Skip to main content

Culture and Creativity

Cáceres: formgivning av kommuninvånare

Lokalbefolkning, myndigheter och experter samarbetar för att rusta upp Santiagotorget.

Land:
Type of project :
Size of city/region:
3D view of Santiago square in Cáceres, Spain.

I korthet

Arkitektbyrå: Antonio Alvarez-Cienfuegos som utsetts genom en tävling i regi av Extremaduras officiella arkitektkollegium (COADE)

Huvudsponsor: Pueblos con futuro – Program finansierat av Cáceres regionala myndigheter

År då projektet stod färdigt: pågående

Yta:  3 300,50 m²

Om staden/regionen

Cáceres utsågs till världsarv av Unesco 1986. Santiagotorget är en plats som är omtyckt av många, såväl troende som andra kommuninvånare och turister, där ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter äger rum.

På senare tid har dock flera lokala föreningar uttryckt allt starkare oro för att hela kvarteret med dess unika byggnads- och kulturarv har börjat förfalla och marginaliseras.

År 2022 beslöt myndigheterna att rusta upp torget. Ambitionen är att skapa ett attraktivare stadsrum som bättre kan tillgodose användarnas behov, fungera för olika aktiviteter och stärka kvarterets känsla av delaktighet.

Extremaduras officiella arkitektkollegium (COADE) fick uppdraget att anordna en tävling för att få in förslag om följande:

 • Bättre tillgång till ett välfungerande torg.
 • En strategi för biltrafik och parkering.
 • Bättre grönområden.
 • Säkerställande av kommunala tjänster.
 • Förbättrad hantering av regn- och avloppsvatten.

Det här initiativet är inspirerat av värderingarna och principerna bakom det nya europeiska Bauhaus och Spaniens strategi för landets städer. Genom initiativet förverkligas delar av Cáceres lokala åtgärdsplan. Dessutom tillgodoses målen i Spaniens långsiktiga strategi för energieffektiva byggnader.

Om projektet

Renoveringen av Santiagotorget och kvarteret runtomkring är ett resultat av följande:

 • En deltagarbaserad strategi som i hög grad involverar invånarna i beslutsprocessen.
 • Ett samarbete mellan flera förvaltningsnivåer som ledde till ett starkt ledarskap.
 • Sakkunnig vägledning från COADE.

Tävlingsvillkoren utarbetades av en arbetsgrupp bestående av företrädare för lokala föreningar, COADE och lokala myndigheter. Provinsstyrelsen i Cáceres, Cáceres kommunfullmäktige och COADE höll också flera tekniska möten för att samordna sina kriterier och förväntningar.

I samverkan med lokala föreningar anordnade COADE flera möten, seminarier och studiebesök, t.ex. på torget. Detta gjordes under hela processen för att öka invånarnas medvetenhet och fånga upp förslag från dem.

Tävlingsjuryn, som bestod av kommuninvånare, arkitekter och företrädare för lokal och regional förvaltning, sammankallades i juli 2022 för att granska alla bidrag. I oktober 2022 presenterades det vinnande projektet offentligt och en utställning med samtliga förslag invigdes vid COADE:s huvudkontor i närvaro av alla berörda parter.

Vilka är projektets kvaliteter?

 • Renoveringsprocessen för torget tar hänsyn till både farhågor och förslag som invånarna förmedlat med tanke på platsens särprägel i form av ett torg och ett kvarter med ett värdefullt kulturarv.
 • Ett centralt mål har varit att stärka lokalsamhällets känsla av deltagande. Tack vare den deltagarbaserade strategin har arkitekterna kunnat skräddarsy lösningar för renoveringen av torget utifrån användarnas behov och med hänsyn till torget som kulturarv.
 • Under hela processen gjordes flera insatser för att informera invånarna om projektets utmaningar och fånga upp deras förslag. Genom denna deltagarbaserade strategi kunde skräddarsydda lösningar utformas och lokalsamhällets känsla av tillhörighet stärkas.

Planering och ledning

Projektet övervakades av flera myndigheter, däribland:

 • Cáceres provinsstyrelse (Avdelningen för intelligent territoriell infrastruktur och mobilitet)
 • Cáceres kommunfullmäktige (Kontoret för stadsutveckling och den historiska staden)
 • Näringslivsgruppen Den historiska staden Cáceres.

Idéerna bakom tävlingen utvecklades och genomfördes av COADE, med bidrag från den lokala föreningen Ciudad Monumental de Cáceres och Tekniska institutet för byggnadsutsmyckning i sten (INTROMAC).

Budget och finansiering

Den totala budgeten för hela processen (inklusive de kommande renoveringsarbetena) uppgick till 600 000 euro, som Cáceres provinsstyrelse beviljade COADE för genomförandet av projektet och saneringsarbetet. Budgeten kommer förmodligen att ökas till 1,1 miljoner euro som en inflationsanpassning.

Hur man lyckas med sitt projekt

 • Arbeta från första början med en strukturerad deltagarprocess, så att invånare oavsett ålder, kön och social bakgrund får möjlighet att delta i besluten.
 • En sådan deltagarprocess kräver både ledning av företrädare för berörda professioner och rådgivning från deras sida, så att besluten blir tekniskt och ekonomiskt genomförbara.
 • Uppmuntra dialog mellan olika synpunkter, discipliner och myndigheter i en process för gemensamma beslut på flera nivåer.

Kontakt

 • Kontakta Extremaduras officiella arkitektkollegium (COADE) via e-post.
 • Kontakta stadsplaneringsavdelningen i Cáceres kommun via e-post.