Skip to main content

Culture and Creativity

Relațiile culturale internaționale

Marcaje cu drapelul UE pe glob

În conformitate cu Tratatul privind funcționarea UE, Uniunea Europeană (UE) se angajează să promoveze diversitatea culturală a Europei în relațiile sale internaționale. UE este parte la Convenția UNESCO din 2005 pentru protecția și promovarea diversității expresiilor culturale, principala legislație în acest domeniu.

Începând din 2007, promovarea culturii ca element esențial în relațiile internaționale ale UE a constituit unul dintre cele trei obiective principale ale Agendei europene pentru cultură. Acest angajament a fost reînnoit în cadrul noii agende europene pentru cultură din 2018.

Strategia externă a UE în domeniul culturii

Pentru a elabora o strategie eficientă privind relațiile culturale, Comisia

 • a derulat un amplu proces de cartografiere și de consultare în 54 de țări în contextul acțiunii pregătitoare „Cultura în relațiile externe ale UE”, cu sprijinul institutelor și organizațiilor culturale. În cadrul acestui proces au fost elaborate o serie de rapoarte de țară, un raport final și recomandări privind modul de abordare strategică a culturii la nivelul UE.
 • a consultat principalele părți interesate cu privire la valoarea adăugată, posibilele obiective și principii care stau la baza unei abordări mai strategice a culturii în relațiile externe ale Uniunii

Aceste acțiuni au pregătit terenul pentru publicarea comunicării comune „Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale”, piatra de temelie a cooperării culturale internaționale a UE. Strategia are trei obiective principale:

1. Valorificarea potențialului culturii și creativității ca motor al dezvoltării sociale și economice durabile

Cultura contribuie la creșterea favorabilă incluziunii și la crearea de locuri de muncă, iar comerțul mondial cu produse creative a continuat să crească în ultimii ani, în pofida incertitudinii economice.

2. Promovarea păcii și combaterea radicalizării prin intermediul dialogului intercultural

Dialogul intercultural poate clădi și promova înțelegerea în cadrul unei societăți și între societăți diferite. El contribuie la demonstrarea valorii diversității culturale și a drepturilor omului.

3. Consolidarea cooperării privind patrimoniul cultural

Patrimoniul cultural reprezintă o expresie importantă a diversității culturale, care merită să fie protejată. UE poate juca un rol important în protejarea patrimoniului cultural din întreaga lume prin activități de formare, dezvoltare de competențe și transfer de cunoștințe oferite țărilor partenere.

Implicarea tuturor părților interesate în noua strategie este esențială pentru succesul acesteia, fiecare dintre aceste părți având un rol activ. Părțile interesate sunt

 • guvernele din țările partenere
 • organizațiile culturale și societatea civilă locale
 • Comisia Europeană
 • Serviciul European de Acțiune Externă
 • Parlamentul European
 • alte instituții ale UE
 • statele membre ale UE și institutele lor culturale 

Pe baza acestui cadru, diverși actori au solicitat dezvoltarea unei abordări strategice a culturii în relațiile externe ale UE

Cooperarea regională

UE promovează cooperarea culturală și dialogul politic cu țările din afara UE prin intermediul grupurilor regionale, al organizațiilor internaționale și prin relații specifice cu fiecare țară în parte.

Țări candidate și potențial candidate

Programul „Europa creativă” al UE sprijină sectoarele culturale și creative din Europa. Întreaga regiune participă la subprogramul Cultura din cadrul programului „Europa creativă”.

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) susține țările din Balcanii de Vest în pregătirea pentru aderarea la UE și facilitează cooperarea transfrontalieră prin sprijin bilateral și regional. Printre acțiunile din cadrul acestui instrument se numără Cererea de proiecte de cooperare culturală cu Balcanii de Vest și acțiunea comună de combatere a traficului de bunuri culturale în Balcanii de Vest, implementate de UE împreună cu UNESCO.

Instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații (TAIEX) și programul Twinning.

