Skip to main content

Culture and Creativity

Zrównoważona turystyka kulturalna

Kultura jest ważnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju.

Dziedzictwo kulturowe Europy jest cennym zasobem w dziedzinie turystyki, edukacji, zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju. Zrównoważona turystyka kulturalna jest istotnym elementem regionalnych i makroregionalnych strategii rozwoju. W ten sposób kultura staje się ważnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju.

Turystyka: równowaga między rozwojem a ochroną dziedzictwa kulturowego

Turystyka jest doskonałym sposobem wspierania i udostępniania dziedzictwa kulturowego. Wiąże się również z wyzwaniami związanymi z masowym napływem turystów, zawłaszczaniem kultury i utratą autentyczności. Turystyka daje miastom i regionom pieniądze i miejsca pracy, ale może również zaszkodzić codziennemu życiu mieszkańców, a także samej miejscowej kulturze i dziedzictwu.

Ze względu na potencjalnie negatywne skutki turystyki masowej i jej wpływ na dziedzictwo kulturowe, niektóre społeczności lokalne i eksperci w dziedzinie dziedzictwa kulturowego sprzeciwiają się nieraz turystyce i towarzyszącemu jej rozwojowi.

Zrównoważona turystyka kulturalna oferuje nowe możliwości, ponieważ stawia dziedzictwo kulturowe i społeczności lokalne w centrum procesów decyzyjnych.

Zaangażowanie społeczności i innych podmiotów lokalnych w podejmowanie decyzji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia korzyści zarówno dla dziedzictwa kulturowego, jak i dla lokalnej ludności. Celem zrównoważonej turystyki kulturalnej jest przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie ochrony dziedzictwa i jego autentyczności, a przez to wspieranie lokalnej gospodarki.

Dowiedz się, co robi Komisja Europejska, aby promować zrównoważoną turystykę kulturalną.

Grupa robocza ds. zrównoważonej turystyki kulturalnej, działająca w ramach otwartej metody koordynacji

Plan prac w dziedzinie kultury przyjęty przez państwa członkowskie UE na lata 2015–2018 zakładał utworzenie grupy roboczej złożonej z europejskich ekspertów w dziedzinie zrównoważonej turystyki kulturalnej i działającej w ramach otwartej metody koordynacji.

Wynikiem prac tej grupy jest sprawozdanie zawierające pierwszą definicję zrównoważonej turystyki kulturalnej, zalecenia i wytyczne dla polityków oraz 27 studiów przypadku ilustrujących najlepsze praktyki zarówno w materialnym, jak i w niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

Sprawozdanie na temat zrównoważonej turystyki kulturalnej

Wybrane projekty

Projekt SPOT

Projekt finansowany w ramach programu „Horyzont 2020” polega na opracowaniu nowego podejścia do turystyki kulturalnej i propagowania rozwoju mniej popularnych obszarów.

Więcej informacji na temat projektu SPOT

SmartCulTour

Projekt finansowany w ramach programu „Horyzont 2020” wspiera rozwój europejskich regionów dysponujących zasobami kultury, zarówno materialnymi, jak i niematerialnymi, przez inwestowanie w ich zrównoważoną turystykę kulturalną.

Więcej informacji na temat projektu SmartCulTour

IMPACTOUR

Projekt finansowany w ramach programu „Horyzont 2020” łączy podmioty z sektora turystyki kulturalnej i naukowców, którzy dysponują nowymi metodami wspierania europejskiej turystyki kulturalnej. Celem projektu jest wzmocnienie poczucia przynależności i dowartościowanie kultur mniejszościowych.

Więcej informacji na temat projektu IMPACTOUR

Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy (EDEN)

Inicjatywa EDEN propaguje modele zrównoważonej turystyki w całej UE. W ramach tej inicjatywy kraje partnerskie wybierają i promują „modelowe ośrodki turystyczne”.

Inicjatywa koncentruje się na nowych, nietradycyjnych kierunkach turystycznych w Europie i promuje ich wartości i charakter. Działa również jako platforma wymiany dobrych praktyk między nagrodzonymi ośrodkami turystycznymi. Komisja Europejska i krajowe organy turystyczne co roku wybierają temat kolejnej edycji. Turystyka kulturalna była tematem EDEN w 2017 r.

Nagrodzone ośrodki turystyczne można znaleźć na stronie internetowej inicjatywy EDEN.