Skip to main content

Culture and Creativity

Badania naukowe i innowacje

Badania naukowe i innowacje sprzyjają inteligentnym i technologicznie zaawansowanym rozwiązaniom, które pomagają Europie chronić i promować swoje dziedzictwo kulturowe. Rozwiązania te, to na przykład cyfrowy dostęp do miejsc i obiektów niedostępnych fizycznie oraz konserwacja bezcennych artefaktów.

Unia Europejska (UE) inwestuje w rozwój europejskiej wiedzy fachowej w tej dziedzinie za pośrednictwem unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” oraz Wspólnego Centrum Badawczego Komisji (JRC).

W latach 2014–2020 w ramach programu „Horyzont 2020” w działania badawcze związane z dziedzictwem kulturowym zainwestowano około 500 mln euro. W przeglądzie polityki zatytułowanym „Innowacje w zakresie badań nad dziedzictwem kulturowym” (marzec 2018 r.) opisano najnowsze nowatorskie rozwiązania towarzyszące tym działaniom.

Działania badawcze w ramach programu „Horyzont 2020” poświęcone dziedzictwu kulturowemu

W ostatnich latach Unia Europejska opublikowała zaproszenia do składania wniosków w dziedzinach objętych programem „Horyzont 2020”. Niektóre z nich zbiegły się w czasie z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Wśród nich znalazły się wymienione poniżej zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań w zakresie badań naukowych i innowacji.

  • Rozwój racjonalnych pod względem kosztów technologii w celu „zwiększenia odporności i zrównoważonej odbudowy obszarów historycznych pod kątem skutków zmiany klimatu i innych zagrożeń” oraz odtworzenie zniszczonych po katastrofach zabytkowych obszarów, z poszanowaniem ich wartości historycznej.
  • „Inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy za pośrednictwem sektora kultury i sektora kreatywnego oraz sztuki”. Celem tych badań jest dostarczenie dowodów naukowych na potrzeby opracowania bardziej spójnej europejskiej polityki przemysłowej.
  • „Cyfryzacja, jednolity rynek cyfrowy i kultura europejska: nowe wyzwania dla kreatywności, praw własności intelektualnej i prawa autorskiego”. Celem tych badań jest ocena wpływu cyfryzacji na dostępność europejskich dóbr i usług kulturalnych.
  • „Innowacyjne podejście do rozwoju miast i regionów poprzez turystykę kulturalną”. Celem tego działania jest poprawa dostępności danych i analiza turystyki kulturalnej w Europie.
  • „Społeczna wartość kultury i wpływ polityki kulturalnej w Europie”. Celem tego działania jest przedstawienie nowych metod i danych statystycznych dotyczących społecznej wartości kultury.
  • „Wspólne podejście do dziedzictwa kulturowego na rzecz spójności społecznej”. Celem tego działania jest wspieranie różnorodności kulturowej i spójności społecznej w sektorze dziedzictwa kulturowego.
  • „Platforma społeczna dotycząca zagrożonego dziedzictwa kulturowego i nielegalnego handlu dobrami kultury”

Od 2018 r. działa również środowisko naukowe w ramach programu „Horyzont 2020”: innowatorzy w obszarze dziedzictwa kulturowego. Jest to otwarta platforma, która zapewnia wirtualne środowisko służące wymianie wyników, pomysłów i najlepszych praktyk oraz tworzeniu synergii. W ramach platformy mogą współpracować ze sobą kluczowe zainteresowane strony, organizacje i osoby zawodowo zajmujące się dziedzictwem kulturowym, przedsiębiorcy, inwestorzy i naukowcy.

Wybrane projekty

COURAGE

W ramach projektu „Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries” zebrano informacje na temat kolekcji artefaktów związanych z kulturowymi ruchami oporu w byłych państwach socjalistycznych. Materiały te udostępniono w internetowym rejestrze i łatwej w obsłudze bazie danych.

Więcej informacji o projekcie COURAGE

TRACES

W ramach projektu „Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts” przeanalizowano rolę historii i kontrowersyjnego dziedzictwa we współczesnej Europie. Dzięki temu instytucjom kulturalnym wskazano nowy kierunek efektywnego przekazywania informacji o kontrowersyjnym dziedzictwie kultury. Jednym z priorytetów działania było umożliwienie innowacyjnych procesów współpracy między sztuką, ośrodkami badawczymi, agencjami zajmującymi się dziedzictwem i zainteresowanymi stronami oraz opracowanie nowych metod partycypacyjnych.

Więcej informacji o projekcie TRACES