji.

Program Digitalna Europa (DIGITAL) novi je program financiranja EU-a usmjeren na približavanje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama. Iz njega se osigurava strateško financiranje za odgovor na brojne izazove s kojima se danas suočavamo u pogledu digitalnih tehnologija i infrastruktura. Cilj mu je ubrzati gospodarski oporavak i oblikovati digitalnu transformaciju europskog društva i gospodarstva na dobrobit sviju, pogotovo malih i srednjih poduzeća.

Aktivnosti ulaganja obuhvaćaju istraživanja, inovacije, demonstraciju i digitalne aktivnosti, uključujući ulaganja povezana sa stavljanjem novih proizvoda i tehnologija na tržište. Uključuju i inovacije u području organizacije i poslovnih procesa, uključujući nove i inovativne poslovne modele u raznim područjima. Ta područja mogu uključivati, među ostalim, sektore energetike, energetski intenzivne industrije, okoliša, plavoga gospodarstva, pomorstva, prometa, zdravstva, bioloških znanosti, biotehnologije i obrane te poljoprivredno-prehrambeni, svemirski, kulturni i kreativni sektor.

Aktivnosti u okviru potprograma „Širenje sudjelovanja i jačanje europskog istraživačkog prostora” usmjerene su na promicanje širenja i iskorištavanja rezultata istraživanja jačanjem interakcije između obrazovanja i istraživanja. Dionici iz kulturnih i kreativnih sektora mogu biti uključeni kao partneri u istraživačke projekte za jačanje regionalne inovacijske izvrsnosti, kojima su obuhvaćeni ekosustavi različitih aktera koji mogu širiti znanje i proširiti sudjelovanje u procesu istraživanja i inovacija.

Projektima u okviru klastera 3. „Civilna sigurnost za društvo” podupirat će se provedba prioriteta politika EU-a koji se odnose na sigurnost, uključujući kibersigurnost, te smanjenje rizika od katastrofa i otpornost na njih. Dionici u kulturnim i kreativnim sektorima mogu se uključiti u: • istraživačke projekte kojima se doprinosi borbi protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima • procjenu rizika od katastrofa i ranjivosti lokaliteta kulturne baštine te • velika kulturna događanja.

Cilj je klastera 1. „Zdravlje” stvoriti snažnije, uključivije i demokratskije europsko društvo. Usmjeren je na razvoj ključnih digitalnih tehnologija, sektora i lanaca vrijednosti.

Pozivi na podnošenje prijedloga u okviru odredišta „Očuvanje zdravlja u društvu koje se brzo mijenja” mogu uključiti dionike u kulturi kao partnere koji doprinose promicanju zdravijeg načina života i ponašanja te mogu poduprijeti učinkovita rješenja za promicanje zdravlja i prevenciju bolesti.

Cilj je klastera 2. „Kultura, kreativnost i uključivo društvo” ostvariti ciljeve i prioritete EU-a povezane s:
• jačanjem demokratskog upravljanja i sudjelovanja građana
• očuvanjem i promicanjem kulturne baštine i
• odgovaranjem na društvene, gospodarske, tehnološke i kulturne transformacije te njihovim oblikovanjem.

Prijedlozi mogu obuhvaćati inovativna istraživanja o:
• demokraciji i upravljanju
• europskoj kulturnoj baštini te kulturnoj i kreativnoj industriji
• društvenoj i gospodarskoj transformaciji.

Ovim se potprogramom izgrađuju kapaciteti neovisnih organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju vrijednosti i prava, čije aktivnosti pomažu u strateškoj provedbi prava u skladu s pravom EU-a i Poveljom EU-a o temeljnim pravima. Izgrađuju se aktivnosti zagovaranja i nadzora te promiču i štite vrijednosti Unije.

Podiže se svijest o njima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

FARNET je zajednica ljudi koja provodi lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD) u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Ta zajednica okuplja lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG-ovi), upravljačka tijela, građane i stručnjake iz cijelog EU-a kako bi radili na održivom razvoju ribarstva i obalnih područja. U prošlosti su se ovom inicijativom često podupirali projekti povezani s umjetnošću i obrtom te kulturnom baštinom.

Fond za pravednu tranziciju pomaže regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke te učinke na zapošljavanje i okoliš koji su posljedica tranzicije prema ostvarenju klimatskih i energetskih ciljnih vrijednosti Unije do 2030. i klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050., na temelju Pariškog sporazuma. Ključan je alat za pomoć područjima koja su najviše pogođena tranzicijom prema klimatskoj neutralnosti jer im pruža prilagođenu potporu.

EFRR je dio kohezijske politike EU-a te mu je cilj ojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u Europskoj uniji ispravljanjem neravnoteža među njezinim regijama, podupiranjem gospodarskog oporavka, otvaranja radnih mjesta, konkurentnosti, inovacija i održivosti. Njime se ostvaruju politički prioriteti Unije, posebno zelena i digitalna tranzicija.

U okviru EFRR-a programom Interreg podupiru se prekogranična suradnja (Interreg A i IPA), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C) te suradnja među najudaljenijim regijama (Interreg D).

EPFRR olakšava ulaganja u ruralnu infrastrukturu. Mnoga ruralna područja u Uniji pogođena su strukturnim problemima, kao što su nedostatak atraktivnih prilika za zapošljavanje, manjak vještina, nedovoljna ulaganja u povezanost, infrastrukturu i ključne usluge te odljev mladih. Potpora za kulturne projekte nije jasno navedena u programu, no EPFRR-om se olakšavaju ulaganja u ruralnu infrastrukturu, što ne isključuje kulturnu infrastrukturu.

