Skip to main content

Culture and Creativity

W projektach wspierana jest mobilność:

  • osób uczących się: uczniów, studentów, stażystów, praktykantów, osób młodych, dorosłych słuchaczy
  • pracowników: profesorów, nauczycieli, szkoleniowców, osób pracujących z młodzieżą oraz osób pracujących w organizacjach działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Projekty mają przede wszystkim wspierać osoby uczące się w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kształtowaniu postaw, w tym zdobywaniu kompetencji językowych.

Nadrzędnym celem jest łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19 dotykających młodzież, głównie poprzez budowanie zdolności i konkretne środki wspierające odbudowę sektora młodzieży, a także wspieranie solidarności i integracji.

Projekty mają na celu stworzenie sieci promujących partnerstwa regionalne, umożliwiających osobom młodym z całej Europy tworzenie wspólnych projektów, organizowanie wymian i promowanie szkoleń (np. dla liderów grup młodzieżowych) poprzez działania stacjonarne, jak i online.

Sojusze na rzecz innowacji zwiększają zdolności innowacyjne Europy poprzez stymulowanie innowacji w drodze współpracy i przepływu wiedzy między szkolnictwem wyższym, kształceniem i szkoleniem zawodowym (zarówno wstępnym, jak i ustawicznym) oraz w szerszym kontekście społeczno-gospodarczym, obejmującym badania naukowe.

Przewodnik po programie dostępny jest tutaj.

Działanie to wspiera tworzenie i rozwój europejskich platform centrów doskonałości zawodowej. Tym samym przyczynia się do rozwoju regionalnego, innowacji i strategii inteligentnej specjalizacji, a także do tworzenia międzynarodowych platform współpracy.

Do platform mogą dołączyć kraje, w których systemy doskonałości zawodowej są dobrze rozwinięte, jak również kraje dążące do utworzenia takich systemów.

Są to międzynarodowe partnerstwa zawarte przez organizacje działające w sektorze młodzieży w krajach UE, państwa trzecie stowarzyszone w ramach programu oraz państwa trzecie niestowarzyszone w ramach programu.

Wsparcie obejmuje projekty wymiany międzynarodowej, współpracy i dialogu w obszarach związanych z młodzieżą i uczeniem się pozaformalnym. Celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i dobrostanu młodzieży.

Cele projektów:

• zapewnienie młodym ludziom możliwości angażowania się i uczenia się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim

Partnerstwa na małą skalę mają rozszerzyć dostęp do programu Erasmus+ na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć i które są aktywne w obszarze edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu.

Dotacje są przyznawane na niskim poziomie finansowania, na krótkoterminowe projekty.

Wymogi administracyjne są proste. Dotacje tego rodzaju mają szczególne znaczenie dla podmiotów korzystających po raz pierwszy z Erasmus+, w szczególności dla organizacji o mniejszych zdolnościach organizacyjnych.

Partnerstwa współpracy umożliwiają organizacjom:

  • poprawę jakości i adekwatności ich działań
  • rozwijanie sieci partnerów
  • poprawę zdolności do współpracy na szczeblu transnarodowym
  • poprawę umiędzynarodowienia ich działalności
  • wymianę i opracowywanie nowych praktyk i pomysłów.

Projekty mają służyć opracowaniu innowacyjnych praktyk i realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę, a także wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim.

Wirtualne wymiany to internetowe kontakty międzyludzkie.

Promują one dialog międzykulturowy i rozwój umiejętności miękkich wśród osób pochodzących z państw trzecich niestowarzyszonych z programem, z państw członkowskich UE lub z państw trzecich stowarzyszonych z programem.

Odbywają się zawsze w małych grupach i zawsze moderowane są przez przeszkoloną osobę wspomagającą proces kształcenia.

Przewodnik po programie dostępny jest tutaj.

Subscribe to Erasmus+