Skip to main content

Culture and Creativity

Medzinárodné vzťahy v oblasti kultúry

Špendlíky v tvare vlajky EÚ zapichnuté na glóbuse

V súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ sa Európska únia (EÚ) zaviazala podporovať rozmanitú kultúru Európy v rámci svojich medzinárodných vzťahov. EÚ je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z roku 2005, ktorý je hlavným právnym predpisom v tejto oblasti.

Od roku 2007 je jedným z troch hlavných cieľov európskej stratégie pre kultúru v globalizovanom svete podpora kultúry ako kľúčového prvku medzinárodných vzťahov EÚ. Tento záväzok bol obnovený ako súčasť Novej európskej stratégie pre kultúru z roku 2018.

Vonkajšia stratégia EÚ pre kultúru

S cieľom navrhnúť účinnú stratégiu pre kultúrne vzťahy Komisia

 • uskutočnila rozsiahly proces mapovania a konzultácií v 54 krajinách v kontexte prípravnej akcie Kultúra vo vonkajších vzťahoch EÚ s podporou kultúrnych inštitútov a organizácií. To viedlo k sérii správ o jednotlivých krajinách, záverečnej správe a odporúčaniam o tom, ako rozvíjať strategický prístup ku kultúre na úrovni EÚ,
 • konzultovala s kľúčovými zainteresovanými stranami pridanú hodnotu, možné ciele a zásady podporujúce strategickejší prístup ku kultúre vo vonkajších vzťahoch Únie.

To pripravilo pôdu na uverejnenie spoločného oznámenia Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy, ktoré je základným kameňom medzinárodnej kultúrnej spolupráce EÚ. Stratégia má tri hlavné ciele:

1. Uvoľnenie potenciálu kultúry a tvorivosti pre udržateľný sociálny a hospodársky rozvoj

Kultúra je zdrojom inkluzívneho rastu a vytvárania pracovných miest a globálny obchod s kreatívnymi výrobkami v posledných rokoch aj napriek hospodárskej neistote zaznamenal rast.

2. Podpora mieru a boj proti radikalizácii prostredníctvom medzikultúrneho dialógu

Medzikultúrnym dialógom možno budovať a podporovať porozumenie v rámci spoločností a medzi nimi. Pomáha demonštrovať hodnotu kultúrnej rozmanitosti a ľudských práv.

3. Posilnenie spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva

Kultúrne dedičstvo je dôležitým prejavom kultúrnej rozmanitosti a zaslúži si ochranu. EÚ môže zohrávať dôležitú úlohu pri ochrane kultúrneho dedičstva na celom svete poskytovaním činností odbornej prípravy, rozvoja zručností a prenosu vedomostí partnerským krajinám.

Všetky zainteresované strany zohrávajú aktívnu úlohu v novej stratégii a ich zapojenie je kľúčom k jej úspechu. Zainteresované strany sú:

 • vlády z partnerských krajín,
 • miestne kultúrne organizácie a občianska spoločnosť,
 • Komisia,
 • Európska služba pre vonkajšiu činnosť,
 • Európsky parlament,
 • ostatné inštitúcie EÚ,
 • členské štáty EÚ a ich kultúrne inštitúty. 

Rôzni aktéri inšpirovaní týmto rámcom vyzývali na strategický prístup ku kultúre vo vonkajších vzťahoch EÚ.

Regionálna spolupráca

EÚ podporuje kultúrnu spoluprácu a politický dialóg s krajinami mimo EÚ prostredníctvom regionálnych skupín, medzinárodných organizácií a vzťahov s jednotlivými krajinami, ktoré sú upravené na mieru.

Kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny

Program EÚ Kreatívna Európa podporuje európske kultúrne a kreatívne sektory. Celý región sa zúčastňuje na podprograme Kultúra v rámci programu Kreatívna Európa.

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA) podporuje západný Balkán v príprave na pristúpenie k EÚ a uľahčuje cezhraničnú spoluprácu, pričom kombinuje dvojstrannú a regionálnu podporu. Medzi príklady opatrení v rámci tohto nástroja patrí špecializovaná výzva na projekty kultúrnej spolupráce so západným Balkánomspoločný boj proti nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi objektmi na západnom Balkáne, ktorý spoločne vykonávajú EÚ a UNESCO.