Opći je cilj ublažiti socioekonomski učinak pandemije bolesti COVID-19 na mlade, uglavnom izgradnjom kapaciteta i posebnim mjerama kojima se podupire oporavak sektora mladih te potiče solidarnost i uključivost.

Projekti imaju za cilj stvaranje mreža koje promiču regionalna partnerstva te tako omogućuju mladima iz cijele Europe da uspostave zajedničke projekte, organiziraju razmjene i promiču osposobljavanje (npr. za voditelje mladih) putem aktivnosti uz fizičku prisutnost i putem interneta.

Ova aktivnost podupire uspostavljanje i razvoj europskih platformi za suradnju centara strukovne izvrsnosti, što pridonosi regionalnom razvoju, inovacijama i strategijama pametne specijalizacije te međunarodnim suradničkim platformama.

Platforme mogu koristiti zemlje s dobro razvijenim sustavima strukovne izvrsnosti, ali i one koje tek počinju raditi na sličnim pristupima.

Opći im je cilj ispitati i iskoristiti potencijal ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, koje bi trebale aktivno podupirati rast i inovacije.

Riječ je o međunarodnim suradničkim partnerstvima organizacija aktivnih u području mladih u državama članicama EU-a, trećim zemljama pridruženima programu i trećim zemljama koje nisu pridružene programu.

U okviru projekata podupirat će se međunarodne razmjene, suradnja i politički dijalog u području mladih i neformalnog učenja, a cilj je unapređivati održivi socioekonomski razvoj i dobrobit mladih.

Projekti uključuju:

• pružanje mladima mogućnosti da se uključe i nauče sudjelovati u civilnom društvu

Cilj je ove aktivnosti proširiti pristup programu Erasmus+ na male subjekte i pojedince do kojih je teško doprijeti u području odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te mladih.

Bespovratna sredstva namijenjena su za mali opseg financiranja i projekte kratkog trajanja.

Administrativni zahtjevi su jednostavni. Bespovratna sredstva važna su za nove sudionike programa Erasmus+, a to se posebno odnosi na organizacije s manjim organizacijskim kapacitetom.

Putem suradničkih partnerstava organizacije mogu:

  • povećati kvalitetu i relevantnost svojih aktivnosti
  • razvijati i jačati svoje mreže partnera
  • povećati kapacitet za zajedničko djelovanje na transnacionalnoj razini
  • potaknuti internacionalizaciju svojih aktivnosti
  • razmjenjivati i razvijati nove prakse i ideje.

U okviru projekata razvijaju se inovativne prakse, provode zajedničke inicijative za poticanje suradnje te promiče uzajamno učenje i razmjena iskustava na europskoj razini.

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta opsežni su projekti visokog učinka. U njima sudjeluju mladi iz barem dvije zemlje, a provode se u obliku kratkotrajnih intervencija namijenjenih svladavanju zajedničkih europskih izazova u područjima politika koja se svake godine definiraju na razini EU-a.

Prijave mogu biti usmjerene na:

Volonterski projekti mladima mogu biti prilika za sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti koje odgovaraju potrebama njihovih lokalnih zajednica.

Volontirati se može u zemlji boravišta volontera ili u drugoj zemlji (prekogranično). Projekti mogu biti usmjereni na brojna područja, primjerice zaštitu okoliša, ublažavanje klimatskih promjena ili povećanje socijalne uključenosti.

U okviru tematskih programa Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) podupiru se aktivnosti povezane s provedbom UN-ovih ciljeva održivog razvoja na globalnoj razini. Prioritetne teme uključuju ljudska prava i demokraciju, civilno društvo, stabilnost i mir te globalna pitanja koja se odnose na zdravlje, obrazovanje i osposobljavanje, žene i djecu, rad, socijalnu zaštitu, kulturu, migracije i klimatske promjene.

Iz Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) financira se vanjsko djelovanje EU-a, što EU-u omogućuje da učinkovito čuva i promiče svoje vrijednosti i interese u cijelom svijetu.

Geografski programi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju promiču suradnju s partnerskim zemljama u sljedećim regijama:
• europsko susjedstvo (19,32 milijarde EUR)
• supsaharska Afrika (29,18 milijardi EUR)
• Azija i Pacifik (8,48 milijardi EUR)
• Sjeverna i Južna Amerika i Karibi (3,39 milijardi EUR).

Europska poduzetnička mreža regionalna je mreža koja funkcionira kao jedinstvena kontaktna točka za MSP-ove koji žele povećati svoju konkurentnost. Kako bi se to postiglo, Europska poduzetnička mreža MSP-ovima pruža poslovnu potporu i savjetuje ih o mogućnostima na unutarnjem tržištu. Europska poduzetnička mreža surađuje s regionalnim inicijativama kao što su platforme za pametnu specijalizaciju, centri za digitalne inovacije, zajednice znanja i inovacija te centri za ključne razvojne tehnologije.

Laboratorij kreativnih inovacija poticat će subjekte iz svih kulturnih i kreativnih sektora da osmisle i testiraju inovativna digitalna rješenja s mogućim pozitivnim dugoročnim učinkom na više kulturnih i kreativnih sektora.

Olakšat će stvaranje inovativnih rješenja (npr. pružanjem alata, modela i metodologija) koja se mogu primjenjivati u audiovizualnom sektoru i barem u još jednom kreativnom i/ili kulturnom sektoru. Rješenja bi se trebala moći lako reproducirati i imati potencijal za prodor na tržište.

Subscribe to Izvedbene umjetnosti