Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturna dediščina

Več o tem, kaj počne Komisija za podporo državam članicam in deležnikom pri varovanju evropske kulturne dediščine.

Evropska kulturna dediščina je bogat in raznolik mozaik kulturnega in ustvarjalnega izražanja, dediščina prejšnjih generacij prebivalcev EU in zapuščina prihodnjim generacijam.

Vključuje naravna, zgrajena in arheološka območja, muzeje, spomenike, umetniška dela, zgodovinska mesta, literarna, glasbena in avdiovizualna dela ter znanje, prakse in tradicije evropskih državljanov.

Kulturna dediščina bogati individualno življenje posameznikov, je gonilna sila za kulturne in ustvarjalne sektorje ter ima vlogo pri ustvarjanju in krepitvi evropskega socialnega kapitala. Je tudi pomemben vir za gospodarsko rast, zaposlovanje in socialno kohezijo, saj ponuja potencial za oživitev mestnih in podeželskih območij ter spodbujanje trajnostnega turizma.

Vloga in ukrepi EU

Čeprav je politika na tem področju predvsem odgovornost držav članic, regionalnih in lokalnih oblasti, je EU zavezana varovanju in krepitvi evropske kulturne dediščine s številnimi politikami in programi.

Evropsko kulturno dediščino podpira vrsta politik, programov in financiranja EU, zlasti program Ustvarjalna Evropa. Politike EU na drugih področjih, ki vse bolj upoštevajo dediščino, zajemajo vse od raziskav, inovacij, izobraževanja, okolja, podnebnih sprememb in regionalnih politik do digitalnih politik. Obzorje 2020, programa Erasmus +, Evropa za državljane in evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Zato so sredstva za kulturno dediščino na voljo v okviru programov Obzorje 2020, Erasmus+, Evropa za državljane ter evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Države članice EU spodbujajo politično sodelovanje na področju kulturne dediščine prek Sveta ministrov za izobraževanje, mladino, kulturo in šport ter z odprto metodo koordinacije. Strokovna skupina Komisije za kulturno dediščino, ki deluje od leta 2019, svetuje, kako izvajati politike EU za kulturno dediščino. Vključuje države članice, pridružene države, mreže evropske kulturne dediščine, organizacije civilne družbe in mednarodne organizacije ter institucije EU.

Evropski okvir ukrepanja na področju kulturne dediščine

Med najpomembnejšimi značilnostmi na ravni EU je evropski okvir ukrepanja na področju kulturne dediščine (2018), ki odraža skupno vzpostavitev dejavnosti, povezanih z dediščino, na evropski ravni. Temelji na prizadevanjih evropskega leta kulturne dediščine 2018, da zajame in razširi svoj uspeh in zagotovi trajni učinek. Okvir določa sklop štirih načel in petih glavnih področij nadaljnjega ukrepanja za evropsko kulturno dediščino:

4 ključna načela
  • Celovit pristop
  • Vključevanje/integriran pristop
  • Z dokazi podprto oblikovanje politik
  • Sodelovanje z več deležniki
5 področij nadaljnjega ukrepanja
  • Vključujoča Evropa: udeležba in dostop za vse
  • Trajnostna Evropa: pametne rešitve za povezano in trajnostno prihodnost
  • Odporna Evropa: varovanje ogrožene dediščine
  • Inovativna Evropa: mobilizacija znanja in raziskav
  • Okrepljeno globalno partnerstvo: krepitev mednarodnega sodelovanja