Skip to main content

Culture and Creativity

Проекти за европейско сътрудничество

В рамките на програма „Творческа Европа“ се подкрепят проекти за транснационално сътрудничество, в които участват организации от културните и творческите сектори от различни страни в ЕС и извън него.

Целта на това финансиране по „Творческа Европа“ е да се подобри достъпът до европейските културни и творчески произведения и да се насърчават иновациите и творчеството.

Подкрепа за трансграничното сътрудничество

Предоставя се финансиране за 3 вида проекти:

  • малки проекти за сътрудничество (поне 3 партньора от 3 различни отговарящи на условията държави)
  • средни проекти за сътрудничество (поне 5 партньора от 5 различни отговарящи на условията държави)
  • големи проекти за сътрудничество (поне 10 партньора от 10 различни отговарящи на условията държави).

Проектите могат да обхващат един или повече културни и творчески сектори и да бъдат интердисциплинарни.

Продължителност на проектите

Максималната продължителност на всички проекти е 48 месеца.

Допустимост за финансиране

Могат да кандидатстват организации, работещи в културните и творческите сектори. Физически лица не могат да кандидатстват.

Процес на кандидатстване

Вижте повече информация за проектите за европейско сътрудничество и други покани за представяне на предложения по направление „Култура“ на програма „Творческа Европа“.

По-подробна информация за процеса на кандидатстване ще бъде публикувана своевременно на уебсайта на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, както и в раздела за поканите за представяне на предложения и чрез информационните бюра по програма „Творческа Европа“.

Tagged in:  Творческа Европа