Skip to main content

Culture and Creativity

Programa „S+T+ARTS“ yra platforma, kuria siekiama glaudžiau susieti technologijas ir meninę praktiką, kad būtų galima spręsti Europai kylančias socialines, aplinkos ir ekonomines problemas. Programa remiamas kūrybiškesnių, įtraukesnių ir tvaresnių technologijų kūrimas bendradarbiaujant menininkams, mokslininkams, inžinieriams ir tyrėjams. Ji grindžiama idėja, kad meno, mokslo ir technologijų plėtros veiklai gali būti naudinga, jei bus keičiamasi nuomonėmis ir atveriami nauji keliai tyrimams ir verslui.

Taikant skirtingus ramsčius, programa „S+T+ARTS“ siūlo:

Pagal Socialinių investicijų ir įgūdžių liniją padedama: ugdyti įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas; derinti, diegti ir geriau panaudoti įgūdžius pasitelkiant švietimą, mokymą, įskaitant mokymą darbo vietoje ir susijusią veiklą. Pagal šią liniją taip pat remiami projektai, apimantys socialines inovacijas, sveikatos priežiūros paslaugas, visuomenės senėjimą ir ilgalaikę priežiūrą, galimybes naudotis prevencijos paslaugomis, naujoviškais gydymo būdais ir e. sveikatos priežiūros sprendimais, įtrauktį ir prieinamumą, taip pat kultūrinę ir kūrybinę veiklą siekiant socialinio tikslo.

Pagal „InvestEU“ MVĮ liniją sudaromos palankesnės sąlygos gauti finansavimą visų pirma MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms, įskaitant novatoriškas įmones ir kultūros bei kūrybos sektoriuose veikiančias įmones. Be to, siūloma galimybė gauti kapitalo paramą MVĮ, kurios 2019 m. pabaigoje dar nebuvo patiriančios sunkumų vertinant pagal valstybės pagalbos nuostatas, tačiau kurios nuo to laiko susiduria su didele rizika dėl krizės, kurią sukėlė COVID-19 pandemija

Įgyvendinant projektus skatinama mobilumo veikla, skirta

  • besimokantiems asmenims: mokiniams, studentams, stažuotojams, pameistriams, jaunimui ir suaugusiems besimokantiems asmenims;
  • darbuotojams: dėstytojams, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojams, su jaunimu dirbantiems asmenims ir organizacijose, kurios vykdo veiklą švietimo, mokymo ir jaunimo srityse, dirbantiems asmenims.

Įgyvendinant projektus visų pirma siekiama remti besimokančius asmenis, kad jie įgytų žinių, įgūdžių ir susiformuotų nuostatas, įskaitant kalbines kompetencijas.

Programa „Erasmus jauniesiems verslininkams" – tai tarptautinė mainų programa, pagal kurią jauniesiems verslininkams suteikiama galimybė mokytis iš labiau patyrusių verslininkų, vadovaujančių mažosioms įmonėms kitose šalyse, bei dirbti kartu su jais.

Šia finansavimo galimybe remiami projektai, vykdomi kultūros ir kūrybos sektoriuose. Gali būti remiama įvairi veikla ir iniciatyvos bei įvairūs pareiškėjai. Parama skiriama projektams, susijusiems su tarptautiniu kultūriniu bendradarbiavimu, kuriais prisidedama prie Europos meno kūrinių kūrimo ir sklaidos bei menininkų judumo tarptautiniu mastu stiprinimo. Be to, daug dėmesio skiriama projektų, kuriais remiami Europos kultūros ir kūrybos sektoriai, siekiant ugdyti talentus, diegti inovacijas, užtikrinti gerovę, kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą, finansavimui.

ES misijos – tai Komisijos koordinuojamos pastangos sutelkti reikiamus išteklius naudojantis finansavimo programomis, politika ir reglamentais bei vykdant kitokią veiklą. Taip pat siekiama sutelkti ir įtraukti viešuosius ir privačiuosius subjektus, pavyzdžiui, ES valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas, mokslinių tyrimų institutus, ūkininkus ir žemės valdytojus, verslininkus ir investuotojus, kad misijų poveikis būtų realus ir ilgalaikis.

