Skip to main content

Culture and Creativity

Izvēlētie temati

Kultūrai ir būtiska nozīme ES sabiedrībās, ekonomikās, kā arī tās attiecībās ar starptautiskajiem partneriem (sk. Eiropas Savienības stratēģisko satvaru attiecībā uz kultūru).

Atbalsts kultūras mantojumam

Kultūras mantojums bagātina iedzīvotāju dzīvi, un tam ir būtiska loma Eiropas sociālā kapitāla veidošanā un stiprināšanā. Eiropas kultūras mantojums tiek aizsargāts, liekot lietā dažādus ES politikas virzienus, programmas un finanšu līdzekļus.

Kultūras sociālekonomiskā vērtība

Kā noteikts Līgumos Eiropas kultūru daudzveidības respektēšana un atbalstīšana Eiropas Savienībai ir ļoti svarīga. Līdz ar to kultūra Eiropas Savienībā ir atzīta arī tās plašākās sociālekonomiskās vērtības dēļ, kura ir jāatbalsta un kura savukārt veicina mūsu sabiedrību un kopienu kohēziju, iekļaušanu un labklājību.

Dzimumu līdztiesības un dažādības veicināšana

Kā atzīts 2019.–2022. gada darba programmā par labu kultūrai, dzimumu līdztiesība ir kultūras daudzveidības pīlārs, un kultūrai ir būtiska nozīme cīņā pret stereotipiem un sabiedrības pārmaiņu veicināšanā.

Kultūras pozitīvās ietekmes mērīšana

Ņemot vērā kultūras nozīmi Eiropas Savienībā, ir svarīgi, lai Eiropas rīcībā būtu precīzi dati par kultūras sociālekonomisko ieguldījumu un nozīmi, lai veicinātu politikas izstrādi un atbalstītu ieguldījumus kultūras jomā.