Skip to main content

Culture and Creativity

Ekosystém podporující umělce

Pracovní plán pro kulturu na období 2015–18 uvádí kulturní a kreativní odvětví, kreativní ekonomiku a inovace jako jednu ze svých čtyř hlavních priorit pro spolupráci v rámci tvorby kulturní politiky. Nová evropská agenda pro kulturu a pracovní plán pro kulturu na období 2019–2022 zdůrazňují význam kulturního a kreativního odvětví pro inovace, vznik pracovních příležitostí, soudržnost společnosti a kvalitu života obyvatel.

Kulturní a kreativní odvětví funguje v rámci ekosystémů. Jádrem tohoto ekosystémového přístupu je myšlenka, že fungování kulturního a kreativního odvětví je založeno na vzájemném propojení s různými blízkými či naprosto rozdílnými odvětvími a také na propojení meziodvětvovém. Upozornila na to zpráva OMK „Úloha veřejných politik v rámci rozvoje podnikatelského a inovačního potenciálu kulturních a kreativních odvětví“.

Kulturní a kreativní ekosystémy jsou živnou půdou pro inovace, zejména v rámci stále více uznávaného širokého pojetí inovací, které přesahuje rámec čistě technických inovací v oblasti vědy, technologií, strojírenství a matematiky (STEM) a zahrnuje vědu, technologie, strojírenství, humanitní vědy a umění a matematiku (STEAM), tzn. také sociální a společenské inovační aspekty. Tento přístup je zohledněn v nových programech jako Horizont Evropa a Znalostní a inovační společenství pro kulturní a kreativní odvětví, v nichž kulturní a kreativní odvětví hrají klíčovou roli.

Podpora a společná tvorba ze strany EU

Evropská komise se zaměřila na ekosystémový přístup k podpoře umělců, pracovníků v kulturním a kreativním odvětví a evropského obsahu prostřednictvím různých iniciativ, například financování v rámci programu Kreativní Evropa a dalších prostředků finanční podpory EU.

Politický projekt FLIP („Finanční prostředky, učení, inovace a patentování“) pro kulturní a kreativní odvětví financovaný EU přehodnotil ekosystémový přístup. S pomocí tohoto projektu byla v lednu 2020 uspořádána hodnotící konference, která se za účasti Komise a odborníků z členských států zaměřila na úspěchy týkající se financí, inovací a dalších témat důležitých pro kulturní a kreativní odvětví. Závěry z konference k nahlédnutí zde [pdf].

Sdílení informací

Další informace o kulturním a kreativním odvětví lze nalézt rovněž na platformě Creatives Unite. Experimentování s politikami a společnou tvorbou, vzájemné učení a výměna osvědčených postupů s občanskou společností (dialog Voices of Culture) a další činnosti v rámci vzájemného učení s kreativními středisky, jako je síť kreativních středisek EU s městy a regiony, pomáhají utvářet politiky v oblasti kulturních a kreativních ekosystémů.

Pracovní podmínky

Za účelem provedení pracovního plánu pro kulturu na období 2019–2022 zahájila Komise realizaci studie o stavu a pracovních podmínkách umělců a pracovníků v kulturním a kreativním odvětví, kterou se bude řídit skupina OMK, jakož i dialog Voices of Culture na téma pracovních podmínek umělců. Tyto činnosti vycházejí z předchozích iniciativ, jako je zpráva OMK z roku 2012, která navrhuje klíčové zásady pro účinný rámec na podporu mobility umělců a pracovníků v kulturním odvětví (hodnotící schůze se konala v roce 2016). K dispozici je také studie Evropského parlamentu z roku 2006 o postavení umělců v Evropě nebo skupiny OMK z roku 2018 o inovacích a podnikání v kulturních a kreativních odvětvích, která doporučuje blíže prozkoumat pracovní podmínky.

Navýšení financování a regulace

Co se týče financování, EU podporuje ekosystémy prostřednictvím programů jako Kreativní Evropa, Horizont 2020, COSME (včetně Erasmu pro mladé podnikatele) nebo evropských strukturálních a investičních fondů.

Fungování právního prostředí EU, například revize práv duševního vlastnictví v rámci strategie pro jednotný digitální trh, ovlivňuje rovněž rozvoj způsobu fungování kulturního a kreativního odvětví, jakož i tvorbu politiky založené na důkazech.