Skip to main content

Culture and Creativity

Международни културни отношения

Карфици във формата на знамето на ЕС върху глобус

В съответствие с Договора за функционирането на ЕС Европейският съюз (ЕС) се ангажира да популяризира разнообразната култура на Европа в международните си отношения. ЕС е страна по Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване — основното законодателство в тази област.

От 2007 г. насам популяризирането на културата като жизненоважен елемент от международните отношения на ЕС е една от трите основни цели на Европейската програма за култура. Този ангажимент бе подновен като част от новата европейска програма за култура (2018 г.).

Външна стратегия на ЕС за културата

За да разработи ефективна стратегия за културните отношения, Комисията:

 • проведе мащабен процес на анализ и консултации в 54 държави в контекста на подготвителното действие „Културата във външните отношения на ЕС“ с подкрепата на културни институти и организации. Това доведе до поредица от доклади за отделните държави и окончателен доклад и препоръки относно начините за разработване на стратегически подход към културата на равнището на Съюза.
 • проведе консултации с ключови заинтересовани страни относно добавената стойност, възможните цели и принципите в основата на по-стратегически подход към културата във външните отношения на ЕС.

Така бе подготвена почвата за публикуване на съвместното съобщение Към стратегия на ЕС за международните културни отношения — крайъгълният камък на международното културно сътрудничество на ЕС. В стратегията са определени три основни цели:

1. Отключване на потенциала на културата и творчеството за устойчиво социално и икономическо развитие

Културата е източник на приобщаващ растеж и нови работни места, а световната търговия с творчески продукти продължава да се разраства през последните години въпреки икономическата несигурност.

2. Насърчаване на мира и борба с радикализацията чрез междукултурен диалог

Междукултурният диалог може да изгражда и насърчава разбирателство в рамките на обществата и между тях. Той помага за демонстриране на стойността на културното многообразие и правата на човека.

3. Укрепване на сътрудничеството в областта на културното наследство

Културното наследство е важен израз на културното многообразие и заслужава да бъде опазвано. ЕС може да играе важна роля за опазването на културното наследство по света, като помага на държавите партньори да осъществяват дейности за обучение, развитие на умения и трансфер на знания.

Участието на всички заинтересовани страни в новата стратегия е от ключово значение за нейния успех. Заинтересованите страни са:

 • правителствата на държавите партньори
 • местните културни организации и гражданското общество
 • Комисията
 • Европейската служба за външна дейност
 • Европейският парламент
 • други институции на ЕС
 • държавите от ЕС и техните културни институти. 

Вдъхновени от тази рамка редица действащи лица призоваха за стратегически подход към културата във външните отношения на ЕС.

Регионално сътрудничество

ЕС насърчава културното сътрудничество и политическия диалог със страни извън ЕС чрез регионални групи, международни организации и двустранни отношения с отделни държави.

Страни кандидатки и потенциални кандидатки

По програма „Творческа Европа“ на ЕС се подкрепят секторите на културата и творчеството в Европа. Целият регион участва в подпрограмата „Култура“ на горната програма.

Чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) се подпомагат Западните Балкани в подготовката им за присъединяване към ЕС и се улеснява трансграничното сътрудничество, като се съчетават двустранната и регионалната подкрепа. Сред примерите за действия по този инструмент са специалната покана за проекти за културно сътрудничество със Западните Балкани и съвместната борба с трафика на културни ценности в Западните Балкани, ръководени съвместно от ЕС и ЮНЕСКО.

Програмата за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX) и програмата за туининг.

Interreg B в подкрепа на транснационалното сътрудничество. Три от програмите обхващат частично Западните Балкани (ADRION, DANUBE и Балкани-Средиземноморие).

Държави, обхванати от европейската политика за съседство

Културното сътрудничество е част от европейската политика за съседство, която обхваща следните държави: Алжир, Армения, Азербайджан, Беларус, Египет, Грузия, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Молдова, Мароко, Сирия, Палестина, Тунис и Украйна.

Културните проекти се финансират по линия на Европейския инструмент за съседство и партньорство.  Този инструмент включва програми за двустранно, регионално и трансгранично сътрудничество, програмата за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX) и програмата за туининг.

Програмата на ЕС „Творческа Европа“ за периода 2014—2020 г. спомогна за развитие на сътрудничеството, като позволи на държавите да участват пълноценно, при условие че са изпълнени необходимите условия. Армения, Грузия, Молдова, Тунис и Украйна станаха членове на програмата.

Южно партньорство

Отношенията на ЕС с региона се ръководят от Европейския консенсус за развитие, глобалната стратегия на ЕС и преразгледаната европейска политика за съседство. В южната регионална стратегия за 2014—2020 г. изграждането на това партньорство е посочено като една от нейните цели със специален акцент върху подкрепата за гражданското общество и за увеличаването на възможностите за обмен и междуличностни контакти, като се обръща специално внимание на младежта. Един от приоритетите на многогодишна индикативна програма за южния регион е изграждането на устойчивост и насърчаването на стабилността, включително в областта на културата и младежта.