Europos inovacijų ekosistemų (EIE) programa, kuri yra programos „Europos horizontas“ dalis, siekiama sukurti labiau susietas, įtraukesnes bei veiksmingesnes inovacijų ekosistemas ir remti veiklą plečiančias įmones, kaip numatyta Naujojoje Europos inovacijų darbotvarkėje.

Inovacijų ekosistemos:

Pažeidžiamų grupių, tokių kaip migrantai ir pabėgėliai, vaizdavimas ir matomumas Europos pagrindinėje socialinėje žiniasklaidoje tebėra menkas, ir daugiausia dėmesio skiriama padėčiai Ukrainoje. Tikslas ir toliau yra nustatyti įtraukios socialinės žiniasklaidos skatinimo Europoje būdus ir padėti šioms grupėms kurti savo naratyvus apie pabėgėlių ir migrantų vietą ir vaidmenį Europos visuomenėje ir bendruomenėse.

 

Paramos veiksmo „Europos nedidelio projektų katalogo kūrimas“ tikslas – skatinti Europos nepriklausomų gamybos bendrovių konkurencingumą nedidelį audiovizualinį pajėgumą turinčiose šalyse (NPŠ grupė A ir NPŠ grupė B) ir didinti šių bendrovių ekonominį svorį rinkoje.


Parama bus teikiama nepriklausomoms Europos gamybos bendrovėms, galinčioms sukurti 2–3 audiovizualinių kūrinių (vaidybinių filmų, animacijos, meninės dokumentikos) katalogą.

Parama bus teikiama Europos festivaliams, kurių programose didelę dalį sudarys nenacionaliniai Europos audiovizualiniai kūriniai, ir kurie sieks ištisus metus vykdyti veiklą, skirtą auditorijai plėsti ir atnaujinti, ir taip pat įgyvendins novatorišką auditorijos informavimo veiklą ir jaunimui skirtas iniciatyvas.

Veiksmu „Bendras kūrimas Europos lygmeniu“ remiamas Europos gamybos bendrovių bendradarbiavimas kuriant bendrą komerciniam naudojimui skirtą projektą, kuris bus rodomas kino teatruose, transliuojamas per televiziją arba komerciniais tikslais naudojamas skaitmeninėse platformose ar daugiaplatformėje aplinkoje. Tai gali būti šių kategorijų kūriniai: animacija, meninė dokumentika arba vaidybiniai filmai.

Parama bus teikiama originalių sąveikiojo istorijų pasakojimo kūrinių ir prototipų ir (arba) kokybiškų žaidimų kūrimui. Tikslas turi būti gamyba ir komercinis panaudojimas pasauliniu mastu naudojant asmeninius kompiuterius, konsoles, mobiliuosius įrenginius, planšetinius kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir kitas technologijas.

Veiksmu „Judūs filmai – pagalba sklaidai“ skatinamas ir remiamas didesnio masto neseniai sukurtų nenacionalinių Europos filmų platinimas skatinant pardavimo agentus ir kino teatrams filmus teikiančius platintojus visų pirma investuoti į nenacionalinių Europos filmų reklamą ir tinkamą platinimą.


Finansuojama veikla – tai reikalavimus atitinkančių Europos filmų platinimo visoje Europoje (kino teatruose ir (arba) internete) kampanijos, kurias koordinuoja filmo pardavimo agentas.

Paramos veiksmu „Europos filmų pardavimas“ skatinamas ir remiamas didesnio masto tarpvalstybinis neseniai sukurtų Europos filmų platinimas, suteikiant Europos pardavimų agentams (atsižvelgiant į jų veiklos rezultatus rinkoje) lėšų, skirtų toliau reinvestuoti į neseniai sukurtų nenacionalinių Europos filmų įsigijimą, reklamą ir platinimą (taip pat ir internetu).

Finansuojamos veiklos etapai yra du:

Paramos veiksmo „Europos projektų katalogo kūrimas“ tikslas – skatinti Europos nepriklausomų gamybos bendrovių konkurencingumą ir didinti šių bendrovių ekonominį svorį rinkoje. Siekiama didinti audiovizualinio turinio kūrėjų pajėgumus plėtoti projektus, kurie galėtų būti platinami visoje Europoje ir už jos ribų, ir sudaryti palankesnes sąlygas bendrai Europos ir tarptautinės produkcijos gamybai.

