Skip to main content

Culture and Creativity

Клъстер „Съдържание“

Създаването и производството на висококачествено съдържание е в основата на европейската аудио-визуална индустрия.

Европейски произведения, които отразяват европейските ценности, включително многообразието, получават признание и награди на световната сцена. Всяка година по направление МЕДИА се подпомага създаването на повече от 400 европейски филма, телевизионни сериали, документални филми и видеоигри.

Акцент върху трансграничното сътрудничество

Този клъстер е насочен към действия с голяма европейска добавена стойност с цел

  • засилване на трансграничното сътрудничество между продуцентите и разработчиците на съдържание
  • стимулиране на иновациите по отношение на съдържанието, бизнес моделите и технологиите.

Безвъзмездните средства по направление МЕДИА на програма „Творческа Европа“ се отпускат след конкурентни покани за представяне на предложения, публикувани на портала за възможностите за финансиране и обществени поръчки на Европейската комисия. Моля, имайте предвид, че поканите за представяне на предложения имат определени периоди за подаване и не са отворени непрекъснато. Горепосочените безвъзмездни средства могат да се предоставят на годишна или шестмесечна база, затова проверявайте действащата работна програма, за да се разберете какви са наличните безвъзмездни средства.

Кой има право на финансиране

Следните групи имат право да кандидатстват за възможности за финансиране в рамките на клъстера: организации за обучение, дистрибутори и търговски агенти, технологични компании, услуги за видео по заявка, агрегатори на съдържание, изложители, филмови пазари и др. За повече информация вижте поканата за представяне на предложения.

Tagged in:  Творческа Европа