Interreg B, care sprijină cooperarea transnațională. Trei dintre programele acestuia acoperă parțial regiunea Balcanilor de Vest (ADRION, DANUBE și Balkan-Mediterranean).

Țările din vecinătatea UE

Cooperarea culturală face parte și din politica europeană de vecinătate (PEV) a UE, care se aplică în cazul următoarelor țări: Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Republica Moldova, Siria, Tunisia și Ucraina.

Proiectele culturale sunt finanțate prin Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (IEVP). Acest instrument include programe de cooperare bilaterală, regională și transfrontalieră, Instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații (TAIEX) și programul Twinning.

Programul „Europa creativă” (2014-2020) al UE a dezvoltat colaborarea, permițând participarea deplină a țărilor, sub rezerva îndeplinirii condițiilor necesare. Armenia, Georgia, Republica Moldova, Tunisia și Ucraina au devenit țări membre ale acestui program.

Parteneriatul sudic

Relațiile UE cu țările din această regiune au la bază Consensul european privind dezvoltarea, Strategia globală a UE și politica europeană de vecinătate revizuită. Unul dintre obiectivele din cadrul documentului strategic pentru regiunea de sud 2014-2020 este dezvoltarea acestui parteneriat, cu accent deosebit pe sprijinirea societății civile și pe sporirea oportunităților de schimburi și contacte interpersonale, în special pentru tineret. Una dintre prioritățile Programului indicativ multianual pentru regiunea de sud este sporirea rezilienței și promovarea stabilității, inclusiv prin acțiuni axate pe cultură și tineret.

Acest lucru a dus la finanțarea unui nou program de sprijinire a tineretului și a culturii în vecinătatea sudică. Componenta pentru tineret promovează participarea activă a tinerilor la crearea unor societăți democratice și favorabile incluziunii prin proiectul SAFIR. Componenta culturală sprijină cultura ca vector al ocupării forței de muncă, al democratizării, al toleranței și al rezilienței în regiune. Înainte de 2018, programul regional Med-Culture a ajutat 9 țări partenere sud-mediteraneene la elaborarea și îmbunătățirea politicilor și practicilor referitoare la sectorul culturii.

Parteneriatul estic

Parteneriatul estic al UE oferă un cadru pentru cooperarea culturală în cadrul Platformei multilaterale 4 „Contacte interumane”.

Programul EU4Culture vizează consolidarea legăturilor dintre cultură, creșterea economică și promovarea dialogului și a experiențelor interculturale.

Programul cultural al Parteneriatului estic a sprijinit eforturile de reformă a politicii culturale ale partenerilor la nivel guvernamental și a contribuit la îmbunătățirea nivelului de profesionalism al operatorilor din sectoarele culturale și creative. Pe lângă activitățile de consolidare a capacităților, programul a sprijinit numeroase proiecte axate pe reforma politicii culturale.

Țări în curs de dezvoltare

Un produs al Agendei 2030 a ONU, obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) urmăresc ca dezvoltarea durabilă să devină o realitate pentru toți. Cultura contribuie la îndeplinirea mai multor ODD-uri; fiind un vector și o componentă importantă a dezvoltării umane, cultura poate contribui la

 • creșterea economică și crearea de locuri de muncă
 • promovarea dialogului intercultural
 • respectarea drepturilor omului și a valorilor democratice
 • dezvoltarea unei societăți civile active
 • prevenirea conflictelor
 • incluziunea socială

În conformitate cu Consensul european privind dezvoltarea, UE a inclus activitățile culturale în majoritatea proiectelor sale de dezvoltare. Prin cadrul financiar multianual 2014-2020, Uniunea Europeană a investit 300 de milioane EUR în acțiuni de dezvoltare a cooperării în cadrul parteneriatelor culturale, în special prin Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, Instrumentul european de vecinătate, Fondul european de dezvoltare și Orizont 2020. 