Nástroj technickej pomoci a výmeny informácií (TAIEX) a program twinning.

Interreg B, ktorý podporuje nadnárodnú spoluprácu. Tri z programov čiastočne pokrývajú západný Balkán (ADRION, DANUBE a Balkán-Stredozemie).

Krajiny európskeho susedstva

Kultúrna spolupráca je súčasťou európskej susedskej politiky (ESP), ktorá zahŕňa tieto krajiny: Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbyu, Maroko, Moldavsko, Palestínu, Sýriu, Tunisko a Ukrajinu.

Kultúrne projekty sa financujú v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI).  Tento nástroj zahŕňa bilaterálne, regionálne a cezhraničné programy spolupráce, nástroj technickej pomoci a výmeny informácií (TAIEX) a program twinning.

Program Kreatívna Európa na roky 2014 – 2020 rozvíjal spoluprácu tým, že umožnil krajinám plnú účasť za predpokladu, že boli splnené potrebné podmienky. Arménsko, Gruzínsko, Moldavsko, Tunisko a Ukrajina sa stali členmi programu.

Južné partnerstvo

Vzťahy EÚ s týmto regiónom sa riadia Európskym konsenzom o rozvoji, globálnou stratégiou EÚ a revidovanou európskou susedskou politikou. V dokumente o regionálnej stratégii pre juh na roky 2014 – 2020 sa uvádza, že budovanie tohto partnerstva je jedným z jeho cieľov, a to s osobitným dôrazom na podporu občianskej spoločnosti a lepšie príležitosti na výmeny a medziľudské kontakty s osobitným zameraním na mládež. Jednou z priorít regionálneho viacročného orientačného programu pre juh je budovanie odolnosti a podpora stability vrátane kultúry a mládeže.

To viedlo k financovaniu nového programu na podporu mládeže a kultúry v južnom susedstve. Mládežnícka zložka podporuje aktívnu účasť mladých ľudí na budovaní inkluzívnych a demokratických spoločností prostredníctvom projektu SAFIR. Kultúrna zložka podporuje kultúru ako vektor zamestnanosti, demokratizácie, tolerancie a odolnosti v regióne. Do roku 2018 podporoval regionálny program Med-Culture 9 partnerských krajín južného Stredozemia v rozvoji a zlepšovaní kultúrnych politík a postupov súvisiacich s kultúrnym sektorom.

Východné partnerstvo

Východné partnerstvo EÚ poskytuje rámec pre kultúrnu spoluprácu v rámci multilaterálnej platformy 4 s názvom Kontakty medzi ľuďmi.

Cieľom programu EU4Culture je posilniť väzby medzi kultúrou, hospodárskym rastom a podporou medzikultúrneho dialógu a skúseností.

Program Východného partnerstva v oblasti kultúry podporil snahy partnerov o reformu kultúrnej politiky na vládnej úrovni a pomohol zlepšiť profesionalitu subjektov pôsobiacich v kultúrnych a kreatívnych sektorov. Program okrem svojich činností v oblasti budovania kapacít podporil početné projekty so zameraním na reformu kultúrnej politiky.

Rozvojové krajiny

Účelom cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sú produktom Agendy 2030 OSN, je dosiahnuť, aby sa udržateľný rozvoj stal skutočnosťou pre všetkých.  Kultúra prispieva k viacerým cieľom udržateľného rozvoja; keďže pôsobí ako základný prvok a zároveň ako dôležitá zložka ľudského rozvoja, môže prispieť k:

 • hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest,
 • podpore medzikultúrneho dialógu,
 • rešpektovaniu ľudských práv a demokratických hodnôt,
 • rozvoju aktívnej občianskej spoločnosti,
 • predchádzaniu konfliktom,
 • sociálnemu začleneniu.

EÚ v súlade so svojím konsenzom o rozvoji zahrnula činnosti v oblasti kultúry do veľkej časti svojej rozvojovej práce. V rámci viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 Európska únia investovala 300 miliónov EUR do opatrení rozvíjajúcich spoluprácu v oblasti kultúrnych partnerstiev, najmä prostredníctvom nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja európskeho susedstva, Európskeho rozvojového fondu a programu Horizont 2020. 

