Skip to main content

Culture and Creativity

Europejskie projekty oparte na współpracy

W ramach programu „Kreatywna Europa” wspiera się transnarodowe projekty oparte na współpracy z udziałem organizacji z sektora kultury i sektora kreatywnego z różnych krajów uczestniczących w programie. Program obejmuje kraje UE i kraje spoza UE.

Finansowanie udostępniane w ramach programu „Kreatywna Europa” ma na celu poprawę dostępu do europejskich dzieł kultury i pracy twórczej oraz promowanie innowacji i kreatywności.

Wspieranie współpracy transgranicznej

Finansowane mogą być trzy rodzaje projektów:

  • projekty współpracy na małą skalę (co najmniej trzech partnerów z trzech różnych kwalifikujących się krajów)
  • projekty współpracy na średnią skalę (co najmniej pięciu partnerów z pięciu różnych kwalifikujących się krajów)
  • projekty współpracy na dużą skalę (co najmniej dziesięciu partnerów z dziesięciu różnych kwalifikujących się krajów).

Projekty mogą dotyczyć sektora kultury i sektora kreatywnego lub większej liczby sektorów i mogą mieć charakter interdyscyplinarny.

Czas trwania projektów

Maksymalny czas trwania wszystkich projektów wynosi 48 miesięcy.

Kto się kwalifikuje do finansowania

O finansowanie mogą ubiegać się organizacje działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków.

Więcej informacji na temat procesu składania wniosków

Więcej informacji na temat europejskich projektów na rzecz współpracy i innych zaproszeń do składania wniosków w ramach komponentu Kultura w ramach programu „Kreatywna Europa”.

Więcej informacji na temat procesu składania wniosków pojawi się w odpowiednim czasie na stronie internetowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, a także na stronie poświęconej zaproszeniom do składania wniosków oraz na stronach biur programu „Kreatywna Europa”.

Tagged in:  Kreatywna Europa