Skip to main content

Culture and Creativity

Музика

Научете защо музикалният сектор в Европа се нуждае от подкрепа и как Европейският съюз му помага.

Музиката е от ключово значение за културното многообразие на Европа

Европейската комисия счита, че музикалният сектор е от жизненоважно значение за опазването на културното многообразие на Европа и за укрепването на нейната конкурентоспособност. Музиката е универсалният език на човечеството, тя притежава уникална, креативна и сплотяваща сила за обществото и за отделния човек. Музиката също така има голямо икономическо значение. Музикалният сектор е третият по големина работодател сред културните и творческите индустрии в ЕС. Съставен основно от малки и средни предприятия, европейският музикален сектор е много динамичен и иновативен и има значителен потенциал за растеж.

Защо е необходима подкрепа?

В условията на цифров преход и засилена конкуренция на световно равнище музикалният сектор преживява постоянна трансформация. През последното десетилетие това доведе до фундаментални промени в начините на създаване, продуциране, разпространение и остойностяване на музика. Тази ситуация поражда и възможности и предизвикателства на всички етапи от веригата на стойността в областта на музиката, например във връзка с разпределението на приходите и справедливото възнаграждение на хората на изкуството в тази нова цифрова среда или необходимостта творците да развиват повече цифрови и бизнес умения.

Подкрепата е необходима за подобряване на конкурентоспособността в световен мащаб на сектора и неговите поделения и за премахване на пречките пред навлизането на богатото музикално предлагане и многобройните нови таланти на Европа в други страни. Полезната роля на музиката в социално и икономическо отношение все още не се използва пълноценно при изготвянето на европейските и националните политики. Това се дължи и на липсата на надеждни и сравними данни за сектора, неговите функции и резултати.

В началото на 2020 г. кризата с коронавируса засегна особено тежко музикалния сектор, което доведе до нови сериозни предизвикателства пред устойчивостта на цялата музикална екосистема. Кризата изведе на преден план и съответните структурни предизвикателства. Възстановяването на музикалния сектор в крайна сметка ще допринесе за възстановяването на ЕС като цяло.

Music Moves Europe – основни цели

Европейската комисия подкрепя сектора в рамките на интегриран подход, наречен Music Moves Europe.

Целта на Music Moves Europe (MME) е насърчаване на устойчива европейска музикална екосистема и подкрепа за основните предимства на сектора: многообразие, конкурентоспособност и иновации. От стратегическа гледна точка инициативата е съгласувана с общите политически приоритети на ЕС и ще допринесе за тяхното постигане.

Специфичните цели са:

  • насърчаване на творчеството и иновациите
  • опазване и повишаване на многообразието на европейската музика
  • подпомагане на сектора да се адаптира към цифровизацията и да се възползва от нея
  • помощ за повишаване на устойчивостта на сектора