Skip to main content

Culture and Creativity

Ilgtspējīgs kultūrtūrisms

Kultūra ir gan ilgtspējīgas attīstības virzītājspēks, gan veicinātāja.

Eiropas kultūras mantojums ir vērtīgs resurss tūrisma, izglītības, nodarbinātības un ilgtspējīgas attīstības jomā. Ilgtspējīgs kultūrtūrisms ir būtiska sastāvdaļa reģionālajās un makroreģionālajās attīstības stratēģijās. Šajā ziņā kultūra ir gan ilgtspējīgas attīstības virzītājspēks, gan veicinātāja.

Tūrisms: līdzsvars starp attīstību un kultūras mantojuma aizsardzību

Tūrisms ir lielisks veids, kā veicināt kultūras mantojumu un nodrošināt tā pieejamību, taču tas rada arī problēmas, kas saistītas ar pārmērīgu tūristu skaitu, kultūras piesavināšanos un autentiskuma izzušanu. Tūrisms ienes naudu un nodrošina darbvietas pilsētās un reģionos, taču tas var traucēt vietējiem iedzīvotājiem to ikdienas gaitās, kā arī kaitēt reģiona kultūrai un mantojumam.

Ņemot vērā iespējamās negatīvās sekas, ko atstāj pārmērīgs tūrisms, un šāda tūrisma ietekmi uz kultūras mantojumu, dažas vietējās kopienas un mantojuma eksperti atsevišķos gadījumos ir iebilduši pret tūrismu un ar to saistīto attīstību.

Ilgtspējīgs kultūrtūrisms piedāvā jaunu perspektīvu, jo lēmumu pieņemšanas procesā galvenā uzmanība tiek pievērsta kultūras mantojumam un vietējām kopienām.

Lai nodrošinātu, ka labums tiek gan kultūras mantojumam, gan vietējiem iedzīvotājiem, ir būtiski lēmumu pieņemšanas procesos iesaistīt vietējās kopienas un citas ieinteresētās personas. Ilgtspējīga kultūrtūrisma mērķis ir nodrošināt labu mantojuma saglabāšanas praksi, kā arī autentisku interpretāciju, kas atbalsta vietējo ekonomiku.

Uzziniet vairāk par to, ko Eiropas Komisija dara, lai veicinātu ilgtspējīgu kultūrtūrismu.

Darba grupa “Atvērtā koordinācijas metode ilgtspējīga kultūrtūrisma jomā”

ES dalībvalstu pieņemtajā Kultūras darba plānā 2015.–2018. gadam bija iekļauta darba grupa, kurā darbojās Eiropas eksperti ilgtspējīga kultūrtūrisma jautājumos saskaņā ar atvērtās koordinācijas metodes pieeju.

Rezultātā sagatavotajā ziņojumā ir iekļauta pirmā ilgtspējīga kultūrtūrisma definīcija, ieteikumi un pamatnostādnes politikas veidotājiem un 27 gadījumu analīze, kas ilustrē paraugpraksi gan materiālā, gan nemateriālā kultūras mantojuma jomā.

Lasiet ziņojumu par ilgtspējīgu kultūrtūrismu.

Atsevišķi projekti

Projekts “SPOT”

Projektu finansē no programmas “Apvārsnis 2020”, un tā mērķis ir izstrādāt jaunu pieeju kultūrtūrisma izpratnei un pārvaldīšanai un veicināt nelabvēlīgākā situācijā esošu apgabalu attīstību.

Uzziniet vairāk par projektu “SPOT”.

“SmartCulTour”

Projektu finansē no programmas “Apvārsnis 2020”. Tas ar ilgtspējīga kultūrtūrisma palīdzību atbalsta to Eiropas reģionu attīstību, kuros atrodas būtiskas materiālas un nemateriālas kultūras vērtības.

Uzziniet vairāk par “SmartCulTour”.

“IMPACTOUR”

Projektu finansē no programmas “Apvārsnis 2020”. Tas saved kopā kultūrtūrismā ieinteresētās personas un pētniekus, kuriem ir jaunas pieejas un metodes Eiropas kultūrtūrisma atbalstam. Projekta mērķis ir stiprināt piederības sajūtu un novērtēt minoritāšu kultūras.

Uzziniet vairāk par projektu “IMPACTOUR”.

Eiropas labākie galamērķi – EDEN

EDEN popularizē ilgtspējīga tūrisma modeļus visā ES. Ar šo iniciatīvu partnervalstis izvēlas un popularizē “izcilus ceļojumu galamērķus”.

EDEN vērš uzmanību uz jauniem, netradicionāliem galamērķiem Eiropā, uzsverot to vērtības un raksturu. Tā darbojas arī kā platforma labas prakses apmaiņai starp godalgotiem galamērķiem. Eiropas Komisija un valstu tūrisma iestādes katru gadu izvēlas vienu tēmu. EDEN tēma 2017. gadā bija kultūrtūrisms.

EDEN tīmekļa vietnē varat uzzināt, kuri galamērķi ir tikuši labāko godā.