Skip to main content

Culture and Creativity

Projekten främjar utbyten för följande grupper:

  • Studerande: elever, studenter, praktikanter, lärlingar, unga personer och vuxenstuderande.
  • Personal: lärare på olika nivåer, utbildare, handledare, ungdomsledare och personer som arbetar med utbildning och ungdomsfrågor.

Projekten ska i första hand hjälpa de studerande att utveckla kunskaper, färdigheter och attityder, bland annat språkkunskaper.

Stödet bidrar till deras personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling och förbättrar deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Det övergripande målet är att mildra coronapandemins konsekvenser för ungdomar, främst genom kapacitetsuppbyggnad och särskilda åtgärder för att stödja ungdomssektorns återhämtning och främja solidaritet och inkludering.

Projekten skapar nätverk som främjar regionala partnerskap och ger ungdomar i EU möjlighet att starta gemensamma projekt, organisera utbyten och främja utbildning (t.ex. för ungdomsledare) genom både fysiska och webbaserade verksamheter.

Lärarakademier stöder europeiska partnerskap för lärarhögskolor, myndigheter och berörda parter.

Akademierna utvecklar ett europeiskt och internationellt perspektiv på lärarutbildningen.

Det kan röra sig om innovativa samarbeten för att utveckla och testa strategier för grundutbildning och fortlöpande kompetensutveckling av lärare. Akademierna kan hjälpa till att bilda nätverk och praktikgemenskaper, ge lärare utbildningsmöjligheter, stödja innovation och bidra med underlag till politiska beslut om lärarutbildning på nationell och europeisk nivå.

Denna insats stöder inrättande och utveckling av europeiska plattformar för yrkeskunskapscentrum, som bidrar till regional utveckling, innovation och strategier för smart specialisering samt internationella samarbetsplattformar.

Plattformarna är öppna både för länder som redan har välutvecklade system för hög kvalitet inom yrkesutbildning och för länder som arbetar med att utveckla liknande metoder.

Syftet med plattformarna är att utnyttja yrkesskolornas alla möjligheter att på ett proaktivt sätt stödja tillväxt och innovation.

Den här insatsen gäller internationella samarbetspartnerskap mellan organisationer på ungdomsområdet i EU-länderna och andra länder.

Projekten ska bidra till internationella utbyten, samarbeten och policydialoger när det gäller ungdomsfrågor och icke-formellt lärande för att främja en hållbar socioekonomisk utveckling och de ungas välmående.

Projekten ska hjälpa de unga att

• engagera sig och lära sig att delta i civilsamhället

Småskaliga partnerskap ska underlätta tillgången till Erasmus+ för små aktörer och personer som är svåra att nå ut till inom skolutbildning, vuxenutbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott.

Stödet omfattar små bidragsbelopp och projekt med kort löptid.

De administrativa kraven är enkla. Bidragen är särskilt relevanta för organisationer med mindre organisatorisk kapacitet och som deltar i Erasmus+ för första gången.

Läs mer i programhandledningen

Genom samarbetspartnerskap kan organisationerna

  •  förbättra sin verksamhet i fråga om kvalitet och relevans
  • utveckla och stärka sitt nätverk av partner
  • öka sin kapacitet att samarbeta över gränserna
  • internationalisera sin verksamhet
  • utbyta och utveckla nya metoder och idéer.

Projekten går ut på att utveckla innovativa metoder och genomföra gemensamma initiativ för att främja samarbete, ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte på europeisk nivå.

Subscribe to Erasmus+