Proiectele recente vizează reabilitarea patrimoniului cultural și turismul cultural, promovarea oportunităților de angajare și dezvoltarea competențelor; sprijinirea sectoarelor culturale și creative și a guvernanței acestora pentru dezvoltarea socioeconomică; dialogul intercultural, libertatea de exprimare și drepturile culturale pentru coeziune socială, toleranță, cetățenie, pace și stabilitate.

Finanțarea este asigurată prin programe precum noul program ACP-UE Culture „Către un sector cultural viabil” (40 de milioane EUR), CREATIFI - Inițiativa de finanțare a sectoarelor creative (20 de milioane EUR), TransCultura, un program de cooperare privind patrimoniul cultural în zona Caraibelor (15 milioane EUR) și altele.

În cadrul colocviului internațional „Cultura pentru viitor”, organizat de Comisia Europeană în perioada 16-18 iunie 2019 la Bruxelles, a fost adoptat documentul „Manifest Cultura pentru viitor - O viziune a creativității, inovării și dialogului pentru dezvoltarea favorabilă incluziunii”.

Parteneri strategici

În plus, UE are 10 parteneri strategici: Brazilia, Canada, China, India, Mexic, Japonia, Republica Coreea (Coreea de Sud), Rusia, Africa de Sud și SUA.

Coreea de Sud

Protocolul UE-Republica Coreea privind cooperarea culturală a fost încheiat în 2009 în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE și Republica Coreea. Protocolul stabilește un cadru de cooperare între cele două părți pentru a facilita schimburile de activități, bunuri și servicii culturale, inclusiv în sectorul audiovizual, și pentru a îmbunătăți condițiile care reglementează aceste schimburi.

În temeiul protocolului, UE și Republica Coreea au instituit un Comitet pentru cooperare culturală care să monitorizeze punerea în aplicare a acestuia. Reuniunile sunt organizate o dată pe an, alternativ în UE și Republica Coreea, și s-au axat pe cooperarea în domeniul artelor spectacolului (UE - invitat de onoare în cadrul evenimentului Piața artelor spectacolului, Seul 2018), al arhitecturii (Premiul pentru tineri arhitecți), pe cooperarea între orașe (Capitalele europene ale culturii), patrimoniul cultural și sectorul audiovizual.

China

Cooperarea cu China în domeniul culturii se realizează în principal în cadrul Dialogului la nivel înalt între popoare. Cea mai recentă ediție a acestui dialog, din 2017, a inclus un forum privind cooperarea dintre capitalele europene ale culturii (CEC) și orașele culturale din Asia de Est (CCEA), pe baza unui studiu UE.

Alte inițiative de cooperare cu China includ:

 • proiectul privind comerțul UE-China II, care a sprijinit dialogul politic privind sectoarele culturale și creative prin schimbul de bune practici
 • O cartografiere comună a peisajului cultural și creativ UE-China

Organizații internaționale

UNESCO

UE și toate statele membre ale UE au aderat la Convenția UNESCO din 2005 pentru diversitatea expresiilor culturale. Convenția servește drept cadru pentru politica UE privind cultura în relațiile sale externe, inclusiv în relațiile comerciale și în cooperarea pentru dezvoltare.

UE și UNESCO au emis o declarație comună prin care reafirmă valorile comune, inclusiv respectarea demnității umane și a drepturilor omului, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și, mai presus de toate, dreptul la libertatea de exprimare. UNESCO a fost un partener activ pentru Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 și implementează în prezent mai multe proiecte ale UE în domeniul patrimoniului cultural.

Consiliul Europei

Consiliul Europei este un partener internațional important pentru UE, în special în sectorul patrimoniului cultural. Consiliul Europei a fost, de asemenea, un partener activ pentru Anul european al patrimoniului cultural 2018. Printre proiectele comune în desfășurare se numără „Calea Faro: o participare sporită la activitățile din domeniul patrimoniului cultural”, care promovează principiile Convenției-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (Convenția Faro, 2005) și Zilele europene ale patrimoniului.

