Skip to main content

Culture and Creativity

Teadusuuringud ja innovatsioon

Teadusuuringute ja innovatsiooni kaudu püütakse leida arukaid ning tehnoloogiliselt arenenud lahendusi, mis aitavad Euroopal kaitsta ja edendada oma kultuuripärandit. Selliste lahenduste hulgas võivad olla digitaalne juurdepääs füüsiliselt raskesti juurdepääsetavatele paikadele ja võimalused kaitsta hindamatuid kunstiväärtusi.

Selles valdkonnas investeerib Euroopa Liit Euroopa eksperditeadmiste arendamisse ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmi, programmi „Horisont 2020“ ning komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse kaudu.

Aastatel 2014–2020 investeeriti kultuuripärandiga seotud teadustegevusse programmi „Horisont 2020“ raames ligikaudu 500 miljonit eurot. Selle teadustegevusega seotud innovaatilisi arengusuundi on kirjeldatud poliitikadokumendis „Innovatsioon kultuuripärandiga seotud teadusuuringutes“ (märts 2018).

Kultuuripärandiga seotud teadustegevus programmi „Horisont 2020“ raames

Viimastel aastatel on Euroopa Liit programmi „Horisont 2020“ raames välja kuulutanud mitu meedet, millest mõni langes ajaliselt kokku Euroopa kultuuripärandiaastaga. Nende hulka kuuluvad järgmised teaduse ja innovatsiooniga seotud konkursikutsed.

  • Kulutasuvate tehnoloogialahenduste arendamine, et „suurendada ajalooliste piirkondade vastupanuvõimet ja kestlikku taastamist kliimamuutuste ja ohuolukordadega toimetulekuks“ ning ehitada uuesti üles katastroofidest kahjustatud ajaloolised piirkonnad nende ajaloolist väärtust pidades.
  • „Kaasav ja jätkusuutlik majanduskasv kultuuri- ja loomemajanduse ning kunstide kaudu“. Uuringu eesmärk on pakkuda teaduslikke tõendeid sidusama Euroopa tööstuspoliitika kujundamiseks.
  • „Digitaliseerimine, digitaalne ühtne turg ja Euroopa kultuur: uued väljakutsed loovuse, intellektuaalomandi õiguste ja autoriõiguse valdkonnas“. Uuringu eesmärk on hinnata, kuidas digitaliseerimine mõjutab juurdepääsu Euroopa kultuuriväärtustele ja -teenustele.
  • „Innovaatilised lähenemisviisid linnade ja piirkondade arendamisele kultuuriturismi kaudu“. Meetme eesmärk on parandada olemasolevate andmete kvaliteeti ja kultuuriturismi mõistmist Euroopas.
  • „Kultuuri ühiskondlik väärtus ja kultuuripoliitika mõju Euroopas“. Meetme eesmärk on leida uusi meetodeid ja statistilisi andmeid kultuuri ühiskondliku väärtuse uurimiseks.
  • „Koostööpõhised kultuuripärandi käsitlemise viisid sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamiseks“. Meetme eesmärk on edendada kultuurilist mitmekesisust ja sotsiaalset ühtekuuluvust kultuuripärandisektoris.
  • „Sotsiaalne platvorm ohustatud kultuuripärandi ja kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise teemade käsitlemiseks“.

Alates 2018. aastast on programmi „Horisont 2020“ raames tegutsenud ka teaduskogukond, mis ühendab kultuuripärandi innovaatoreid. See on avatud virtuaalne teabevahetusplatvorm, kus jagatakse tulemusi, vahetatakse ideid ja parimaid tavasid ning luuakse koostoimet. Platvormi töös osalevad olulised sidusrühmad, kultuuripärandi valdkonna organisatsioonid ja praktikud, ettevõtjad, investorid ning teadlased.

Esile tõstetud projektid

COURAGE

Projekti „Kultuuriline opositsioon – teisitimõtlemise kultuuripärandi mõistmine endistes sotsialismimaades“ raames koostati endiste sotsialismimaade kultuurilise opositsiooniliikumisega seotud kunstikogude kohta veebipõhine register ja loodi nende kohta kasutajasõbralik andmebaas.

Lisateave projekti COURAGE kohta.

TRACES

Projektis „Vastuolulise kultuuripärandi edasiandmine kunstide kaudu“ uuriti ajaloo ja vastuolulise kultuuripärandi rolli tänapäeva Euroopas. See andis kultuuriasutustele uue suuna, kuidas vastuolulist kultuuripärandit hästi edasi anda. Projekti üks prioriteete oli edendada innovaatilisi koostööprotsesse kunsti, teaduse ja kultuuripärandiga seotud asutuste ja sidusrühmade vahel ning töötada välja uusi osalusmeetodeid.

Lisateave projekti TRACES kohta.