Skip to main content

Culture and Creativity

Udržateľný kultúrny cestovný ruch

Kultúra je nielen hnacou silou, ale aj prostriedkom udržateľného rozvoja.

Kultúrne dedičstvo Európy je cenným zdrojom v oblastiach cestovného ruchu, vzdelávania, zamestnanosti a udržateľného rozvoja. Udržateľný kultúrny cestovný ruch je životaschopnou súčasťou regionálnych a makroregionálnych rozvojových stratégií. V tomto zmysle je kultúra nielen hnacou silou, ale aj prostriedkom udržateľného rozvoja.

Cestovný ruch: rovnováha medzi rozvojom a ochranou kultúrneho dedičstva

Cestovný ruch je skvelý spôsob, ako sprístupniť kultúrne dedičstvo verejnosti, ale prináša so sebou aj výzvy spojené s preľudnením, kultúrnym privlastnením a stratou autentickosti. Cestovný ruch prináša mestám a regiónom peniaze a pracovné príležitosti, ale rovnako môže narušiť každodenný život obyvateľov a poškodiť kultúru a pamiatky danej oblasti.

Vzhľadom na možné negatívne vplyvy nadmerného cestovného ruchu a jeho dosah na kultúru a pamiatky niektoré miestne komunity a odborníci na kultúrne dedičstvo občas vystupujú proti cestovnému ruchu a s ním súvisiacemu rozvoju.

Udržateľný kultúrny cestovný ruch ponúka novú perspektívu, keďže stavia kultúrne dedičstvo a miestne komunity do centra rozhodovacích procesov.

Zapojenie miestnych komunít a iných zainteresovaných strán do rozhodovacích procesov je kľúčom k dosiahnutiu takých výsledkov, ktoré budú prínosom pre kultúrne dedičstvo aj pre miestnych obyvateľov. Cieľom udržateľného kultúrneho cestovného ruchu je zabezpečiť dobré postupy ochrany spolu s autentickým výkladom, ktorý podporí miestne hospodárstvo.

Zistite viac o krokoch Európskej komisie na podporu udržateľného kultúrneho cestovného ruchu.

Pracovná skupina otvorenej metódy koordinácie pre udržateľný kultúrny cestovný ruch

Pracovný plán pre kultúru, ktorý členské štáty prijali na obdobie 2015 – 2018, zahŕňal pracovnú skupinu európskych expertov na udržateľný kultúrny cestovný ruch v rámci prístupu otvorenej metódy koordinácie.

Výsledná správa obsahuje prvú definíciu udržateľného kultúrneho cestovného ruchu, ako aj odporúčania a usmernenia pre tvorcov politík a 27 prípadových štúdií, ktoré ilustrujú najlepšie postupy v oblasti hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva.

Prečítajte si správu o udržateľnom kultúrnom cestovnom ruchu.

Vybrané projekty

Projekt SPOT

Cieľom tohto projektu financovaného z programu Horizont 2020 je vypracovať nový prístup, pokiaľ ide o chápanie a riešenie kultúrneho cestovného ruchu, ako aj podporovať rozvoj znevýhodnených oblastí.

Zistite viac o projekte SPOT.

SmartCulTour

Cieľom tohto projektu financovaného z programu Horizont 2020 je podporovať rozvoj európskych regiónov s významnými kultúrnymi statkami, či už hmotnými alebo nehmotnými, prostredníctvom udržateľného kultúrneho cestovného ruchu.

Zistite viac o projekte SmartCulTour.

IMPACTOUR

Tento projekt financovaný z programu Horizont 2020 spája zainteresované strany pôsobiace v oblasti kultúrneho cestovného ruchu s výskumníkmi, ktorí majú nové prístupy a metódy na podporu európskeho kultúrneho cestovného ruchu. Cieľom projektu je posilniť pocit spolupatričnosti a vážiť si menšinové kultúry.

Zistite viac o projekte IMPACTOUR.

Výnimočné európske destinácie (EDEN)

Iniciatíva EDEN presadzuje modely udržateľného cestovného ruchu v celej EÚ. Prostredníctvom tejto iniciatívy si partnerské krajiny vyberajú a propagujú „výnimočné destinácie“.

EDEN upriamuje pozornosť na nové netradičné európske destinácie a vyzdvihuje ich hodnoty a charakter. Zároveň pôsobí ako platforma na výmenu osvedčených postupov medzi ocenenými destináciami. Európska komisia a národné orgány cestovného ruchu si každý rok vyberú jednu tému. V roku 2017 bol témou EDEN kultúrny cestovný ruch.

Objavte víťazné destinácie na webovom sídle EDEN.