Skip to main content

Culture and Creativity

Uzņēmējdarbības kopa

Programmas “Radošā Eiropa” atzara “MEDIA” uzņēmējdarbības kopa veicina inovāciju, mērogojamību un talantus visā Eiropas audiovizuālās nozares vērtību ķēdē.

Uzņēmējdarbības kopa sekmē veicina inovāciju, mērogojamību un talantus visā Eiropas audiovizuālās nozares vērtību ķēdē. Nepieciešamību pēc šādiem jauninājumiem rada audiovizuālās nozares globālo dalībnieku izaugsme un digitālā pārkārtošanās. Atzars “MEDIA” ik gadu atbalsta vairāk nekā 2400 nozares profesionāļu apmācību un vairāk nekā 300 audiovizuālo darbu popularizēšanu un izplatīšanu.  

Atbalsts konkurētspējai, talantiem un sadarbībai

Šīs kopas darbību mērķis ir veicināt mācīšanos un dalīšanos ar zināšanām, kas ļautu šai nozarei izvērsties pāri valstu robežām. Programmas galvenie mērķi ir šādi:

  • stimulēt talantus audiovizuālajā jomā, īstenojot pasākumus, kuros spēcīgs uzsvars ir likts uz mentorēšanu, digitālajām un zaļināšanas prasmēm,
  • sekmēt pieredzes apmaiņu starp uzņēmumiem, kura aptver visus vērtības ķēdes posmus un tiecas panākt globālu tvērumu,
  • veicināt satura starptautisku izplatīšanu pāri robežām un platformās.

Īpašas atbalsta darbības un to mērķi

Eiropas mediju talanti un prasmes

Šīs darbības mērķis ir stiprināt audiovizuālās nozares profesionāļu spēju pielāgoties jauniem radošiem procesiem un uzņēmējdarbības modeļiem.

Tirgi un tīklu veidošana

Šī darbība sekmē uzņēmumu sadarbības iespējas un veicina kopražojumus un Eiropas darbu apriti starptautiskajos tirgos.

Eiropas filmu pārdošana

Šīs darbības mērķis ir uzlabot audiovizuālā satura izplatītāju spēju investēt Eiropas darbu popularizēšanā pāri robežām.

Eiropas filmu izplatīšana

Šī darbība uzlabo audiovizuālā satura izplatītāju spēju investēt Eiropas darbu popularizēšanā pāri robežām.

Novatoriski rīki un uzņēmējdarbības modeļi

Šī darbība uzlabo Eiropas audiovizuālo darbu redzamību un pieejamību un palielina to auditoriju digitālajā vidē, risinot jautājumus, kas saistīti ar atrodamību, izplatīšanas logu secību, finansējuma piesaisti un teritorialitāti, zaļināšanu u. c.

MEDIA 360

Šī darbība atbalsta iniciatīvas, kas veicina talantu attīstību, piekļuvi tirgum, audiovizuālo darbu izplatīšanu un novatorisku rīku izstrādi un rada būtisku pievienoto vērtību un strukturējošu ietekmi uz visu Eiropas audiovizuālo nozari.

Programmas “Radošā Eiropa” apakšprogrammas “MEDIA” dotācijas piešķir pēc uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas tiek publicēti Eiropas Komisijas portālā “Funding & tender opportunities”. Ņemiet vērā, ka uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus nav pieejami visu laiku – priekšlikumi jāiesniedz norādītājā termiņā. Dotācijas piešķir katru gadu vai reizi divos gados. Informāciju par to, kad dotācijas būs pieejamas, atradīsiet spēkā esošajā darba programmā.

Tiesības saņemt finansējumu

Finansējumam uzņēmējdarbības kopas ietvaros var pieteikties šādas grupas: apmācības organizācijas, izplatītāji un tirdzniecības aģenti, tehnoloģiju uzņēmumi, pieprasījumvideo pakalpojumu sniedzēji, ziņu apkopotāji, eksponētāji, filmu tirgi u. c. Plašāku informāciju skatiet uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Tagged in:  Programma “Radošā Eiropa”