Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS on platvorm, mille eesmärk on siduda tehnoloogia ja kunst tihedamalt, et lahendada Euroopa ees seisvaid sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke probleeme. See toetab loovamate, kaasavamate ja säästvamate tehnoloogiate arendamist kunstnike, teadlaste, inseneride ja teadlaste koostöö kaudu. Tähelepanu keskmes on idee, et kunstile, teadusele ja tehnoloogiale on kasulik seisukohtade jagamine ning uute võimaluste avamine teadusuuringutele ja ettevõtlusele.

S+T+ARTS pakub oma eri sammaste kaudu järgmist:

Sotsiaalvaldkonna investeeringute ja oskuste poliitikaharu hõlbustab oskuste ja põhipädevuste arendamist; sobitamist, kasutuselevõttu ja paremat oskuste kasutamist hariduse, koolituse, sealhulgas töökohal toimuva koolituse ja sellega seotud tegevuste kaudu. Selle poliitikaharu raames toetatakse ka projekte, mis on seotud sotsiaalse innovatsiooni, tervishoiuteenuste, vananemise ja pikaajalise hooldamise, ennetusele juurdepääsu, uuenduslike ravivõimaluste ja e-tervise võimaluste, kaasatuse ja juurdepääsetavusega, samuti sotsiaalse mõõtmega kultuuri- ja loometegevusega.

Tänu programmi „InvestEU“ VKEde komponendile on peamiselt VKEdel ja väikestel keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatel, sealhulgas uuenduslikel ettevõtjatel ning kultuuri- ja loomesektoris tegutsevatel ettevõtjatel rohkem rahastamisvõimalusi ja lihtsam rahastust saada. Lisaks pakub VKEde komponent kapitalitoetust VKEdele, mis ei olnud 2019. aasta lõpus riigiabi mõistes raskustes, kuid millel on sestpeale tekkinud märkimisväärsed riskid COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi tõttu

Projektidega edendatakse liikuvusmeetmeid

  • Õppijad: õpilased, üliõpilased, praktikandid, õpipoisid, noored, täiskasvanud õppijad
  • Töötajad: õppejõud, õpetajad, koolitajad, noorsootöötajad ning haridus-, koolitus- ja noorte valdkonnas tegutsevates organisatsioonides töötavad isikud

Projektide peamine eesmärk on toetada õppijaid teadmiste, oskuste ja hoiakute, sealhulgas keeleoskuse omandamisel.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse kultuuri- ja loomesektori projekte. Toetada saab väga mitmesuguseid tegevusi, algatusi ning taotlejaid. Toetatakse projekte, mis hõlmavad riikidevahelist kultuurikoostööd ning aitavad kaasa Euroopa kunstiteoste loomisele ja levitamisele ning kunstnike liikuvusele rahvusvahelisel tasandil. Samuti keskendutakse selliste projektide rahastamisele, mis edendavad Euroopa kultuuri- ja loomesektoreid, et soodustada andeid, teha uuendusi, suurendada heaolu, luua töökohti ning suurendada majanduskasvu.

ELi missioonid on komisjoni kooskõlastatud jõupingutused vajalike vahendite koondamiseks seoses rahastamisprogrammide, poliitikameetmete ja eeskirjade ning muude tegevustega. Samuti on eesmärgiks kaasata ja mobiliseerida avalikku ja erasektorit, näiteks ELi liikmesriike, piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, uurimisinstituute, põllumajandusettevõtjaid ja maa majandajaid ning ettevõtjaid ja investoreid, et saavutada tõeline ja kestev mõju. Missioonid on suunatud kodanikele, et edendada uute lahenduste ja lähenemisviiside kasutuselevõttu ühiskonnas.

Euroopa innovatsiooni ökosüsteemide programm on osa programmist „Euroopa horisont“. Selle eesmärk on luua paremini ühendatud, kaasavamad ja tõhusamad innovatsiooni ökosüsteemid ning toetada ettevõtete laienemist, nagu on sätestatud uues Euroopa innovatsioonikavas.

Innovatsiooni ökosüsteemid

Selliste haavatavate rühmade nagu rändajad ja pagulased esindatus ja nähtavus meedias on kogu Euroopa peavoolu sotsiaalmeedias endiselt väga väike, eriti kui mõelda olukorrale Ukrainas. Eesmärk on endiselt leida viise kaasava sotsiaalmeedia edendamiseks Euroopas ning aidata neil rühmadel luua oma lugusid pagulaste ja rändajate kohast ja rollist Euroopa ühiskondades ja kogukondades.

 

Euroopa minipakettide arendamise toetuse eesmärk on edendada Euroopa sõltumatute tootjate konkurentsivõimet audiovisuaalsektori väikse suutlikkusega riikides (rühmad A ja B) ning suurendada selliste tootjate majanduslikku kaalu turul.


Toetatakse sõltumatuid Euroopa tootjaid, kes suudavad arendada paketti, milles on kaks-kolm audiovisuaalteost (fiktsioon, animatsioon, loovdokumentaal).

Toetatakse Euroopa festivale, mille programmis on märkimisväärne hulk riigiüleseid Euroopa audiovisuaalteoseid. Eesmärk on läbi aasta kestev tegevus, mis on suunatud publiku laiendamisele ja uuendamisele ning innovaatiliste vahendite kasutamisele, et jõuda publikuni ja viia ellu noortele suunatud algatusi.

Euroopa ühisarenduse meetmega toetatakse Euroopa tootjate sellist koostööd, kus kommertskasutuseks arendatakse välja koondprojekt, mis on ette nähtud kinolevi, teleringhäälingu või digitaalsete platvormide või mitmeliigiliste platvormidega keskkonna jaoks ja mille kategooriaks on animatsioon, loovdokumentaal või fiktsioon.

