Skip to main content

Culture and Creativity

Научни изследвания и иновации

Научните изследвания и иновациите стимулират разработването на интелигентни и технологично напреднали решения за опазване и популяризиране на културното наследство на Европа. Така например може да се осигури цифров достъп до физически недостъпни обекти и да се съхранят безценни артефакти.

Европейският съюз (ЕС) инвестира в развитието на европейски експертен опит в тази област чрез програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и Съвместния изследователски център (JRC) на Комисията.

От 2014 до 2020 г. по линия на „Хоризонт 2020“ бяха инвестирани около 500 милиона евро в научноизследователски дейности, свързани с културното наследство. В преглед на политиката от март 2018 г. със заглавие Иновации в научните изследвания в областта на културното наследство се описват последните авангардни развития във връзка с тези действия.

Научноизследователски дейности по „Хоризонт 2020“, посветени на културното наследство

През последните години Европейският съюз започна няколко действия по програма „Хоризонт 2020“, като някои от тях съвпаднаха с Европейската година на културното наследство. Сред тях са следните покани за действия за научни изследвания и иновации:

  • разработване на икономически ефективни технологии за „повишаване на устойчивостта и устойчивото възстановяване на исторически райони за справяне с изменението на климата и рисковите събития“ и за реконструкция на пострадали от бедствия исторически райони при зачитане на историческата им стойност.
  • „Приобщаващ и устойчив растеж чрез културните и творческите индустрии и изкуствата“. Целта на това изследване е да се предоставят научни доказателства за изготвяне на по-съгласувана европейска промишлена политика.
  • „Цифровизация, цифров единен пазар и европейска култура: нови предизвикателства пред творчеството, правата върху интелектуалната собственост и авторското право“. Целта на това изследване е да се оцени въздействието на цифровизацията върху достъпа до европейски културни продукти и услуги.
  • „Иновативни подходи към градското и регионалното развитие чрез културен туризъм“: целта на това действие е да се подобрят наличните данни и разбирането на културния туризъм в Европа.
  • „Обществената стойност на културата и въздействието на културните политики в Европа“: целта на това действие е да се предоставят нови методологии и статистически данни за обществената стойност на културата.
  • „Подходи на сътрудничество към културното наследство за социално сближаване“: целта на това действие е да се насърчи културното многообразие и социалното сближаване в сектора на културното наследство.
  • „Социална платформа относно застрашеното културно наследство и незаконния трафик на културни ценности“.

Научноизследователската общност по „Хоризонт 2020“ — Новатори за културното наследство — също функционира от 2018 г. насам. Това е отворена платформа за виртуален обмен на резултати, идеи и добри практики и създаване на полезни взаимодействия. В платформата участват ключови заинтересовани страни, организации и специалисти в областта на културното наследство, предприемачи, инвеститори и изследователи.

Проекти на фокус

COURAGE

Проектът COURAGE („Културна опозиция — опознаване на културното наследство на дисидентите в бившите социалистически държави“) събра информация за колекции от артефакти на движения за културна съпротива в бившите социалистически държави в онлайн регистър и създаде лесна за ползване база данни за тези колекции.

Научете повече за проекта COURAGE.

TRACES

Проектът TRACES („Предаване на спорни културни наследства чрез изкуствата“) изследва ролята на историята и конфликтното наследство в съвременна Европа. Той предложи нов начин за културните институции да предават ефективно спорното културно наследство. Един от приоритетите на проекта бе да се даде възможност за новаторско сътрудничество между изкуството, научните изследвания, агенциите за наследство и заинтересованите страни и да се разработят нови методики за участие.

Научете повече за проекта TRACES.