Skip to main content

Culture and Creativity

Udržitelnost a kulturní dědictví

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí patří k hlavním problémům naší doby, které ohrožují Evropu a ostatní části světa. Evropská unie (EU) přijímá v této oblasti opatření a jde příkladem a usiluje o to, aby se stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. To platí i pro kulturní dědictví.

Udržitelnost je jedním z pěti pilířů akčního rámce pro kulturní dědictví, který poukazuje na jeho potenciál zvýšit sociální kapitál, podpořit hospodářský růst a zajistit udržitelnost životního prostředí. Kultura a kulturní dědictví mohou přispět k dosažení inkluzivního a udržitelného rozvoje.

Rámec zahrnuje tři seskupení akcí, jejichž cílem je:

  1. obnova měst a regionů stavějící na kulturním dědictví
  2. podpora adaptací památkových budov v zájmu jejich nového využití
  3. rovnováha mezi využíváním kulturního dědictví, udržitelným kulturním cestovním ruchem a hledisky přírodního dědictví

Udržitelnost u budov

Zelená dohoda pro Evropu je plánem Evropské komise, jehož cílem je zajistit udržitelnost hospodářství EU. Budovy jsou klíčovým prvkem této iniciativy, jelikož na ně připadá 40 % veškeré spotřeby energie a 36 % emisí skleníkových plynů v EU.

Zvyšování energetické účinnosti budov hraje klíčovou roli pro splnění ambiciózního cíle Zelené dohody pro Evropu, kterým je dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Cílem renovační vlny je zvýšit míru a kvalitu renovačních prací stávajících budov, aby s nimi bylo spojeno méně emisí oxidu uhličitého.

Program Komise pro výzkum a inovace Horizont 2020 na období 2014–2020 financuje projekty zabývající se různými aspekty energetické účinnosti budov, včetně historických a kulturních budov.

Partneři programu PRO-Heritage mají například za cíl nabízet počáteční a průběžné vzdělávání odborníkům a řemeslníkům v oblasti tradičních schopností a dovedností týkajících se stavebního dědictví, při němž se vychází z osvědčených postupů partnerských organizací.

Změna klimatu je hrozbou i pro naše kulturní dědictví

Nedávné katastrofální škody na kulturních památkách ještě více zdůraznily potřebu chránit pamětihodnosti před přírodními a dalšími riziky.

Evropská komise shromažďuje odborníky z členských států EU, kteří si předají osvědčené postupy a vytipují inovativní opatření na ochranu kulturního dědictví v souvislosti se změnou klimatu. Tato opatření jsou součástí pracovního plánu Rady pro kulturu na období 2019–2022, který se řídí přístupem otevřené metody koordinace.

Otevřená metoda koordinace je proces tvorby politiky, jehož výsledkem nejsou závazná legislativní opatření. Skupiny pro otevřenou metodu koordinace složené z odborníků jmenovaných z ministerstev kultury a kulturních institucí jednotlivých států se scházejí za účelem výměny osvědčených postupů a vypracování politických příruček a souborů nástrojů.

Horizont 2020

Program EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 financuje projekty usilující o „zvýšenou odolnost a udržitelnou obnovu historických oblastí s cílem vypořádat se se změnou klimatu a nebezpečnými událostmi“.

Další informace o problematice viz Ohrožené kulturní statky: výzkum a inovace EU pro odolnější kulturní dědictví

Creative Climate Leadership

Tento projekt financovaný v rámci programu Kreativní Evropa pomáhá umělcům a kulturním pracovníkům zkoumat kulturní rozměry změny klimatu. Umělecká a kulturní komunita má jedinečnou a zásadní úlohu: ovlivňuje nové způsoby života, konání a myšlení. Projekt Creative Climate Leadership podporuje kulturní pracovníky, aby tyto vlastnosti uplatnily u problémů souvisejících se změnou klimatu.

Další informace o projektu Creative Climate Leadership

Projekt HERACLES

Cílem tohoto projektu je navrhnout citlivá řešení, díky nimž bude kulturní dědictví v rámci uceleného, multidisciplinárního přístupu odolné vůči dopadům změny klimatu, a ověřit účinnost těchto řešení a prosazovat jejich zavedení.

Další informace o projektu HERACLES

Projekt Shelter

Projekt Shelter sdružuje vědeckou komunitu a správce kulturního dědictví s cílem zvýšit odolnost, snížit zranitelnost a prosadit lepší a bezpečnější provádění rekonstrukcí v historických oblastech ohrožených změnou klimatu.

Další informace o projektu Shelter