Kinolevi meetmega (Films on the Move) julgustatakse ja toetatakse uute riigiüleste Euroopa filmide laiemat levitamist ning ergutatakse eelkõige müügiesindajaid ja kinolevitajaid investeerima riigiüleste Euroopa filmide müügiedendusse ja levitamisse.


Rahastatavaks tegevuseks on filmi müügiesindaja koordineeritavad kampaaniad toetuskõlblike Euroopa filmide levitamiseks üleeuroopalises kinolevis ja/või veebilevis.

Euroopa filmide müügi toetusega julgustatakse ja toetatakse uuemate Euroopa filmide laiemat riikidevahelist levitamist. Euroopa müügiesindajatele pakutakse nende turul tegutsemise tulemuslikkuse põhjal rahalisi vahendeid edasisteks investeeringuteks uute riigiüleste Euroopa filmide soetamisse, müügiedendusse ja levitamisse (sh veebis).

Rahastataval tegevusel on kaks etappi:

Euroopa pakettide arendamise toetuse (slate funding) eesmärk on edendada Euroopa sõltumatute tootjate konkurentsivõimet ning suurendada selliste tootjate majanduslikku kaalu turul. Samuti on eesmärk suurendada audiovisuaalsektori tootjate suutlikkust töötada välja projekte, millel on potentsiaal ringelda kogu Euroopas ja mujal, ning hõlbustada Euroopa ja rahvusvahelist kaastootmist.

Eesmärk on toetada algatusi, millega edendatakse publiku arendamist ja kaasamist, sh filmihariduse alast tegevust, mis on suunatud eelkõige noortele.


Projektid, mille käigus tehakse üleeuroopalist koostööd ja kasutatakse innovatiivseid vahendeid, eelkõige uusi digivahendeid, ja mille eesmärk on:

Uuenduslike vahendite ja ärimudelite meetme eesmärk on tugevdada Euroopa osalejate konkurentsivõimet, skaleeritavust ja kestlikkust, parandada Euroopa päritolu teoste nähtavust ja kättesaadavust ning suurendada digikeskkonna publikut.

Eesmärk on toetada projekte, mis keskenduvad audiovisuaalsektori konkreetsetele probleemidele, nagu teoste leitavus, levitamisakende järjestamine, rahastamine ja territoriaalsus, et Euroopa päritolu teoseid saaks julgelt, nähtavalt ja piiriüleselt pakkuda internetis laiale publikule.

Televisiooni- ja veebisisu toetamise eesmärk on suurendada audiovisuaalsektori tootjate suutlikkust arendada ja toota tugevaid projekte, millel on märkimisväärne potentsiaal ringelda kogu Euroopas ja kaugemal, ning hõlbustada Euroopa ja rahvusvahelist kaastootmist tele- ja veebisektoris.

Programmi „ACP-EU towards a viable cultural industry“ eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektori potentsiaali ning selle panust Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide sotsiaalsesse ja majanduslikku arengusse. Programmi eesmärk on soodustada ettevõtlust ja kultuuriinnovatsiooni, luua uusi töökohti ning suurendada kunstnike ja kultuuritöötajate tulusid.

2. teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond“ eesmärk on saavutada ELi eesmärgid ja prioriteedid, mis on seotud järgmisega:
• demokraatliku valitsemistava ja kodanike osaluse edendamine,
• kultuuripärandi kaitsmine ja edendamine,
• sotsiaalsetele, majanduslikele, tehnoloogilistele ja kultuurilistele muutustele reageerimine ja nende kujundamine.

Koostööpartnerlus võimaldab organisatsioonidel:

  • parandada oma tegevuse kvaliteeti ja asjakohasust;
  • arendada ja tugevdada oma partnerlusvõrgustikke;
  • suurendada oma suutlikkust tegutseda ühiselt riikidevahelisel tasandil;
  • edendada oma rahvusvahelist tegevust;
  • vahetada ja arendada uusi tavasid ja ideid.

Projektide eesmärk on arendada uuenduslikke tavasid ja käivitada ühisalgatusi, et edendada koostööd ning vastastikust õppimist ja kogemuste vahetamist Euroopa tasandil.

Euroopa ettevõtlusvõrgustik on piirkondlik võrgustik, mis on ühtne kontaktpunkt VKEdele, kes soovivad parandada oma konkurentsivõimet. Selleks pakub Euroopa ettevõtlusvõrgustik VKEdele ärituge ja nõustab neid siseturu võimaluste osas. Euroopa ettevõtlusvõrgustik teeb koostööd selliste piirkondlike algatustega nagu aruka spetsialiseerumise teemalised platvormid, digitaalse innovatsiooni keskused, teadmus- ja innovatsioonikogukonnad ning peamise progressi võimaldava tehnoloogia keskused.

Loova innovatsiooni labor ärgitab kõikide kultuuri- ja loomesektoritega seotud inimesi looma ja katsetama uuenduslikke digilahendusi, millel võiks olla positiivne pikaajaline mõju paljudele kultuuri- ja loomesektoritele.

Labor toetab uuenduslike lahenduste (nt vahendid, mudelid ja metoodikad) loomist, mida saab kasutada audiovisuaalsektoris ja veel vähemalt ühes loome- ja/või kultuurisektoris. Lahendused peaksid olema lihtsalt kopeeritavad ning neil peaks olema turu hõlvamise potentsiaal.

Subscribe to Audiovisual