Šio veiksmo tikslas – remti iniciatyvas, kuriomis skatinamas auditorijos formavimas ir dalyvavimas, įskaitant kino edukacijos veiklą, visų pirma orientuotą į jaunąją auditoriją.


Projektai, kuriais užtikrinamas bendradarbiavimas visoje Europoje ir teikiami novatoriški projektai, ypač naudojant naujas skaitmenines priemones, kuriomis siekiama:

Veiksmų „Novatoriškos priemonės ir verslo modeliai“ tikslas – didinti Europos subjektų konkurencingumą, išplečiamumą ir tvarumą, taip pat Europos kūrinių matomumą ir prieinamumą bei plėsti jų auditoriją skaitmeninėje aplinkoje.

Paramos veiksmo „Televizija ir internetinis turinys“ tikslas – didinti audiovizualinio turinio kūrėjų pajėgumus plėtoti ir kurti stiprius projektus, kurie galėtų būti platinami visoje Europoje ir už jos ribų, ir sudaryti palankesnes sąlygas kurti bendrą Europos ir tarptautinę produkciją televizijos ir interneto sektoriuje.

AKR ir ES programa „Gyvybingos kultūros pramonės kūrimas“ siekiama didinti kultūros ir kūrybos sektoriaus potencialą ir jo indėlį į Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių socialinį ir ekonominį vystymąsi. Programa siekiama skatinti verslumą ir kultūros naujoves, kurti naujas darbo vietas ir didinti menininkų bei kultūros specialistų pajamas.

2 veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ tikslas – įgyvendinti ES tikslus ir prioritetus, susijusius su:
• demokratinio valdymo ir piliečių dalyvavimo stiprinimu;
• kultūros paveldo apsauga ir puoselėjimu ir
• reagavimu į socialinius, ekonominius, technologinius ir kultūrinius pokyčius ir jų formavimu.

Pasiūlymuose gali būti numatyta vykdyti novatoriškus mokslinius tyrimus, susijusius su:
• demokratija ir valdymu;
• Europos kultūros paveldu ir kultūros bei kūrybos pramone;
• socialiniais ir ekonominiais pokyčiais.

Vykdant bendradarbiavimo partnerystes, organizacijoms sudaromos sąlygos:

  • gerinti savo veiklos kokybę ir aktualumą,
  • plėtoti ir stiprinti partnerių tinklus,
  • didinti savo pajėgumą vykdyti bendrą veiklą tarpvalstybiniu lygmeniu,
  • skatinti savo veiklos tarptautinimą,
  • keistis nauja praktika ir idėjomis, taip pat jas plėtoti.

Projektais siekiama plėtoti novatorišką praktiką ir įgyvendinti bendras iniciatyvas, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi.

Europos įmonių tinklas (EĮT) yra vieno langelio principu veikiantis regioninis tinklas MVĮ, siekiančioms didinti savo konkurencingumą. Šiuo tikslu EĮT teikia MVĮ paramą verslui ir konsultuoja jas dėl galimybių vidaus rinkoje. EĮT bendradarbiauja su regioninėmis iniciatyvomis, pavyzdžiui, pažangiosios specializacijos platformomis, skaitmeninių inovacijų centrais, žinių ir inovacijų bendrijomis ir bazinių didelio poveikio technologijų centrais (KET).

Vykdant paprogramę „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ visi kultūros ir kūrybos sektorių dalyviai bus skatinami kurti ir išbandyti novatoriškus skaitmeninius sprendimus, galinčius turėti teigiamą ilgalaikį poveikį įvairiems kultūros ir kūrybos sektoriams.

Laboratorija palengvins novatoriškų sprendimų (pvz., priemonių, modelių ir metodikų), kurie gali būti taikomi audiovizualiniam sektoriui ir dar bent vienam kūrybos ir (arba) kultūros sektoriui, kūrimą. Sprendimai turėtų būti lengvai atkartojami ir turėti galimybių skverbtis į rinką.

Subscribe to Audiovisual