Skip to main content

Culture and Creativity

Udržitelný kulturní cestovní ruch

Kultura je hnací silou udržitelného rozvoje a zároveň tento rozvoj umožňuje.

Evropské kulturní dědictví je cenným zdrojem pro oblasti cestovního ruchu, vzdělávání, zaměstnanosti a udržitelného rozvoje. Udržitelný kulturní cestovní ruch je zásadní součástí strategií regionálního a makroregionálního rozvoje. V tomto ohledu je kultura hnací silou udržitelného rozvoje – i jeho předpokladem.

Cestovní ruch: rovnováha mezi rozvojem a ochranou kulturního dědictví

Cestovní ruch je vynikající způsob, jak podpořit kulturní dědictví a poskytnout k němu přístup, ale přináší také problémy způsobené příliš velkým počtem turistů, kulturní apropriaci spojenou s prvky neúcty a ztrátu autentičnosti. Cestovní ruch přináší městům a regionům finanční prostředky a pracovní místa, může ale rovněž narušovat každodenní život obyvatel i kulturu a dědictví v dané oblasti.

Vzhledem k možným negativním účinkům nadměrného cestovního ruchu a jeho dopadu na kulturní dědictví se někdy stává, že se některé místní komunity a odborníci na kulturní dědictví staví proti cestovnímu ruchu a s ním souvisejícímu rozvoji.

Udržitelný kulturní cestovní ruch nabízí novou perspektivu, neboť staví kulturní dědictví a místní komunity do středu rozhodovacích procesů.

Zapojení místních komunit a dalších zúčastněných stran do rozhodovacích procesů je klíčové pro zajištění výsledků, které jsou přínosné jak pro kulturní dědictví, tak pro místní obyvatelstvo. Cílem udržitelného kulturního cestovního ruchu je dodržovat osvědčené postupy ochrany spolu s autentickým výkladem, který podporuje místní hospodářství.

Přečtěte si více informací o tom, co Evropská komise dělá na podporu udržitelného kulturního cestovního ruchu.

Pracovní skupina pro otevřenou metodu koordinace udržitelného kulturního cestovního ruchu

Pracovní plán pro kulturu přijatý členskými státy EU na období 2015–2018 počítal také s činností pracovní skupiny složené z evropských odborníků na udržitelný kulturní cestovní ruch v rámci přístupu otevřené metody koordinace.

Výsledná zpráva obsahuje první definici udržitelného kulturního cestovního ruchu a také doporučení a pokyny pro tvůrce politik a 27 případových studií ilustrujících osvědčené postupy v oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví.

Přečtěte si zprávu o udržitelném kulturním cestovním ruchu.

Vybrané projekty

Projekt SPOT

Tento projekt financovaný v rámci programu Horizont 2020 se zaměřuje na nový přístup k porozumění kulturnímu cestovnímu ruchu a jeho řešením a na podporu rozvoje znevýhodněných oblastí.

Další informace o projektu SPOT

SmartCulTour

Tento projekt financovaný v rámci programu Horizont 2020 podporuje rozvoj v evropských regionech s významnými kulturními statky, a to hmotnými i nehmotnými, prostřednictvím udržitelného kulturního cestovního ruchu.

Další informace o projektu SmartCulTour

IMPACTOUR

Tento projekt financovaný v rámci programu Horizont 2020 spojuje zúčastněné strany v oblasti kulturního cestovního ruchu a výzkumné pracovníky, kteří ovládají nové přístupy a metody, jak podporovat evropský kulturní cestovní ruch. Cílem projektu je posílit pocit sounáležitosti a ocenit menšinové kultury.

Přečtěte si více informací o projektu IMPACTOUR.

Evropské turistické destinace nejvyšší kvality (EDEN)

Iniciativa EDEN podporuje modely udržitelného cestovního ruchu v celé EU. Prostřednictvím této iniciativy partnerské země vybírají a podporují „destinace nejvyšší kvality“.

Iniciativa EDEN upozorňuje na vznikající netradiční evropské destinace a zdůrazňuje jejich hodnoty a charakter. Funguje také jako platforma pro sdílení osvědčených postupů mezi oceněnými destinacemi. Evropská komise a vnitrostátní orgány cestovního ruchu vybírají každoročně téma této iniciativy. Tématem iniciativy EDEN v roce 2017 byl kulturní cestovní ruch.

Které destinace zvítězily, zjistíte na webových stránkách iniciativy EDEN.