Skip to main content

Culture and Creativity

Устойчивост и културно наследство

Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда са сред най-големите предизвикателства на нашето време, пред които са изправени Европа и светът. Европейският съюз (ЕС) предприема действия и играе водеща роля, като се стреми да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата континент. Това важи и за културното наследство.

Устойчивостта е един от петте стълба на рамката за действия в областта на културното наследство, което е знак за потенциала му за увеличаване на социалния капитал, засилване на икономическия растеж и осигуряване на устойчивост на околната среда. Културата и културното наследство могат да спомогнат за постигане на приобщаващо и устойчиво развитие.

В рамка за действия са включени три групи действия с цел:

  1. обновяване на градовете и регионите чрез културното наследство;
  2. насърчаване на преустройството и повторното използване на сградите, които са част от културното наследство;
  3. постигане на баланс между достъпа до културното наследство и устойчивия културен туризъм и природното наследство.

Устойчивост на сградите

Европейският зелен пакт е пътната карта на Европейската комисия за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС. Сградите са важна част от тази инициатива, защото на тях се падат 40 % от общото потребление на енергия и 36 % от емисиите на парникови газове в ЕС.

Подобряването на енергийната ефективност на сградите играе ключова роля за постигането на амбициозната цел за въглеродна неутралност до 2050 г., поставена в Европейския зелен пакт. Целта на вълната на саниране е да се повиши темпът и качеството на реновирането на съществуващи сгради, за да отделят те по-малко въглероден диоксид.

По линия на „Хоризонт 2020“ — програмата на Комисията за научни изследвания и иновации за периода 2014—2020 г. — се финансират проекти, насочени към различни аспекти на енергийната ефективност на сградите, включително на исторически и културни сгради.

Партньорите на PRO-Heritage например имат за цел да предлагат първоначално и постоянно образование на специалисти и занаятчии, насочено към традиционни умения и компетенции в областта на консервацията и реставрацията на културни архитектурни обекти въз основа на добрите практики на партньорските организации.

Изменение на климата: заплаха за нашето културно наследство

Неотдавнашните катастрофални щети, понесени от обекти на културното наследство, подчертаха необходимостта от опазване на обектите от природни и неприродни бедствия.

Европейската комисия събира експерти от държавите от ЕС с цел идентифициране и обмен на добри практики и новаторски мерки за опазване на културното наследство в контекста на изменението на климата. Това е част от работата по работния план на Съвета за културата за периода 2019—2022 г., при която се използва отворен метод на координация.

Отвореният метод на координация е процес на изготвяне на политики, който не води до обвързващи законодателни мерки. Групите по този метод са съставени от експерти, назначени от министерствата на културата и национални културни институции, които обменят добри практики и изготвят наръчници по политики и набори от инструменти.

Хоризонт 2020

По програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ се финансират проекти, насочени към „повишаване на устойчивостта и устойчиво възстановяване на исторически райони за справяне с изменението на климата и опасните събития“.

Научете повече за Наследство, изложено на риск: изследвания и иновации на ЕС за по-устойчиво културно наследство.

Творческо лидерство в областта на климата

Този проект е финансиран по програма „Творческа Европа“ и помага на хора на изкуството и специалисти в областта на културата да изследват културните измерения на изменението на климата. Артистичните и културните общности имат уникална и решаваща роля в този процес — те оказват влияние върху новите начини на живот, работа и мислене. Проектът Creative Climate Leadership помага на специалистите в областта на културата да използват своите качества за решаването на проблеми, свързани с изменението на климата.

Научете повече за Creative Climate Leadership.

Проект HERACLES

Целта на този проект е да се разработят, валидират и популяризират отговорни решения за ефективна устойчивост на културното наследство на изменението на климата чрез холистичен, мултидисциплинарен подход.

Научете повече за HERACLES.

Проект Shelter (Закрила)

Проектът Shelter събира представители на научната общност и отговорните за стопанисването на културното наследство лица с цел повишаване на устойчивостта, намаляване на уязвимостта и насърчаване на по-добро и по-безопасно възстановяване в исторически райони, засегнати от свързани с климата бедствия.

Научете повече за Shelter.