Nedávne projekty sa zameriavajú na obnovu kultúrneho dedičstva a cestovný ruch, podporu pracovných príležitostí a rozvoja zručností; podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu a ich riadenia pre sociálno-ekonomický rozvoj; medzikultúrny dialóg, slobodu prejavu a kultúrne práva pre sociálnu súdržnosť, toleranciu, občianstvo, mier a stabilitu.

Financovanie pochádza z programov, ako je nový program Kultúra AKT – EÚ Smerom k životaschopnému kultúrnemu priemyslu (40 miliónov EUR), iniciatíva CREATIFI – financovanie kreatívneho priemyslu (20 miliónov EUR), TransCultura, program spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva v Karibiku (15 miliónov EUR) a iné.

Medzinárodné kolokvium Kultúra pre budúcnosť, ktoré zorganizovala Európska komisia v dňoch 16. – 18. júna 2019 v Bruseli, viedlo k prijatiu manifestu Kultúra pre budúcnosť – vízia tvorivosti, inovácie a dialógu pre inkluzívny rozvoj.

Strategickí partneri

EÚ má okrem toho 10 strategických partnerstiev s týmito krajinami: Brazília, Čína, India, Japonsko, Južná Afrika, Kanada, Kórejská republika (Južná Kórea), Mexiko, Rusko, a USA.

Južná Kórea

Protokol o kultúrnej spolupráci medzi EÚ a Kóreou bol uzavretý v roku 2009 v rámci dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou. Protokol stanovuje rámec, v ktorom obe zmluvné strany spolupracujú s cieľom uľahčiť výmenu v oblasti kultúrnych činností, výmenu tovarov a služieb, a to aj v audiovizuálnom sektore, a zlepšiť podmienky upravujúce tieto výmeny.

EÚ a Kórea v rámci protokolu zriadili Výbor pre kultúrnu spoluprácu na dohľad nad jeho vykonávaním. Stretnutia sa konajú raz ročne striedavo v EÚ a Kórei a zameriavajú sa na spoluprácu v oblasti scénického umenia (čestný hosť EÚ na trhu scénického umenia v Soule 2018), architektúry (Cena pre mladé talenty v oblasti architektúry), spoluprácu medzi mestami (Európske hlavné mestá kultúry), kultúrne dedičstvo a audiovizuálny sektor.

Čína

Spolupráca s Čínou v oblasti kultúry sa organizovala najmä v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi národmi. Posledná verzia tohto dialógu z roku 2017 zahŕňala Fórum o spolupráci medzi európskymi hlavnými mestami kultúry a kultúrnymi mestami východnej Ázie, ktoré je založené na štúdii EÚ.

Ďalšie iniciatívy s Čínou zahŕňajú:

 • obchodný projekt EÚ – Čína II, v rámci ktorého sa podporil politický dialóg o kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom výmeny najlepších postupov,
 • spoločné mapovanie kultúrneho a tvorivého prostredia EÚ a Číny.

Medzinárodné organizácie

UNESCO

EÚ a všetky jej členské štáty sú zmluvnými stranami Dohovoru UNESCO o rozmanitosti kultúrnych prejavov z roku 2005. Dohovor slúži ako rámec pre politiku EÚ v oblasti kultúry vo vonkajších vzťahoch vrátane obchodnej a rozvojovej spolupráce.

EÚ a UNESCO vydali spoločné vyhlásenie opätovne potvrdzujúce spoločné hodnoty vrátane rešpektovania ľudskej dôstojnosti a práv, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a predovšetkým práva na slobodu prejavu. UNESCO bolo aktívnym partnerom v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 a v súčasnosti realizuje niekoľko projektov EÚ v oblasti kultúrneho dedičstva.    

Rada Európy

Rada Európy je dôležitým medzinárodným partnerom EÚ, najmä v sektore kultúrneho dedičstva. Rada Európy bola takisto aktívnym partnerom v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018. K prebiehajúcim spoločným projektom patrí projekt „Faro Way: zvýšenie účasti v oblasti kultúrneho dedičstva“. Tento projekt, ktorý podporuje zásady Rámcového dohovoru Rady Európy o význame kultúrneho dedičstva pre spoločnosť (dohovor z Fara, 2005) a Dni európskeho kultúrneho dedičstva.