Cultura și comerțul

Comisia se asigură că aspectele culturale sunt incluse în toate negocierile comerciale multilaterale și bilaterale desfășurate de UE și că serviciile audiovizuale sunt excluse din orice astfel de negocieri.
De exemplu, UE a încheiat Protocolul privind cooperarea culturală în cadrul Acordului de parteneriat economic UE-CARIFORUM. Protocolul urmărește să promoveze în continuare schimburile în sectorul cultural și audiovizual în anumite cadre de cooperare specifice, în conformitate cu principalele dispoziții ale Convenției UNESCO (articolul 16 privind acordarea unui tratament preferențial artiștilor, bunurilor și serviciilor culturale proveniți/provenite din țările în curs de dezvoltare).
Comisia Europeană sprijină proiectele culturale și audiovizuale cu țări din afara UE prin programul „Europa creativă”.

Inițiative transversale - Platforme și premii culturale coordonate de UE

Acțiunile pregătitoare „Spațiile europene ale culturii” sunt puse în aplicare de EUNIC (Institutele culturale naționale din Uniunea Europeană), cu scopul de a identifica modele inovatoare de colaborare între actorii europeni și cei locali din țările terțe, sprijinind proiectele culturale relevante pentru contextul local. De exemplu, proiectul „The Grid” din SUA este rezultatul cooperării dintre EUNIC Silicon Valley, delegația Uniunii la Washington D.C. și mai mulți parteneri. Proiectul integrează gândirea artistică în dezvoltarea de noi tehnologii și lansează o conversație între artiști, tehnologi și responsabilii de elaborarea politicilor din Europa, Silicon Valley și nu numai. Proiectul Urban Cult Lab'Africa aduce laolaltă șase laboratoare de fabricație digitală din Africa de Vest pentru a crea în comun evenimente culturale, inclusiv rezidențe pentru artiști, evenimente live și expoziții.

Platforma diplomației culturale a UE a fost înființată pentru a oferi consiliere în materie de politică culturală externă, a facilita colaborarea în rețea, a desfășura activități împreună cu părțile interesate din domeniul culturii și pentru a elabora programe de formare pentru atingerea poziției de lider în sectorul cultural. Pe baza experienței celor patru ani de utilizare a Platformei diplomației culturale, în aprilie 2020 a fost lansată o Platformă a relațiilor culturale cu acoperire globală. Aceasta a fost implementată de un consorțiu condus de Institutul Goethe împreună cu IETM - Rețeaua internațională pentru artele contemporane ale spectacolului, Universitatea din Sienna și Fundația culturală europeană.

Premiile pentru tineri arhitecți (YTAA) sunt acordate de Fundația Mies van der Rohe cu sprijinul programului „Europa creativă” și salută participarea unor țări din Asia și America Latină. În cadrul acestui eveniment este premiat talentul arhitecților, urbaniștilor și arhitecților peisagiști proaspăt absolvenți, facilitând interacțiunea acestora cu principalele părți interesate europene din acest sector.

În fine, delegațiile și birourile UE sunt parteneri esențiali în dezvoltarea cooperării și parteneriatelor cu părțile interesate din domeniul culturii din țările în care acestea au sediul. Delegațiile UE pot contribui la identificarea nevoilor și oportunităților locale, asigurând adaptarea acțiunilor la contextele culturale locale, precum și la implicarea populației locale și, în același timp, la îndeplinirea obiectivelor strategice ale UE. Punctele de contact cultural din cadrul delegațiilor UE beneficiază de formare cu privire la dimensiunea culturală a dezvoltării și a relațiilor externe pentru a disemina mai eficient cele mai bune practici. 

Viitorul Instrument de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) va fi principalul instrument financiar al UE care va contribui la eradicarea sărăciei și la promovarea dezvoltării durabile, a prosperității, a păcii și a stabilității în perioada 2021-2027 și va include sprijin pentru sectoarele culturale și creative.

Programul „Europa creativă”, singurul program al UE axat exclusiv pe sprijinirea sectoarelor culturale și creative, va fi deschis într-o anumită măsură cooperării cu țările terțe în perioada 2021-2027.