Skip to main content

Culture and Creativity

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) on osa EU:n koheesiopolitiikkaa, ja sen tavoitteena on vahvistaa Euroopan unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta korjaamalla alueiden välistä epätasapainoa ja tukemalla talouden elpymistä, työpaikkojen luomista, innovointia ja kestävää kehitystä. Rahastosta tuetaan EU:n politiikan painopisteitä, erityisesti vihreää ja digitaalista siirtymää.

Aloitteella tuetaan ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden eurooppalaisten foorumien perustamista ja kehittämistä. Näillä edistetään alueellista kehitystä, innovointia ja älykkään erikoistumisen strategioita sekä kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittämistä.

Verkostot ovat avoimia maille, joiden ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden järjestelmä on pitkälle kehittynyt, sekä maille, jotka ovat kehittämässä vastaavia lähestymistapoja.

Hankkeet ovat kansainvälisiä yhteistyökumppanuushankkeita EU:n jäsenmaiden, ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden ja ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden nuorisoalalla toimivien organisaatioiden välillä.

Hankkeilla tuetaan kansainvälistä vaihtoa, yhteistyötä ja poliittista vuoropuhelua nuorisotoiminnan ja epävirallisen oppimisen alalla ja vahvistetaan kestävää sosioekonomista kehitystä ja nuorten hyvinvointia.

Hankkeiden avulla pyritään

• antamaan nuorille tilaisuuksia sitoutua ja oppia osallistumaan kansalaisyhteiskunnan toimintaan

Pienimuotoisilla kumppanuushankkeilla on tarkoitus tuoda Erasmus+ -ohjelma myös sellaisten pienimuotoisten toimijoiden ja yksityishenkilöiden ulottuville, joita on vaikea tavoittaa yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorisotoiminnan aloilla.

Avustusmäärät ovat pienempiä, hankkeiden kesto lyhyempi ja hallinnolliset vaatimukset yksinkertaisempia.

Avustukset ovat erityisen merkityksellisiä Erasmus+ -ohjelman uusille tulokkaille, erityisesti organisaatioille, joiden organisatoriset valmiudet ovat heikommat.

Luova innovointikokeilu ‑toimella (Creative Innovation Lab) kannustetaan kulttuurialan ja luovien alojen toimijoita suunnittelemaan ja testaamaan innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja, joilla voisi olla pitkän aikavälin positiivisia vaikutuksia useille eri kulttuuri- ja luoville aloille.

Subscribe to Digitalisaatio ja uudet liiketoimintamallit