Това доведе до финансирането на нова програма за подкрепа на младежта и културата в южните съседни държави. Младежкият компонент насърчава активното участие на младите хора в изграждането на приобщаващи и демократични общества чрез проекта SAFIR. Чрез културния компонент се подкрепя културата като средство за постигане на заетост, демократизация, толерантност и устойчивост в региона. Преди 2018 г. в рамките на регионалната програма Med-Culture се предоставяше подкрепа на 9 държави партньори от Южното Средиземноморие за разработване и подобряване на културните политики и практиките, свързани със сектора на културата.

Източно партньорство

Източното партньорство на ЕС предоставя рамка за културно сътрудничество по многостранната платформа 4 „Контакти между хората“.

Програма EU4Culture има за цел укрепване на връзките между културата, икономическия растеж и насърчаването на междукултурния диалог и опит.

По програмата за култура на Източното партньорство се подкрепят усилията на партньорите за реформа на културната политика на правителствено равнище и се помага за подобряване на професионализма на действащите лица в секторите на културата и творчеството. По програмата се провеждат дейности за изграждане на капацитет и се подкрепят редица проекти, съсредоточени върху реформата на политиката в областта на културата.

Развиващи се страни

Като част от Програмата на ООН до 2030 г. целите за устойчиво развитие са насочени към превръщането на устойчивото развитие в реалност за всички.  Културата допринася за няколко от тези цели. Като катализатор и като важен компонент от човешкото развитие, културата може да допринесе за:

 • икономически растеж и създаване на работни места
 • насърчаване на междукултурния диалог
 • зачитане на правата на човека и демократичните ценности
 • развитие на активно гражданско общество
 • предотвратяване на конфликти
 • социално приобщаване.

В съответствие с Консенсуса за развитие ЕС включи дейности в областта на културата в голяма част от своята работа в сферата на развитието. Съюзът инвестира 300 милиона евро по многогодишната финансова рамка за 2014—2020 г. в действия за развитие на културните партньорства и сътрудничество, по-специално чрез Инструмента за сътрудничество за развитие, Европейския фонд за развитие и програма „Хоризонт 2020“. 

Неотдавнашните проекти са насочени към възстановяване на културното наследство и туризма, насърчаване на възможностите за работа и развитието на умения, подкрепа на културните и творческите индустрии и тяхното управление за социално-икономическо развитие, междукултурен диалог, свобода на изразяване и културни права за социално сближаване, толерантност, гражданство, мир и стабилност.

Финансирането се предоставя по програми като новата програма на АКТБ-ЕС в областта на културата „Към жизнеспособна културна индустрия“ (40 милиона евро), CREATIFI — инициатива за финансиране на творческата индустрия (20 милиона евро), TransCultura — програма за сътрудничество в областта на културното наследство в Карибския басейн (15 милиона евро) и други.

На международния колоквиум „Култура за бъдещето“, организиран от Европейската комисия на 16—18 юни 2019 г. в Брюксел, бе приет „Манифест на културата за бъдещето — визия за творчество, иновации и диалог за приобщаващо развитие“.

Стратегически партньори

Освен това ЕС има 10 стратегически партньорства с Бразилия, Канада, Китай, Индия, Мексико, Япония, Република Корея (Южна Корея), Русия, Южна Африка и САЩ.

Южна Корея

Протоколът между ЕС и Корея относно културното сътрудничество бе сключен през 2009 г. като част от Споразумението за свободна търговия между двете страни. В протокола се определя рамка за сътрудничество между двете страни за улесняване на обмена на културни дейности, стоки и услуги, включително в аудио-визуалния сектор, и за подобряване на условията за подобен обмен.

За изпълнението на протокола следи съвместно създаден Комитет за сътрудничество в областта на културата. Заседанията се провеждат веднъж годишно, като домакините се редуват, и са съсредоточени върху сценичните изкуства (ЕС бе почетен гост на Панаира на сценичните изкуства в Сеул през 2018 г.), архитектурата (Награда за млади таланти в областта на архитектурата), сътрудничеството между градовете (Европейски столици на културата), културното наследство и аудио-визуалния сектор.

Китай

Сътрудничеството с Китай в областта на културата е организирано предимно в рамките на Междуличностния диалог на високо равнище. В последното издание на този диалог през 2017 г. бе включен Форум за сътрудничество между европейските столици на културата и градовете на културата в Източна Азия, въз основа на проучване на ЕС.

Други инициативи с Китай включват:

 • проект II за търговия между ЕС и Китай, в чиито рамки бе подкрепен политическият диалог в областта на творческите индустрии чрез обмен на добри практики
 • Съвместен анализ на културната и творческата среда в ЕС и Китай.