Kultúra a obchod

Komisia zabezpečuje, aby sa pri všetkých multilaterálnych a bilaterálnych obchodných rokovaniach EÚ zohľadňovali kultúrne aspekty a aby boli audiovizuálne služby vylúčené z takýchto rokovaní.
EÚ napríklad uzavrela protokol o kultúrnej spolupráci v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u a EÚ. Cieľom protokolu je ďalej podporovať kultúrne a audiovizuálne výmeny v rámci osobitných rámcov spolupráce, a to v súlade s kľúčovými ustanoveniami dohovoru UNESCO (článok 16 o preferenčnom zaobchádzaní s umelcami, službami a tovarom kultúrnej hodnoty rozvojových krajín).
Európska komisia podporuje kultúrne a audiovizuálne projekty s krajinami mimo EÚ prostredníctvom svojho programu Kreatívna Európa.

Prierezové iniciatívy, kultúrne platformy vedené EÚ a ocenenia

Prípravné akcie v rámci projektu s názvom Európske priestory kultúry vykonáva sieť EUNIC (národné kultúrne inštitúty EÚ), pričom cieľom je identifikovať inovačné modely spolupráce medzi európskymi a miestnymi aktérmi v tretích krajinách a podporovať kultúrne projekty relevantné pre miestny kontext. Napríklad projekt The Grid v USA je spoluprácou siete EUNIC Silicon Valley, delegácie EÚ vo Washingtone a niekoľkých partnerov. Projekt The Grid začleňuje umelecké myslenie do vývoja nových technológií a stimuluje dialóg medzi umelcami, technológmi a tvorcami politík z Európy, Silicon Valley a ďalších miest. Iniciatíva Urban Cult Lab’Africa spája šesť laboratórií FabLab – digitálnych výrobných laboratórií – v západnej Afrike s cieľom spoločne navrhovať kultúrne podujatia vrátane pobytov umelcov, živých podujatí a výstav.

Bola zriadená platforma EÚ pre kultúrnu diplomaciu s cieľom poskytovať poradenstvo v oblasti vonkajšej kultúrnej politiky, uľahčovať vytváranie sietí, vykonávať činnosti so zainteresovanými stranami v oblasti kultúry a rozvíjať vzdelávacie programy pre vedúce postavenie v oblasti kultúry. Na základe štvorročných skúseností s platformou kultúrnej diplomacie bola v apríli 2020 spustená platforma pre kultúrne vzťahy s globálnym dosahom. Realizovalo ju konzorcium pod vedením Goetheho inštitútu spolu s IETM – Medzinárodnou sieťou pre súčasné scénické umenie, Univerzitou v Siene a Európskou kultúrnou nadáciou.

Cenu pre mladé talenty v oblasti architektúry (YTAA) realizuje nadácia Mies van der Rohe s podporou Kreatívnej Európy, pričom víta účasť niektorých ázijských a latinskoamerických krajín. Cena oceňuje talent nedávno vyštudovaných architektov, urbanistov a krajinných architektov a uľahčuje ich interakciu s hlavnými zainteresovanými stranami v tomto odvetví v Európe.

A napokon sú aj delegácie a úrady EÚ kľúčovými partnermi pri budovaní spolupráce a partnerstiev so zainteresovanými stranami v oblasti kultúry v krajinách, v ktorých sídlia.   Delegácie EÚ môžu pomôcť identifikovať miestne potreby a príležitosti a zabezpečiť, aby opatrenia zodpovedali miestnemu kultúrnemu kontextu, ako aj zapojiť miestne obyvateľstvo a zároveň plniť strategické ciele EÚ. Kontaktné miesta pre kultúru v delegáciách EÚ sa školia v oblasti kultúrneho rozmeru rozvoja a vonkajších vzťahov, aby lepšie šírili najlepšie postupy. 

Budúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) bude hlavným finančným nástrojom EÚ na prispievanie k odstráneniu chudoby a podpore udržateľného rozvoja, prosperity, mieru a stability na roky 2021 – 2027 a bude zahŕňať podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov.

Program Kreatívna Európa, jediný program EÚ zameraný výlučne na podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov, bude do určitej miery otvorený spolupráci s tretími krajinami v rokoch 2021 – 2027.