Skip to main content

Culture and Creativity

Екосистема в подкрепа на творците

В работния план за културата за периода 2015—2018 г. културните и творческите сектори, творческата икономика и иновациите са посочени като един от четирите основни приоритета за сътрудничество при изготвянето на политиките в областта на културата. В новата европейска програма за култура и в работният план за културата за периода 2019—2022 г. се подчертава значението на културните и творческите сектори за иновациите, създаването на работни места, сближаването и благосъстоянието на обществата.

Културните и творческите сектори функционират в рамките на екосистеми. В основата на този екосистемен подход е идеята, че културните и творческите сектори си взаимодействат с различни близки до тях сектори или с напълно различни сектори. Това е изтъкнато в доклада на експертната група по ОМК относно ролята на публичните политики за развитието на предприемаческия и иновационния потенциал на културните и творческите сектори.

Културните и творческите екосистеми са плодородна почва за иновации, особено в рамките на придобиващата все по-голяма популярност концепция за иновациите, която е по-широка от чисто технологичните иновации — от НТИМ (науки, технологии, инженерство и математика) се преминава към НТИИМ (науки, технологии, инженерство, изкуство и математика) и се включват социални и обществени аспекти, свързани с иновациите. Този подход е отразен в нови програми като Хоризонт Европа и общности на знание и иновации (ОЗИ) за културните и творческите индустрии (КТИ), в които секторите на културата и творчеството играят ключова роля.

Подкрепа от ЕС

Европейската комисия използва екосистемен подход за подпомагане на творците, специалистите в областта на културата и творчеството и европейското съдържание чрез различни инициативи, включително финансиране по програма „Творческа Европа“ и други начини за финансова подкрепа от ЕС.

В рамките на финансирания от ЕС проект FLIP („Финансиране, учене, иновации и патентоване“) за КТИ бе преразгледан екосистемният подход. С помощта на този проект през януари 2020 г. беше организирана конференция с участието на експерти от Комисията и държавите членки, на която бяха разгледани постиженията в областта на финансите, иновациите и други важни теми за КТИ. Прочетете заключенията от конференцията [pdf].

Обмен на информация

Допълнителна информация за културните и творческите сектори ще намерите и на платформата Creatives Unite. Експериментирането с политики и съвместното създаване на политики, партньорското обучение и обменът на добри практики с гражданското общество (диалог Гласове на културата), както и другите дейности за взаимно обучение, например между творчески центрове и между градове и региони, допринасят за оформянето на политиките за културните и творческите екосистеми.

Условия на труд

За да изпълни работния план за културата за периода 2019—2022 г., Комисията започна проучване относно статута и условията на труд на творците и специалистите в областта на културата и творчеството, което ще бъде последвано от група по ОМК, както и от диалог „Гласове на културата“ относно условията на труд на творците. Тези действия се основават на предишни инициативи, като доклада за ОМК от 2012 г., в който се предлагат ключови принципи за стабилна рамка за подкрепа на мобилността на творците и специалистите в областта на културата (през 2016 г. се състоя среща за преглед на постигнатото). Съществува и проучване на Европейския парламент от 2006 г. относно статута на творците в Европа, а през 2018 г. групата по ОМК за иновации и предприемачество в културните и творческите сектори предложи да се разгледат по-подробно условията на труд.

По-широко финансиране и регулиране

Що се отнася до финансирането, ЕС подкрепя екосистемите чрез програми като „Творческа Европа“ , „Хоризонт 2020“, COSME (включително „Еразъм за млади предприемачи“) и европейските структурни и инвестиционни фондове.

Регулаторната среда в ЕС, например преразглеждането на правата върху интелектуална собственост в рамките на стратегията за цифров единен пазар, също оказва влияние върху начина на функциониране на културните и творческите сектори, както и върху изготвянето на политики, основани на факти.