Skip to main content

Culture and Creativity

Výzkum a inovace

Výzkum a inovace jsou zdrojem inteligentních a technologicky vyspělých řešení, jak může Evropa chránit a propagovat své kulturní dědictví. Kromě jiného mohou poskytovat digitální přístup k fyzicky nepřístupným lokalitám a zachovat artefakty nevyčíslitelných hodnot.

Evropská unie (EU) investuje do toho, aby se v Evropě shromažďovaly odborné znalosti z dané oblasti, prostřednictvím programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 a Společného výzkumného střediska Komise (JRC).

V letech 2014 až 2020 bylo z programu Horizont 2020 do výzkumných akcí souvisejících s kulturním dědictvím investováno přibližně 500 milionů eur. Nejnovější vývoj opatření ve špičkovém výzkumu v tomto oboru popisuje přezkum politiky nazvaný „Inovace v oblasti výzkumu kulturního dědictví“ (březen 2018).

Výzkumné akce v rámci programu Horizont 2020 zaměřené na kulturní dědictví

V rámci programu Horizont 2020 zahájila Evropská unie v posledních letech několik akcí. Některé byly realizovány zároveň s Evropským rokem kulturního dědictví. Patří mezi ně tyto výzvy k provádění akcí v oblasti výzkumu a inovací:

  • vývoj nákladově efektivních technologií v zájmu „zvýšení odolnosti a udržitelné rekonstrukce historických oblastí, tak aby byly ochráněny před změnou klimatu a nebezpečnými událostmi“ a obnova historických oblastí poškozených v důsledku katastrof s ohledem na zachování jejich historické hodnoty
  • „Inkluzivní a udržitelný růst prostřednictvím kulturního a kreativního odvětví a umění“ (cílem tohoto výzkumu je poskytnout vědecké důkazy pro vytvoření ucelenější evropské průmyslové politiky)
  • „Digitalizace, jednotný digitální trh a evropská kultura: nové výzvy v oblasti kreativity, práv duševního vlastnictví a autorského práva“ (tento výzkum posoudí dopad digitalizace na přístupnost evropských kulturních statků a služeb)
  • „Inovativní přístupy k městskému a regionálnímu rozvoji prostřednictvím kulturního cestovního ruchu“ (cílem akce je zkvalitnit dostupné údaje a prohloubit porozumění zákonitostem fungování kulturního cestovního ruchu v Evropě)
  • „Společenská hodnota kultury a dopad kulturních politik v Evropě“ (v rámci této akce vzniknou nové metodiky a budou shromážděny statistické údaje na téma společenské hodnoty kultury)
  • „Přístupy ke kulturnímu dědictví, které jsou založeny na spolupráci a fungují ve prospěch sociální soudržnosti“ (cílem této akce je podpořit kulturní rozmanitost a sociální soudržnost v odvětví kulturního dědictví)
  • „Sociální platforma pro oblast ohroženého kulturního dědictví a nedovoleného obchodu s kulturními statky“

Od roku 2018 funguje v rámci programu Horizont 2020 také výzkumná komunita Inovátoři v oblasti kulturního dědictví. Jedná se o platformu otevřené výměny, která nabízí virtuální prostředí pro sdílení výsledků, výměnu nápadů a osvědčených postupů a vytváření synergií. Sdružuje klíčové zúčastněné strany, organizace pro kulturní dědictví a odborníky z praxe v této oblasti, podnikatele, investory a výzkumné pracovníky.

Významné projekty

COURAGE

V rámci projektu „Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v bývalých socialistických zemích“ byly shromážděny informace o sbírkách artefaktů z hnutí kulturního odporu v bývalých socialistických zemích do online rejstříku a byla vytvořena uživatelsky vstřícná databáze těchto sbírek.

Další informace o projektu COURAGE

TRACES

Projekt „Předávání sporného kulturního dědictví prostřednictvím umění“ zkoumal úlohu historie a sporného dědictví v současné Evropě. Kulturním institucím odhalil nový směr, jak účinně předávat kontroverzní kulturní dědictví. Jednou z priorit projektu bylo umožnit inovativní procesy spolupráce mezi uměním, výzkumem, agenturami v oblasti kulturního dědictví a zúčastněnými stranami a vyvinout nové participativní metodiky.

Další informace o projektu TRACES