Международни организации

ЮНЕСКО

ЕС и държавите от Съюза са страни по Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване. Конвенцията служи като рамка за културната политика на ЕС в неговите външни отношения, включително в областта на търговията и сътрудничеството за развитие.

ЕС и ЮНЕСКО приеха съвместна декларация, в която се утвърждават общи ценности, като зачитането на човешкото достойнство и права, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и преди всичко правото на свобода на изразяване. ЮНЕСКО беше активен партньор на Европейската година на културното наследство 2018 и понастоящем изпълнява няколко проекта на ЕС в тази област.    

Съвет на Европа

Съветът на Европа е важен международен партньор на ЕС, особено в сектора на културното наследство. Съветът на Европа също бе активен партньор на Европейската година на културното наследство 2018. Сред текущите съвместни проекти са „Пътят на Фаро: засилено сътрудничество в областта на културното наследство“, който утвърждава принципите на Рамковата конвенция на Съвета на Европа за стойностите на културното наследство за обществото (Конвенция от Фаро от 2005 г.), и Европейските дни на наследството.

Култура и търговия

Комисията се грижи за това културните аспекти да се вземат предвид при всички многостранни и двустранни търговски преговори на ЕС и аудио-визуалните услуги да бъдат изключени от тези преговори.
Така например в рамките на Споразумението за икономическо партньорство EU-CARIFORUM Съюзът сключи Протокола относно сътрудничеството в областта на културата. Протоколът има за цел да се насърчат допълнително културният и аудио-визуалният обмен в рамките на специално сътрудничество в съответствие с основните разпоредби на Конвенцията на ЮНЕСКО (член 16 относно преференциалното третиране на творците и културните продукти и услуги от развиващите се страни).
Европейската комисия подкрепя културни и аудио-визуални проекти с държави извън ЕС чрез своята програма „Творческа Европа“.

Хоризонтални инициативи, ръководени от ЕС платформи и награди в областта на културата

Подготвителните действия в рамките на Европейските пространства на културата се изпълняват от EUNIC (Национални културни институти в ЕС) с цел идентифициране на новаторски модели на сътрудничество между европейски и местни участници в трети държави, чрез които да се подкрепят културни проекти от значение за местния контекст. Например проектът „The Grid“ в САЩ е сътрудничество между EUNIC Silicon Valley, Делегацията на ЕС във Вашингтон и няколко партньори. Този проект включва художественото мислене в разработването на нови технологии и стимулира разговор между творци, технолози и създатели на политики от Европа, Силициевата долина и други. Проектът Urban Cult Lab'Africa обединява цифрови производствени лаборатории в Западна Африка за съвместно организиране на културни прояви, включително творчески резиденции, мероприятия на живо и изложби.

Създадена бе платформа на ЕС за дипломация в областта на културата, която предоставя консултации относно външната политика за културата, улеснява изграждането на контакти, провежда дейности със заинтересованите страни и разработва програми за обучение за лидерство в областта на културата. Въз основа на четиригодишния опит с тази платформа през април 2020 г. стартира платформа за културни отношения на световно равнище. Тя беше осъществена от консорциум, ръководен от Гьоте-Институт заедно с IETM — Международната мрежа за съвременни сценични изкуства, Сиенския университет и Европейската културна фондация.

Конкурсът за млади таланти в областта на архитектурата се провежда от Фондация „Мис ван дер Рое“ с подкрепата на „Творческа Европа“ и в него могат да участват кандидати от някои азиатски и латиноамерикански държави. Наградата е признание за таланта на наскоро дипломирали се архитекти, урбанисти и ландшафтни архитекти и улеснява тяхното взаимодействие с основните заинтересовани страни в сектора в Европа.

Не на последно място, делегациите и службите на ЕС играят ключова роля в изграждането на сътрудничество и партньорства със заинтересованите страни в държавите, в които се намират.   Делегациите на ЕС могат да помогнат за идентифициране на местните нужди и възможности, за да се гарантира, че действията съответстват на местните културни условия, както и за да се ангажира местното население, като същевременно се обслужват стратегическите цели на ЕС. Лицата за контакт по въпросите на културата в делегациите на ЕС получават обучение относно културното измерение на развитието и външните отношения с цел по-добро разпространение на добрите практики. 

Бъдещият Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество ще бъде основният финансов инструмент на ЕС за принос към изкореняването на бедността и насърчаването на устойчивото развитие, просперитета, мира и стабилността за периода 2021—2027 г. и ще включва подкрепа за секторите на културата и творчеството.

Програмата „Творческа Европа“, единствената програма на ЕС, съсредоточена изключително върху подпомагането на секторите на културата и творчеството, ще бъде отворена до известна степен за сътрудничество с държави извън ЕС през периода 2021—2027 г.